Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 25 februari 2021

Uitvoering gerichte opkoop veehouderijen

De Provincie Zeeland heeft kennisgenomen van de inhoud van de ‘Regeling gerichte opkoop veehouderijen’ en besloten de voor deze regeling door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar gestelde financiële middelen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op te vragen. Na het beschikbaar komen van deze middelen zal de Provincie in gesprek gaan met bedrijven die zich hebben gemeld en bedrijven die in aanmerking komen voor de regeling, om het op vrijwillige basis aankopen van de betreffende veehouderijen te bespreken. Dit binnen de kaders van de regeling en met inachtname van hiervoor gestelde wegingscriteria. Dit met als doel het terugdringen van de stikstofbelasting in Zeeland.

Subsidie voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland in 2021

De Provincie Zeeland verstrekt in 2021 € 840.297 subsidie aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers.
Het gaat daarbij om activiteiten als:

  • het aanplanten van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee;
  • onderhoudswerkzaamheden zoals het knotten van wilgen, het afzetten van hakhout en het hooien van grasland;
  • coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers;
  • onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en het uitkeren van vergoedingen voor boerenlandpaden.

SLZ draagt daarmee bij aan de provinciale doelen zoals vastgelegd in de Natuurvisie Zeeland 2017-2022.

Hoofdboodschap Koepels VNG, UvW en IPO: Krachtig groen herstel van Nederland

In verband met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben de koepels van decentrale overheden, evenals in 2017, gekozen voor een gemeenschappelijke benadering en inzet: ‘Krachtig groen herstel van Nederland’. Het gaat hier om onderwerpen die gemeenten, waterschappen en provincies het beste in gezamenlijkheid oppakken, zonder daarbij regionale verschillen uit het oog te verliezen; Regionale economie, Klimaat en Energie. Door op deze wijze, als koepels met het Rijk, zoveel mogelijk als één overheid richting de burger te treden, worden zowel de helderheid als de impact van de inspanningen bevorderd.

ROVZ kijkt terug op 2020 en maakt plannen bekend voor 2021

Voor de aanpak van verkeersveiligheid was 2020 een overgangsjaar. Nadat minister Van Nieuwenhuizen haar Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 had gepresenteerd, is dit voor Zeeland vertaald. Het resultaat is een Zeeuwse Uitvoeringsagenda waarin de prioriteiten voor de komende jaren staan. De Uitvoeringsagenda bevat onder meer een uitvoeringsstrategie voor de thema’s die voor Zeeland belangrijk zijn, namelijk infrastructuur, heterogeniteit (met name landbouwverkeer en fietsers), kwetsbare en onervaren weggebruikers, afleiding en verkeersovertreders. In het ‘Werkplan 2021’ worden de coördinerende werkzaamheden van het ROVZ beschreven voor het eerste volle jaar van de uitvoering van de Zeeuwse Agenda. Met het activiteitenoverzicht kijken we terug op het bewogen jaar 2020. Helaas is de dalende trend in de cijfers gebroken: voor het eerst in drie jaar waren er in Zeeland meer verkeersdoden te betreuren dan in het voorgaande jaar. We zien dit ook in de landelijke cijfers terugkomen. Door de coronamaatregelen was het in 2020 een stuk rustiger op de weg. Hierdoor waren er minder ongevallen maar de ongevallen die er waren, waren wel ernstiger. Ondanks de coronamaatregelen en de sluitingen van de scholen konden toch veel activiteiten doorgaan en kijkt het ROVZ terug op een geslaagde Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid die in september 2020 voor de derde keer werd gehouden.

Dinsdag 23 februari 2021

Subsidie voor pilot project Schelpdierkweek in de Voordelta

Door de schelpdiersector is een sectorvisie opgesteld voor de periode 2020-2030. Verhoging van de productie vormt één van de doelstellingen hiervan. Hiertoe zal een pilotproject worden opgezet voor kweek van schelpdieren in de Voordelta. De Provincie Zeeland verleent hiervoor een subsidie van € 10.000.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

Van 13 maart tot en met 18 december 2020 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheidsonderzoeken in te dienen. In 2020 zijn negen haalbaarheidsonderzoeken gehonoreerd. Daar komen nu de volgende projecten bij: ‘Activos digitaal’ van aanvrager Activos met een subsidie van € 49.635 en ‘Sustainable packaging in Water infra’ van HA Prince Kunststofbouw met een subsidie van €50.000.

Subsidie voor Impuls Zeeland in 2021

Impuls ontvangt in 2021 een subsidie van € 1.860.668 van de Provincie Zeeland. Impuls is voor de Provincie Zeeland een belangrijke partner in de uitvoering van de Economische Agenda. Het investeert in herstel, versterking en waar mogelijk duurzame groei van de Zeeuwse economie en werkgelegenheid, ook tijdens de coronacrisis. Ten eerste initieert en faciliteert Impuls programma’s en projecten en voert deze soms ook uit. Een tweede taak is het aantrekken van bedrijven en investeringen van elders, het bevorderen van (buitenlandse) handel en de promotie van de economie van Zeeland. Tot slot speelt Impuls een belangrijke rol in het financieren van mkb-ondernemingen die willen innoveren, nieuwe economische activiteiten ontwikkelen en bijdragen aan de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat in Zeeland.

