Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 25 juni 2020

Stichting Odensehuis Walcheren ontvangt subsidie voor project MONUMENT

Aan de Stichting Odensehuis Walcheren is besloten een subsidie in de vorm van cofinanciering te verlenen voor het project MONUMENT. Dit project beoogt de last van mantelzorgers, die zorgen voor mensen met dementie, te verlichten door hen beroepsmatige en structurele ondersteuning te bieden met behulp van op maat gemaakte technologische oplossingen. Daarvoor wordt een provinciale subsidie verstrekt van € 23.874 in aanvulling op Europese subsidie aan de initiatiefnemer en aan de HZ University of Applied Sciences van in totaal € 285.000. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van een eenmalige Europese subsidie van ruim € 2,6 miljoen aan instellingen en instanties in België, Frankrijk en Engeland.

Huisvesting statushouders in tijd van corona

Gemeenten krijgen ieder halfjaar een wettelijke taakstelling voor een aantal te huisvesten statushouders. Als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen die daardoor zijn ingesteld, was de huisvesting van statushouders een periode niet mogelijk. Sommige Zeeuwse gemeenten zullen daardoor de taakstelling van het eerste halfjaar 2020 niet kunnen halen. Dit zal hen niet worden aangerekend.

Subsidie voor project Verduurzaming bedrijventerrein Welgelegen Tholen

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. De gemeente Tholen ontvangt een subsidie van € 30.000 voor het project Verduurzaming bedrijventerrein Welgelegen Tholen.

Dinsdag 23 juni 2020

Subsidie Project zeewierkweek Veersche Wier

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen van € 2.500 voor het opzetten van een testopstelling voor de kweek van zeewier (Saccharina Latissima) op het Veerse Meer. De projectduur loopt van 1 juli 2020 tot juli 2021. De testopstelling in het Veerse Meer is een eerste stap in de richting van duurzaam meervoudig ruimtegebruik. Door een kleinschalige testopstelling kan praktijkkennis over en ervaring worden opgedaan met deze duurzame vorm van aquacultuur.

Subsidie voor project Innovatievouchers BioVoice Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 100.000 aan Impuls Zeeland voor het uitvoeren van het project Innovatievouchers BioVoice Zeeland en een opdracht van € 100.000 om grootbedrijven te koppelen aan mkb’ers en startups binnen het programma BioVoice. Het doel van BioVoice is om innovatieve ondernemers in de biobased/circulaire economie op een gestructureerde manier van ondersteuning te voorzien op het gebied van productinnovatie om op die manier de economische kansen die de biobased/circulaire economie de regio biedt te verzilveren. Via 'Innovatiecontracten' worden vragende en aanbiedende partijen aan elkaar gekoppeld om zo toegang te krijgen tot innovatievouchers en coaching van regionale partners zoals Impuls Zeeland en Dockwize. Hiermee versterken we ook het regionale ecosysteem.

Resultaten onderzoek impact corona op Zeeuwse binnensteden

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme. Deze impact wordt ook zeer sterk ervaren in de Zeeuwse steden. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van de Provincie Zeeland onderzoek gedaan naar de omvang van deze impact voor de horeca en detailhandel in acht Zeeuwse binnensteden. Uit de resultaten blijkt dat ondernemers flinke omzetverliezen verwachten in de periode maart tot en met augustus 2020: -56% in Sluis en -36% in de overige Zeeuwse steden. Dit correspondeert met een omzetverlies van € 59 miljoen voor de driehonderd ondernemers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Donderdag 18 juni 2020 vond een onlinebijeenkomst plaats waarin de belangrijkste resultaten werden gepresenteerd. De livestream is terug te zien via  https://www.zeeland.nl/actueel/forse-omzetverliezen-voor-zeeuwse-detailhandel.

