Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 24 september 2020

Reactie GS op brief gemeente Essen over mogelijke verlenging levensduur Kerncentrale

Gemeente Essen in België heeft de Provincie verzocht geen procedure tot verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borssele op te starten. In de beantwoording laten wij de Gemeente Essen weten dat het formeel om een bevoegdheid van de Rijksoverheid gaat. De Provincie zal hierover wel worden geconsulteerd, maar de besluitvorming vindt op nationaal niveau plaats aan de hand van de Kernenergiewet. Als de Rijksoverheid besluit om nadere stappen te ondernemen, mag de gemeente erop vertrouwen dat de wettelijke procedures zullen worden gevolgd.

Begroting Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Zeeland 2021

Gedeputeerde Staten bieden de begroting 2021 van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen aan ter goedkeuring van Provinciale Staten. De Provincie is verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen die binnen haar grondgebied vallen. Dit betekent dat de Provincie vanaf het moment dat de stortplaats gesloten wordt verklaard, verantwoordelijk is voor de uitvoering van maatregelen die waarborgen dat de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Binnen Zeeland gaat het om de stortplaatsen Koegorspolder en Noord- en Midden-Zeeland. De nazorg wordt betaald vanuit het Nazorgfonds. Hiervoor wordt jaarlijks een begroting en jaarrekening opgesteld.

Jaarrekening 2019 North Sea Port SE

In de Aandeelhoudersvergadering van North Sea Port SE op 26 juni 2020 is de jaarrekening 2019 vastgesteld. Deze jaarrekening is ter kennisname aan Provinciale Staten toegezonden.

Regioadvies Zeeland voor netaansluiting IJmuiden Ver Alpha

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de gemeenten Veere, Noord-Beveland, Middelburg, Goes, Borsele, Vlissingen, het waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland gevraagd om advies uit te brengen over de netaansluiting van IJmuiden Ver Alpha op een hoogspanningsstation in Zuid-Nederland. De genoemde Zeeuwse partijen adviseren te kiezen voor aanlanding van de kabel op het hoogspanningsstation bij Borssele met een route door het Veerse Meer.

Concept uitvoeringsplan Provincie Zeeland Schone Lucht Akkoord

In januari 2020 heeft de Provincie Zeeland samen met een groot aantal medeoverheden het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend met als doel verbetering van luchtkwaliteit en gezondheidswinst. De deelnemers geven onder meer invulling aan het akkoord door de uitwerking van specifieke maatregelen in decentrale uitvoeringsplannen. Gedeputeerde Staten hebben een conceptuitvoeringsplan met mogelijke maatregelen opgesteld.

Schone Lucht Akkoord

In januari 2020 heeft Provincie Zeeland samen met een groot aantal medeoverheden het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend met als doel verbetering van luchtkwaliteit en gezondheidswinst. De deelnemers geven onder meer invulling aan het akkoord door specifieke maatregelen uit te werken in decentrale uitvoeringsplannen. Gedeputeerde Staten hebben een conceptuitvoeringsplan met mogelijke maatregelen opgesteld en willen, conform eerdere toezeggingen, Provinciale Staten hierbij betrekken alvorens het definitieve uitvoeringsplan vast te stellen en in te brengen bij de SLA-stuurgroep.

Afdoening moties Provinciale Staten over ‘Zonnepanelen en asbestsanering’

Gedeputeerde Staten informeren PS naar aanleiding van aangenomen moties en toezeggingen over asbestsanering en koppelingsmogelijkheden voor zonne-energie. Gemeenten hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de omvang van de asbestdaken. Wanneer de Zeeuwse gemeenten besluiten te participeren in een fonds voor particulieren, dan is de Provincie bereid een bijdrage te leveren. Onze uit te werken aanpak voor de realisatie van zon op dak onderzoekt de mogelijkheden voor asbestsanering in combinatie met zonnepanelen, maar gaat verder dan alleen asbestdaken. Met beide trajecten verwachten wij een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van zowel de asbestproblematiek als het realiseren van het doel voor het opwekken van duurzame energie.

Beantwoording vragen commissie Bestuur Statenvoorstel onderzoeksfunctie Zeeland

Op 11 september 2020 is het ‘Statenvoorstel onderzoeksfunctie provincie Zeeland’ besproken in de commissie Bestuur. Voor de agendering door Provinciale Staten is afgesproken, dat het college de tijdens de commissiebehandeling gestelde vragen, voor zover niet direct beantwoord, schriftelijk en tijdig voor de Statenvergadering van 25 september 2020 van een antwoord voorziet. Dat is inmiddels gebeurd.

Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste halfjaar 2020

Gedeputeerde Staten sturen de voortgangsrapportage van Campus Zeeland over het eerste halfjaar van 2020 ter bespreking aan de commissie Economie van Provinciale Staten.Het afgelopen half jaar is onder andere gewerkt aan de concrete invulling van het Joint Research Center en is gestart met de sloop van gebouwen. Voor het UCR Engineering Department is de wetenschappelijke staf uitgebreid en voor het samenwerkingsplatform ‘Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken’ zijn deelprogramma’s op de thema’s Water, Energie en Voedsel opgesteld. Voor de Kennis & Innovatienetwerken is een nieuwe subsidieregeling gerealiseerd. Binnen de pijler Onderwijs is het Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen verder opgepakt Aandachtspunten zijn onder andere huisvesting en het verloop van aantallen leerlingen. De website van Campus Zeeland is aangepast, zodat deze weer up-to-date is.  In de tweede helft van 2020 zal gewerkt worden aan de doorontwikkeling van Campus Zeeland tot eind 2022. Ook wordt bezien op welke wijze het Delta Kenniscentrum verbonden kan worden aan de pijlers van Campus Zeeland.

Dinsdag 22 september 2020

Intensivering inzet op digitale transformatie

Het belang van data en digitale informatie neemt verder toe en de wereld, burgers en klanten digitaliseren ook steeds meer. De provinciale organisatie wil in verbinding zijn en blijven met relevante partners en organiseert zich daarop ook binnen de eigen organisatie. De organisatie heeft daarvoor kwalitatief goede informatievoorzieningen én een sterke Chief Informatie Officer (CIO) nodig. Dat vraagt om doorontwikkeling van de afdeling Informatie & Automatisering en versteviging van de positie van de CIO binnen de organisatie. Daartoe namen Gedeputeerde Staten het voorgenomen besluit, dat ter advies wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Herpositioneren control-functie

Begin dit jaar is er een evaluatie uitgevoerd gericht op het functioneren en de ontwikkeling van de eenheid Control binnen de provinciale organisatie. Op basis van aanbevelingen in de rapportage hebben Gedeputeerde Staten een voorgenomen besluit genomen om de eenheid Control direct en zelfstandig te positioneren onder de algemeen directeur. Het besluit wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad ter advies.

CrossRoads2

De Provincie Zeeland verleent € 50.000 aanvullende cofinanciering voor het project CrossRoads2 Sustainable Energy. Met de al toegekende bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling kunnen aanvullende calls worden opengesteld voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen Nederlandse en Vlaamse innovatieprojecten.

Cofinanciering project PPS Biotoxines

Gedeputeerde Staten verlenen cofinanciering van € 60.000 aan de Vereniging van Mosselhandelaren “De Mosselhandel” voor het uitvoeren van een onderzoek naar detectietechnieken voor biotoxines en andere bacteriën in schelpdieren. Deze techniek is van groot belang voor het voortbestaan van de sector en kan in de toekomst wellicht ook voor andere sectoren gebruikt worden. In het project participeren kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijven die zijn aangesloten bij de verenigingen voor schelpdierverwerking en -handel.
De uitvoering van het project vindt plaats in een samenwerking van de sector met Wageningen University & Research, Wageningen Food Safety Research en Wageningen Marine Research Yerseke.

Verwerking septembercirculaire Provinciefonds

De septembercirculaire heeft de nodige financiële gevolgen. De nota daarover biedt inzicht in waar en hoe precies.

Effecten van luzerneteelt nader onderzocht

Groenvoederdrogerij Timmerman uit Kortgene wil een onderzoek uit laten voeren naar de duurzaamheidseffecten van luzerneteelt in Zeeland. Het gewas kan mogelijk ook een rol spelen in de vergroeningseisen in het nieuwe Europese Landbouwbeleid. De Provincie Zeeland ondersteunt dit verzoek met een bijdrage van € 7.500 in het kader van de overgang naar een volhoudbare landbouw.

Beslissing op Wob-verzoek

De Provincie Zeeland heeft een Wob-verzoek ontvangen tot openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op ‘een nucleair bedrijf op het gebied van Life Sciences & Health’. De documenten die de Provincie Zeeland hierover onder zich heeft, zijn bij Wob-besluit openbaar gemaakt. De beslissingen op Wob verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob verzoeken.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

Vanaf 13 maart 2020 is het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheids- en demonstratieprojecten in te dienen. Tot nu toe zijn er elf haalbaarheidsonderzoeken ingediend voor een bedrag van € 531.720.
De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. In juli 2020 zijn drie projecten gehonoreerd. Daar komen nu de volgende projecten bij:

  • Geautomatiseerd levend-voersysteem voor larvale kweekvissen, aanvrager Stichting Zeeschelp
  • Seaphos, De speedway naar circulair, aanvrager Colsen
  • Biethanol Axelse Vlakte, aanvrager Innovative Sustainable Technologies
  • Sorting Seafood, aanvrager Murre Technologies
  • Zeeuwsche smaakmakers, aanvrager Zeeuwsche Zoute
  • Automatic fish deformity detection system, aanvrager Machinefabriek Kramer

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 gewijzigd

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 gewijzigd. Het plan wordt jaarlijks aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in beleid en beheer. Onder andere wordt de begrenzing van de binnendijken op kaart verder verfijnd. Ook worden enkele bestaande natuurpercelen geschrapt en worden beleidsregels bepaald voor invoering van een toezichtbijdrage en invoering van een nieuw beheertype voor moeras. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk in de Omgevings-verordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Wijziging van de subsidieverordening voor natuurbeheer (SVNL Zeeland 2016)

De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016 is op enkele punten gewijzigd. Dit betreft met name administratieve wijzigingen, verduidelijkingen en actualisering van definities en begrippen.

