Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 23 augustus 2018

Milieueffectrapportage (MER) beoordeling notitie vliegveld Midden-Zeeland

Vooruitlopend op de aanvraag voor het wijzigen van het luchthavenbesluit heeft Zeeland Airport B.V. op grond van het Besluit milieueffectrapportage een m.e.r. beoordelingsnotitie opgesteld. Provinciale Staten zijn bevoegd om een besluit over deze notitie te nemen. Naar aanleiding van de behandeling in de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 29 juni 2018 is door gedeputeerde De Reu toegezegd dat er een gesprek zal worden gevoerd met alle betrokkenen en experts om de mogelijkheden te verkennen van eventuele alternatieve locaties in Buitenhaven van Vlissingen en Sloegebied voor helikoptervluchten voor het onderhoud aan windmolenparken. De resultaten van dit gesprek zullen in de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 21 september 2018 worden besproken.

Dinsdag 21 augustus 2018

Subsidie voor restauratie rijksmonumenten

Van 23 augustus tot en met 1 september 2018 kunnen subsidies worden aangevraagd voor restauraties van rijksmonumenten. Dit kan op basis van hoofdstuk 5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Voor deze tweede ronde is maximaal € 432.000 beschikbaar.

Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten tot het vaststellen van het ontwerp Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023. Op grond van Europese regelgeving moeten GS een actieplan opstellen voor alle Zeeuwse wegen waar de geluidsgrens van 65 dB(A) wordt overschreden. Het ontwerp actieplan wordt ter inzage gelegd en iedereen kan zienswijzen indienen.

Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA

Gedeputeerde Staten (GS) zijn voornemens om deel te nemen aan de Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA. Daarmee wordt de continuïteit veilig gesteld van twee landelijke overlegorganen, waarin de Provincie is vertegenwoordigd als opdrachtgever voor het regionaal openbaar vervoer. Het voornemen tot deelname wordt voor advies voorgelegd aan Provinciale Staten.

Kennis- en Innovatiecentrum Grond en Eigendom

De Provincie Zeeland heeft het voortouw genomen om, onder de vlag van het Kavelruilbureau, een Kennis- en Innovatiecentrum Grond en Eigendom in het leven te roepen. In dit kenniscentrum, dat de Provincie samen met andere betrokken partners wil verkennen en ontwikkelen, komen documentatie, netwerken, onderwijs en onderzoek op een logische manier samen. De Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en het Instituut voor Agrarisch Recht zijn betrokken bij de opzet en verdere ontwikkeling van het Kenniscentrum. De komende tijd zal met meerdere instellingen en instituten (verdere) gesprekken aangegaan worden.

Nieuw omgevingsplan bijna af

Omdat het oude plan binnenkort af loopt, maakt de Provincie een nieuw omgevingsplan met bijbehorende omgevingsverordening. Lang niet alles in het plan is anders geworden, maar onder andere het beleid voor de kust, duurzame energie en klimaatadaptatie zijn vernieuwd. Van 26 april tot en met 20 juni 2018 hebben de plannen ter inzage gelegen. Er zijn 49 reacties ingestuurd. De reacties zijn gebruikt om het plan en de verordening te verbeteren. Provinciale Staten bespreken de reacties en de verbeterde versies in de commissie op 31 augustus. Op 21 september wordt een besluit genomen over vaststelling.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 augustus 2018.

Een greep uit de agenda: 

21 augustus 2018

Jo-Annes de Bat spreekt de geslaagden voor het certificaat Branchestandaard Tweewielers toe bij de CycleHub in Middelburg.

Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan naar de Opening van het Zeeland Nazomer Festival (ZNF) in Veere.

22 augustus 2018

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Deltamossel in Yerseke.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Veilig Verkeer Nederland in Middelburg.

Han Polman en Ben de Reu gaan naar de ZNF voorstelling De Blinden in Veere.

Carla Schönknecht bezoekt bedrijven in de recreatie- en toerismesector in Renesse en Brouwershaven.

23 augustus 2018

Ben de Reu gaat naar de ZNF voorstelling Winterreise.

24 augustus 2018

Ben de Reu opent de Ankerplaats bij de Keldermanspoort in Hulst.

Han Polman en Ben de Reu bezoeken de Opening ZNF Festivalhart op het Abdijplein in Middelburg.

25 augustus 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de Havendagen in Zierikzee.

27 augustus 2018

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Van de Bilt Zaden en Vlas in Sluiskil.

Harry van der Maas is aanwezig bij de Opening van het MBO-jaar in het ROC Tilburg door Zijne Majesteit de Koning.