Subsidie voor Wandelnet en Fietsplatform

Nederland kent 11.500 kilometer aan langeafstandswandelpaden (LAW) en 3.900 kilometer aan langeafstandsfietsroutes (LF). Deze netwerken sluiten aan op de regionale knooppuntensystemen. Al jaren blijkt uit cijfers van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) dat vele honderdduizenden mensen gebruikmaken van deze routes voor trekvakanties en dagtochten. De Provincie Zeeland subsidieert net als de overige provincies Wandelnet en het Fietsplatform voor de jaren 2020 tot en met 2023 (met respectievelijk € 28.142 en € 14.264 per jaar). Met deze bijdrage worden de landelijke routestructuren in stand gehouden, gepromoot en behartigen de stichtingen de belangen van fietsers en wandelaars op landelijk niveau.

Gemeente Schouwen-Duiveland ontvangt subsidie voor Tiny Houses Renesse

De gemeente Schouwen-Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en de dorpsraad Renesse werken samen in een innovatieve pilot voor de realisatie van 24 tiny houses op het voormalig voetbalveld in Renesse. De woningen zijn bedoeld voor jongeren/starters en tijdelijke werknemers in de horeca en recreatie. Van deze pilot kunnen andere overheden en woningcorporaties, die vergelijkbare projecten willen ontwikkelen, leren. Om deze reden en omdat de Provincie het flexwonen in Zeeland wil stimuleren, ontvangt de gemeente € 20.000 subsidie voor dit project.

Industrieel Museum Zeeland ontvangt subsidie voor verdere professionalisering

Het Industrieel Museum Zeeland ontvangt € 50.000 voor verdere professionalisering van het museum. In 2019 heeft het museum een onderzoek laten uitvoeren door RaadSaam Erfgoedprojecten om het museum te helpen een praktische visie op de museale toekomst op te stellen en zo richting te geven aan de verdere uitbouw en professionalisering van het museum. Op basis van dit onderzoek wordt met deze subsidie ingezet op het versterken van de communicatiefunctie en het bouwen van een depot.

GS informeren PS over ontwikkelingen in stikstofdossier

Op vrijdag 26 juni 2020 bespreekt de commissie Strategische Opgaven de Aanpak Stikstof Zeeland. Tussen aanbieden van de brief en het moment van bespreking zit relatief veel tijd, mede door de coronacrisis. Sindsdien zijn er relevante gebeurtenissen geweest in het stikstofdossier. Met name de kamerbrief stikstof van 24 april 2020 en het advies van de commissie Remkes van 8 juni 2020 zijn relevant. Per brief informeert het college de Staten over deze ontwikkelingen.

Provincie actualiseert beleidsregels stikstof

De beleidsregels die in december 2019 zijn vastgesteld dienden te worden geactualiseerd, omdat er onbedoelde effecten waren en er in de regels voor varkenshouderijen wijzigingen moesten worden aangebracht in verband met de saneringsregeling. Deze wijzigingen hebben geen grote effecten voor Zeeland, maar de beleidsregels dienen landelijk uniform te zijn.

Jaarverslag 2019 commissie bezwaar, beroep en klachten

De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft haar Jaarverslag 2019 vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het jaarverslag is te lezen via https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/publicaties.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 juni 2020.

Een greep uit de agenda: 

24 juni 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan FMJ E&I Zeeland in Heinkenszand en de Koffieboer in Goes. Ook opent hij de museumtuin van het Fruitteeltmuseum in Kapelle.

25 juni 2020

Jo-Annes de Bat opent het nieuwe pand van Royal Haskoning DHV in Goes en overhandigt het certificaat Zeker Zeeuws aan slagerij Mieras in Wemeldinge en Oosterschelder in Yerseke.

26 juni 2020

Anita Pijpelink opent de tentoonstelling ‘Schouwen-Duiveland bevrijd’ in Dreischor.

29 juni 2020

Harry van der Maas en Jo-Annes de Bat gaan met jongeren in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis.

Dick van der Velde brengt een aantal werkbezoeken aan de toeristische sector op Schouwen- Duiveland.