Natuursubsidies 2021 voor Zeeland opengesteld

Gedeputeerde Staten hebben de beschikbare budgetten, de aanvraagperioden en de tarieven voor subsidies natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en natuurinvesteringen in 2021 vastgesteld. Door middel van subsidiekaarten is vastgesteld welke gebieden voor de subsidies in aanmerking komen. De openstelling dient voor de verlenging van het beheer van circa 28 ha bestaand natuurgebied, het beheer van circa 118 ha nieuw natuurgebied, het beheer van circa 40 ha agrarische gebieden, voor de ontwikkeling van circa 25 ha nieuwe natuur en het herstel van circa 50 ha bestaande natuur. Ook kunnen natuurbeheerders subsidie aanvragen voor het houden van toezicht in hun gebieden, dit in aanvulling op hun beheersubsidie. Met het besluit is € 2,9 miljoen in 2021 gemoeid, waarvan € 448.000 voor natuurbeheer en € 2,47 miljoen voor natuurontwikkeling.

Subsidie voor leefgebied Zeeuwse diersoorten

Vanuit het provinciale soortenbeleid worden subsidies verstrekt aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en Stichting Landschapsbeheer (SLZ) voor het leefgebied van akkervogels op het boerenland en de tapuit in de duinen. Voor de akkervogels worden in samenwerking met agrariërs keverbanken opgeworpen. De insecten werken mee met het bestrijden van plaagdieren op gewassen en vormen voedsel voor akkervogels. De tapuit heeft nauwelijks nog nestgelegenheid, onder andere door gebrek aan konijnen en daarmee hun holen. Daarom worden nestkasten ingegraven op basis van opgedane ervaringen elders. HZL werkt hierin samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast ontvangt SLZ ook een subsidie om onderzoek te doen naar de verspreiding van de rugstreeppad in samenwerking met RAVON en wordt waar nodig het leefgebied verbeterd. Totaal gaat het om een provinciale bijdrage van € 68.525.

Werkgeversvisie op Tijd en Plaats Bewust Werken

GS stemmen in met de tekst van een addendum bij de Werkgeversvisie 2025 over het Tijd en Plaats Bewust Werken (TPBW). Daarmee worden aan deze visie nieuwe en actuele inzichten toegevoegd op het gebied van thuiswerken als gevolg van de maatregelen in de coronacrisis.

Benoeming nieuwe voorzitter Faunabeheereenheid Zeeland

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de heer De Kok als nieuwe voorzitter voor de Faunabeheereenheid Zeeland benoemd per 1 oktober 2020. GS danken vertrekkend voorzitter, de heer Hamelink, voor zijn inspanningen en wensen de nieuwe voorzitter veel succes.

Provincie Zeeland verzorgt beheer, onderhoud en bediening Dokbrug Vlissingen

In Vlissingen wordt gewerkt aan de bouw van de Dokbrug. Zodra deze klaar is, zal het beheer, onderhoud en de bediening verzorgd worden door de Provincie, zoals dit ook voor de Sloebrug wordt gedaan. De afspraken tussen de gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland worden vastgelegd in een overeenkomst tussen beide partijen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 september 2020.

Een greep uit de agenda: 

22 september 2020     

Gedeputeerde Staten bezoeken Grenspark Groot-Saeftinghe.

Jo-Annes de Bat woont het Zeeuws side event bij van VNO-NCW via een livestream met Wopke Hoekstra.

23 september 2020     

Gedeputeerde Staten brengen een werkbezoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele.

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de ‘oogstles’ voor de aftrap van het voedselbosjesproject bij Kindcentrum Nobel in Hulst.

Harry van der Maas neemt deel aan een panelgesprek tijdens de overhandiging van het Bidbook ‘Landsdeel Zuid Toekomstbeeld OV 2040’ aan directeur Wino Aarnink van het ministerie van I&W.

24 september 2020

Jo-Annes de Bat doet vanwege de Nationale Sportweek mee met Borsele beweegt in ’s-Heerenhoek.

Harry van der Maas gaat in gesprek met jongerennetwerk Jouw Zeeland over de vraag hoe we samen kunnen zorgen dat Zeeland goed bereikbaar is en blijft.

Han Polman neemt het boek van Johan van Veen in ontvangst in het Topshuis (Neeltje Jans) in Vrouwenpolder.

26 september 2020

Jo-Annes de Bat reikt de Zeeuwse erftrofee 2020 uit in Hulst.

Han Polman is aanwezig bij de opening van de burgemeestersgalerij (foto’s van alle burgemeesters van die stad na WO II) in het Oude Stadhuis in Bergen op Zoom.

28 september 2020

Gedeputeerde Staten zijn gastheer tijdens de digitale Oestermeeting in de Abdij in Middelburg.

Anita Pijpelink ontvangt leerlingen van basisschool Onze Wijs uit Vlissingen in het provinciehuis in Middelburg.

Dick van der Velde neemt deel aan de digitale Nationale Toersime Top.