Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 25 januari 2018

Subsidie voor natuurbeheer

Gedeputeerde Staten hebben de jaarvergoedingen voor de subsidies natuurbeheer 2017 bepaald. Op enkele uitzonderingen na is het beheer van de natuurgebieden volgens de beschikkingen van de Provincie uitgevoerd.

Dinsdag 23 januari 2018

Uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2018

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren leren meedenken en beslissen over hun Zeeland. Dit doen we door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. De Provincie heeft daarvoor een netwerk (Jouw Zeeland) opgebouwd van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die actief meedenken en adviseren. Via Jouw Zeeland betrekken we jongeren bij beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en evenementen. Jongerenparticipatie wordt in de breedte van provinciale onderwerpen ingezet. In de Uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2018 zijn twee belangrijke lijnen uitgezet: Jongerendenktank Jouw Zeeland en de Debatleerlijn.

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2018

Gemeenten en grondeigenaren die kosten hebben gemaakt in verband met opruiming van drugsafval kunnen hiervoor subsidie krijgen. Hiertoe is in januari 2016 een nieuwe regeling toegevoegd aan het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. De regeling vloeit voort uit een in december 2015 gesloten Convenant ("Uitwerking amendement cofinanciering drugsafvaldumpingen") tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en alle provincies, waarin nadere afspraken zijn vastgelegd over de wijze en voorwaarden waarop de provincies overgaan tot subsidieverstrekking. Aanvragen voor het verstrekken van subsidies over het jaar 2017 kunnen worden ingediend van 1 februari 2018 tot en met 30 juni 2018. Het subsidieplafond voor het jaar 2017 bedraagt € 10.222. De Provincie Noord-Brabant fungeert als centraal loket, waar de aanvragen kunnen worden ingediend.

Terinzagelegging ontwerp Wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte teelten

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten tot de terinzagelegging van het ontwerp van het wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten. Het ontwerp van het wijzigingsplan zal met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.
In het Inpassingsplan Waterdunen is ten zuiden van het Kustlaboratorium de aanduiding 'wrozone-zilte teelten' opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding kunnen GS zilte teelten toestaan door het vaststellen van een zogenoemd wijzigingsplan. Op basis van dit plan is het mogelijk om op deze locatie zilte teelten uit te voeren, op de voorwaarde dat dit leidt tot een versterking van de recreatieve beleefbaarheid en toegankelijkheid en er geen sprake is van aantasting van natuur- en landschapswaarden. Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar keuze mondeling of schriftelijk bij GS indienen.

Provincie geeft opdracht voor exotenbestrijding

De Provincie geeft opdracht voor het beheer en bestrijden van invasieve exoten. Invasieve exoten zijn dier- en plantensoorten die zich snel (invasief) kunnen vermeerderen en verspreiden en die van oorsprong niet voorkomen in Europa. Deze soorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Om die reden is er in Europees verband afgesproken dat deze dieren en planten zoveel mogelijk worden bestreden. Recent heeft de Europese Commissie een lijst van de soorten waar het om gaat gepubliceerd. De Provincie Zeeland maakt het met dit besluit mogelijk een aantal van de op de lijst genoemde organismen op een effectieve en doelmatige manier te kunnen bestrijden. 

Voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2017

Provinciale Staten worden via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 januari 2018.

Een greep uit de agenda: 

25 januari 2018

Harry van der Maas bezoekt burgemeester Vermue van gemeente Sluis. ‘s Middags loopt hij mee met een casemanager dementie in Vlissingen.

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij de IPO tweedaagse in Middelburg.

Carla Schönknecht neemt het wielerplan West-Brabant in ontvangst van wethouder Hommel in het provinciehuis in Middelburg. Daarna is zij aanwezig bij de eerstejaars studenten Deltamanagement van de HZ in de voorhal van de Abdij in Middelburg.

26 januari 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de extra commissievergadering Ruimte in het provinciehuis in Middelburg.

29 januari 2018

Jo-Annes de Bat bezoekt Tafel Thuis – De Zeeuwse Keuken in Middelburg.