 Wijziging Faunabeheerplan Ree 2018-2023 en aanvullende ontheffing

In 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het Faunabeheerplan Ree 2018-2023 goedgekeurd. Op basis daarvan hebben GS ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor populatiebeheer van reeën in vijf gebieden in Zeeland in het belang van de verkeersveiligheid. De Faunabeheereenheid heeft het Faunabeheerplan Ree nu gewijzigd. GS hebben het voornemen om deze wijziging goed te keuren. In aanvulling op de eerder verleende ontheffing en op basis van het gewijzigde Faunabeheerplan hebben GS het voornemen om ontheffing te verlenen voor twee nieuwe gebieden: voor de werkgebieden van de Wildbeheereenheden Reimerswaal en Wolphaartsdijk. Hiermee wordt ook in deze gebieden populatiebeheer van reeën door middel van afschot toegestaan. Dit in verband met de verkeersveiligheid. De ontwerpbesluiten liggen na publicatie zes weken ter inzage in het provinciehuis. In deze periode kunnen belanghebbenden de stukken opvragen en een zienswijze indienen. Vervolgens zullen GS definitieve besluiten nemen.

GS starten proces voor Ontwikkelagenda Cultuurveld

GS stellen voor een Ontwikkelagenda Cultuurveld op te stellen om de komende jaren meer vernieuwing te brengen in het Zeeuwse cultuurveld. Daartoe start een proces met externen. De ontwikkelagenda moet de Zeeuwse culturele infrastructuur toekomstbestendiger maken. Dit is vanwege COVID-19 noodzakelijk geworden.

Subsidie voor voortzetting Deltagids

De Provincie Zeeland ondersteunt de voortzetting van de Deltagids met het verlenen van een subsidie van € 30.601,23. De Deltagids is één van de middelen die wordt ingezet om gezamenlijk (met partners/watersporters) het Deltagebied onder de aandacht te brengen bij (potentiële) gasten en waterrecreanten. De gids bevat onder andere inspiratietips over wat er op de wal rondom de Deltawateren te beleven is en biedt de watersporter een handig overzicht van bijvoorbeeld jachthavens en watersportbedrijven.

Provinciale bijdrage voor Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer

Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) valt onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). In het platform zitten omgevingsdiensten, grote gemeenten en provincies. Met ingang van 2021 stopt de rijksfinanciering van het POKB. Om die reden heeft het SIKB gevraagd of de deelnemers in het POKB voortaan een financiële bijdrage beschikbaar willen stellen. De Provincie Zeeland wil de gevraagde jaarlijkse bijdrage van € 2.750 hiervoor aan het SIKB verstrekken.

Subsidie 2021 voor Roosevelt Institute for American Studies

De Provincie Zeeland / Campus Zeeland heeft besloten om het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in 2021 te ondersteunen met maximaal € 204.490 subsidie voor onder meer het organiseren van events, lezingen en symposia die vaak verbonden zijn met de Four Freedoms van de Roosevelts en met Zeeuwse thema’s omtrent deltavraagstukken. Het RIAS is sinds 1986 een ontmoetingsplek voor Nederlandse, Europese en Amerikaanse studenten en voor onderzoekers die zijn geïnteresseerd in de Amerikaanse historie. Basis hiervoor is het indrukwekkende archief van het RIAS, waarin de Roosevelt-documenten een prominente plek innemen. Het instituut is de laatste jaren steeds meer verankerd in de Zeeuwse onderwijs- en onderzoeksstructuur. De onderwijs- en publieksactiviteiten voor het komende jaar zijn onder meer gericht op het binden van jongeren aan Zeeland met een bezoek van studenten van elders aan RIAS-bijeenkomsten en kennisverrijking rondom de Zeeuwse thema’s water, energie en voedsel door middel van publieks- en expertbijeenkomsten. De internationale seminars van het RIAS rondom Amerikaanse historie trekken onderzoekers vanuit heel de wereld naar Middelburg. Dit levert regelmatig interessante publicaties op met een Zeeuws-Amerikaanse verbinding.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 maart 2021.

Een greep uit de agenda: 

24 februari 2021

Jo-Annes de Bat brengt een bezoek aan akkerbouwer Arno Vael in Zaamslag.

25 februari 2021

Jo-Annes de Bat brengt met wethouder Siwart Mackintosh een bezoek aan fruitteler Martijn Slabbekoorn in Eversdijk.

Anita Pijpelink neemt publicatie over CMK2 in ontvangst tijdens de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs.