Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 24 oktober 2019

Prognose: in 2030 bijna 10.000 publieke laadpalen nodig in Zeeland

Voor Zeeland is een prognose en roadmap gemaakt voor laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. De prognose is dat er in 2030 in heel Zeeland een kleine 10.000 (semi) publieke laadpalen nodig zijn. Ambitie van de Provincie, netbeheerder Enduris/DNWG en de Zeeuwse gemeenten is om gezamenlijk regie te voeren op deze behoefte. Er zullen plankaarten voor openbare laadinfra worden opgesteld en er wordt een snel-laadanalyse (strategische locatiebepaling snel-laders) gemaakt. De prognose en roadmap zijn input voor de Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland.

Raadplegend referendum over het instemmen van de provincie Zeeland met het Klimaatakkoord

GS hebben per brief hun bedenkingen aan PS kenbaar gemaakt over het initiatiefvoorstel voor het houden van een raadplegend referendum.

Dinsdag 22 oktober 2019

Provinciale bevoegdheid voor verlening vergunning overgedragen aan gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle wil medewerking verlenen aan het vervangen van twaalf windturbines. Op grond van de Elektriciteitswet berust de bevoegdheid voor vergunning verlening bij de Provincie. Op verzoek van de gemeente draagt de Provincie deze bevoegdheid aan haar over.

Gedeputeerde Staten stellen nieuw informatieveiligheidsbeleid vast

In dit nieuwe beleid is de organisatie en het proces voor de beheersing van informatieveiligheid binnen de organisatie beschreven conform landelijke richtlijnen en internationale veiligheidsnormen. Het nieuwe beleid is een basis voor de bescherming tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen (hackers) of andere vormen van inbreuken op de integriteit, beschikbaarheid of vertrouwelijkheid van informatie die de Provincie verwerkt.

Drie faunabeheerplannen met een jaar verlengd

Gedeputeerde staten verlenen goedkeuring aan de verlenging met één jaar van de geldigheidsduur van drie faunabeheerplannen van de Faunabeheereenheid Zeeland. Dit betreft het Faunabeheerplan Ganzen Zeeland 2015-2019, het Faunabeheerplan Zoogdieren en Overige Vogelsoorten Zeeland 2015-2019 en het Faunabeheerplan Jacht en Vrijgestelde Soorten 2017-2019. Deze faunabeheerplannen blijven geldig tot en met 31 december 2020. Tevens hebben Gedeputeerde Staten het voornemen om een aantal samenhangende ontheffingen en vergunningen te verlengen. Hiertoe wordt een aparte procedure gevolgd. Publicatie van deze besluiten zal plaatsvinden in het Provinciaal Blad.

Subsidie voor TKI-project Update grondwater model Zeeland

Doorontwikkeling van het grondwatermodel voor Zeeland is gewenst om onder andere energie- en klimaatvraagstukken met betrekking tot (zoet) water te beantwoorden. Deltares kan deze doorontwikkeling via een gehonoreerd Topsector Kennis en Innovatie (TKI)-project realiseren. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 25.000. Informatie over het Zeelandmodel is beschikbaar op de website van Deltares. In het project wordt onder andere de aansluiting op het Nederlandse Hydrologisch Instrumentarium gerealiseerd.

GS nodigen provincies Oost- en West-Vlaanderen en Stad Gent uit voor bestuurlijke ontmoeting

Gedeputeerde Staten Zeeland nodigen dit najaar haar zuiderburen uit voor een bestuurlijke kennismaking. Gedeputeerde Staten Zeeland vinden het belangrijk om goed samen te werken met de Vlaamse buren. De samenwerking met Vlaanderen kent een lange traditie op gebieden als economie, cultuur, infrastructuur, wonen en werken. Zo vindt er gezamenlijke gebiedsontwikkeling plaats in het Grenspark Groot-Saeftinghe en in ’t Zwin. Op economisch gebied is er een gezamenlijk havenbedrijf, een nieuwe zeesluis in wording en een gezamenlijke lobby voor een directe spoorverbinding Gent Terneuzen. Op het gebied van kennis is er een samenwerking tussen de universiteit van Gent en Campus Zeeland, zoals afgesproken bij de Vlaams-Nederlandse top.

Subsidie voor twee LEADER projecten

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. Er wordt aan twee aanvragers subsidie toegekend. Het benodigde budget hiervoor bestaat uit Europese middelen en cofinanciering vanuit een of meer nationale overheden.

IPO consulteert PS over conceptwetsvoorstel verkiezing Eerste Kamer

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) consulteert Provinciale Staten van de twaalf provincies in verband met het conceptwetsvoorstel verkiezing Eerste Kamer. GS zijn geïnformeerd over de inhoud van het wetsvoorstel en de procedure.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 oktober 2019.

Een greep uit de agenda: 

22 oktober 2019

Jo-Annes de Bat reikt als juryvoorzitter de Zeeuws Familiebedrijf van het jaar 2019 Award uit in Goes.

Dick van der Velde is aanwezig bij netwerkbijeenkomst voor ondernemers over beveiliging/veiligheid in de Schouwburg in Middelburg.

23 oktober 2019

Jo-Annes de Bat is te horen in de radio-uitzending ‘De Zeeuwse Kamer’ van Omroep Zeeland over de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo.

24 oktober 2019

Jo-Annes de Bat opent Zeeuws Energieakkoord ‘snelkookpansessie onderwijs en arbeidsmarkt in de energietransitie’ en neemt deel aan het vraaggesprek in Terneuzen.

Harry van der Maas is aanwezig tijdens Zeeuws Energieakkoord ‘snelkookpansessie onderwijs en arbeidsmarkt in de energietransitie’ in Terneuzen.

25 oktober 2019

Han Polman is aanwezig bij de heropening van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

26 oktober 2019 

Jo-Annes de Bat gaat naar het herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in Goes.

Anita Pijpelink neemt het wandelboekje ‘Slag om de Schelde’ in ontvangst in het vernieuwde Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en ze is aanwezig bij herdenkingen op de Sloedam en in Vlissingen.

Zondag 27 oktober

Jo-Annes de Bat woont de ‘Memorial Day of Canada in The Netherlands’ bij en legt een krans namens de Provincie Zeeland in Bergen op Zoom.

28 oktober 2019

Harry van der Maas houdt een toespraak tijdens Techniek Pact Zeeland over de ontwikkeling in het Zeeuws technisch onderwijs bij waterschap Scheldestromen in Middelburg.