Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 24 mei 2018

Beslissing op bezwaar besluit toekenning subsidies zesde ronde Provinciale Impuls Wonen 2017

In november 2017 besloten Gedeputeerde Staten in het kader van de zesde ronde Provinciale Impuls Wonen welke projecten subsidie kregen. Tegen het besluit tot afwijzing van subsidie voor samenvoeging van de twee woningen aan de Burchtstraat in Oost-Souburg is bezwaar ingediend. Gedeputeerde Staten hebben nader onderzoek verricht naar de besluitvorming over dit project en zij hebben besloten dat het bestreden besluit wordt gehandhaafd.

Dinsdag 22 mei 2018

Investeringsstrategie wegen Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland heeft een analyse gemaakt van het wegennet op verkeersveiligheid en doorstroming. Gekeken is naar het risico dat de wegbeheerder loopt betrokken te raken bij een verkeersongeval en daarbij zijn de maatregelen geïnventariseerd om dat risico te verkleinen. Vervolgens is er voor deze maatregelen een rangorde opgesteld. De maatregelen die het meeste bijdragen aan de doestelling of die het snelst kunnen worden gerealiseerd worden als eerste opgepakt.

Voorschot exploitatiebijdrage 2018 Connexxion

Connexxion geeft uitvoering aan de door de Provincie verleende concessie voor het openbaar busvervoer in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor 2018 een exploitatiebijdrage van ruim € 14.600.000 als voorschot uit te betalen.

Van Citters Beheer verbeurt dwangsom

Bij een door de RUD Zeeland uitgevoerde inspectie bij het bedrijf Van Citters Beheer, gevestigd op voormalig Thermphosterrein, blijkt een eerder vastgestelde overtreding nog steeds niet te zijn hersteld. Er worden namelijk geen periodieke audits uitgevoerd van het veiligheids-beheerssysteem zodat het vastleggen en opvolgen van de acties uit deze audits niet aan de orde zijn. Op grond van deze overtreding verbeurt Van Citters Beheer van rechtswege een dwangsom van € 10.000. Van Citters Beheer is inmiddels gestart met het alsnog voldoen van de last onder dwangsom. Er wordt na overleg met Van Citters Beheer bepaald binnen welke termijn volledig aan de last onder dwangsom moet zijn voldaan.

Subsidie stichting Zeker Zeeuws

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 8.235 aan de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct in de kosten voor 2018. De stichting richt zich op de promotie van streekproducten. Circa 120 bedrijven zijn inmiddels bij de stichting aangesloten. Het doel is in 2018 20 nieuwe bedrijven te certificeren.

GS gaan het Natuurbeheerplan wijzigen

GS hebben het voornemen om het Natuurbeheerplan Zeeland op een aantal punten te wijzigen. Er worden enkele percelen natuur van het Natuurnetwerk Zeeland geschrapt en andere weer toegevoegd. Er worden beheertypen van enkele natuurgebieden gewijzigd. Ook wordt de ambitiekaart voor natuur integraal aangepast. Dit zal er toe leiden dat er in Zeeland in de toekomst minder voedselarme en meer voedselrijke natuur zal zijn. Verder worden ook kaarten van de agrarische leefgebieden op sommige plaatsen gewijzigd. Het betreft vooral kleine wijzigingen die nodig zijn in verband met de subsidies SNL in 2019. Het Natuurbeheerplan wordt ter inzage gelegd en er kunnen zienswijzen worden ingediend van 4 juni tot en met 15 juli. De stukken zijn beschikbaar via de website of in het provinciehuis in Middelburg.

Verrekening neveninkomsten 2017

Over het kalenderjaar 2017 behoeft er geen verrekening wegens neveninkomsten plaats te vinden.

Startdocument Taskforce Varend Ontgassen wordt ondertekend

Op 28 mei 2018 zal gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland namens alle milieugedeputeerden van de deelnemende provincies het startdocument van de taskforce Varend Ontgassen tekenen. De taskforce krijgt de opdracht om ervoor te zorgen dat de nationale regelgeving zo soepel mogelijk kan worden ingevoerd.

Milieuprogramma 2018-2022 gereed voor inspraak

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat een ontwerp van het Milieuprogramma Zeeland 2018-2022 ter inzage ligt van 25 mei 2018 tot en met 5 juli 2018. U kunt het ontwerp inzien via de website of in het provinciehuis in Middelburg. Het Milieuprogramma 2018-2022 van de Provincie Zeeland is uitvoeringsbeleid met als doel het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Op deze manier draagt de Provincie Zeeland bij aan het verbeteren van het milieu via uitvoering van de wettelijke milieutaken en via haar inzet op duurzaamheid binnen de provinciale opgaven. Het Milieuprogramma heeft een wettelijke basis in de Wet milieubeheer (art. 4.9).

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 mei 2018.

Een greep uit de agenda: 

24 mei 2018

Jo-Annes de Bat opent het Educatieve Voedselbos in Graauw.

Harry van der Maas maakt de winnende scholieren van cartoonwedstrijd ‘The Art of Resistance’ bekend in Middelburg.

25 mei 2018

Jo-Annes de Bat bezoekt de theatervoorstelling Boerderij in de Buurt in Kamperland.

26 mei 2018

Jo-Annes de Bat neemt een cheque in ontvangst tijdens de Mortiere Tourtocht in Middelburg.

Harry van der Maas opent de World Schools Academy in het provinciehuis in Middelburg.

27 mei 2018

Jo-Annes de Bat reikt de prijs uit van de Halve van Renesse in Renesse.

Han Polman woont het Amsterdam Sinfonietta concert bij onder leiding van Candice Thompson in Veere.

28 mei 2018

Jo-Annes de Bat is gastspreker tijdens het Tafelgesprek Europa Special in het waterschapskantoor Scheldestromen in Middelburg.

Carla Schönknecht gaat naar de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten in Heinkenszand.