Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 23 mei 2019

Eindrapportage verdiepingsstudie Zanddijk-Molendijk

Gedeputeerde Staten hebben onderzocht hoe Yerseke op een snellere en veiliger wijze dan via de huidige Zanddijk en Molendijk ontsloten kan worden. Van de vier uitgewerkte en onderling vergeleken alternatieven blijken de tracés Bruin en Groen de beste. Tracé Bruin volgt de Zanddijk tot over de spoorkruising, die ongelijkvloers gemaakt zal worden. Vervolgens buigt de weg af naar de Olzendepolder. Tracé Groen voorziet in een nieuwe aansluiting op de A58 ter hoogte van het huidige viaduct, waarbij de bestaande aansluiting (Zanddijk) komt te vervallen. De uitkomsten van het onderzoek worden met betrokken partijen besproken en aan Provinciale Staten gezonden.  De afweging om een voorkeursalternatief vast te stellen wordt overgelaten aan het nieuwe college.

Dinsdag 21 mei

Reactie GS op brief van gemeente Middelburg over waterpark Veerse Meer

De gemeente Middelburg heeft Gedeputeerde Staten gevraagd een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de plannen rondom het voormalig waterpark Veerse Meer. GS geven in de brief aan de ontwikkelingen met belangstelling te volgen, en graag betrokken te blijven bij de verdere planontwikkelingen, ook met het oog op de nog op te stellen gebiedsvisie Veerse Meer. Hierbij dient naarmate de plannen concreter worden onder meer de koppeling met het huidige Omgevingsplan 2018, de provinciale omgevingsverordening en nieuw beleid in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie te worden bezien.

Versterking intergemeentelijke samenwerking

GS hebben in februari 2019 alle Zeeuwse gemeenten uitgenodigd een visie te ontwikkelen (of nader uit te werken) op de kansen en de uitdagingen in de subregio of op Zeeuwse schaal. De regio’s Zeeuws-Vlaanderen en De Bevelanden/Tholen hebben hierop positief gereageerd. GS hebben de overige gemeenten nogmaals om een reactie gevraagd.

Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen

Het jaarverslag 2018 van 'Four Freedoms door het jaar heen' is verschenen en laat de resultaten van de activiteiten in het afgelopen jaar zien. Met dit verslag worden het provinciaal bestuur en alle samenwerkingspartners geïnformeerd over de activiteiten die vorig jaar in Zeeland in het kader van de Vier Vrijheden zijn georganiseerd. Sinds 2000 zorgt een permanente werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Zeeland voor de afstemming en organisatie van een jaarprogramma voor verschillende doelgroepen. In alle activiteiten en evenementen staan de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt centraal. De vrijheid om te zeggen wat je wilt, om te geloven wat je wilt, maar ook om beschermd te worden tegen armoede en angst.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 mei 2019.

Een greep uit de agenda: 

21 mei 2019

Het GS-college bezoekt de opening van de Ureum-8 bij YARA Sluiskil.

22 mei 2019

Jo-Annes de Bat opent het mossel-hangcultuurseizoen in Vrouwenpolder.

Carla Schönknecht spreekt tijdens Toeristisch Ondernemend Zeeland bij Dockwize in Vlissingen.

23 mei 2019

Jo-Annes de Bat bezoekt de banenmarkt ‘Werken in Zeeland’ in Middelburg. Ook opent hij het Delta Event ‘Duurzaamheid en Ondernemen’ in Vrouwenpolder.

Harry van der Maas is namens het Zeeuws Helden Fonds aanwezig bij de uitreiking ‘Appeltjes van Oranje’ in Den Haag. Ook opent hij de dressuursimulator bij Scalda in Goes.

Han Polman woont de Ravelijnlezing bij en het evenement Proefmei in Bergen op Zoom.

Ben de Reu gaat naar de Ravelijnlezing in Bergen op Zoom.

Carla Schönknecht houdt een pitch over de omgevingsvisie tijdens het bestuurlijk overleg MIRT in Naaldwijk.

24 mei 2019

Harry van der Maas en ROVZ brengen werkbezoek aan ZLTO en TLN in Kapelle.

Han Polman verricht de openingshandeling van het 5e Middelburgse Abdijbierfestival in de Abdij van Middelburg.

Ben de Reu woont de opening bij van het Abdij Bier Festival in de Abdij van Middelburg.

25 mei 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar de SPIE Internationale Juniorendriedaagse in Axel.