Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 25 maart 2021

Beantwoording vragen Waterdunen

Op 12 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten (GS) tijdens een informatiebijeenkomst Provinciale Staten (PS) bijgepraat over het onderzoek aan de Getijdenduiker in Waterdunen, uitgevoerd door RH DHV. Aan de hand van het rapport 'Waterdunen veilig en functioneel' gaf RH DHV een inhoudelijke en technische toelichting op datgene wat is onderzocht. Voorafgaand aan de bijeenkomst had de heer Babijn van de Partij voor Zeeland vragen gesteld, die geen betrekking hadden op het onderzoek van RH DHV. GS zegde daarop toe deze alsnog te beantwoorden, in afstemming met waterschap Scheldestromen. De antwoorden op deze vragen zijn per brief verstuurd aan PS.

Dinsdag 23 maart 2021

Zwemwaterlocaties 2021 vastgesteld

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. Op deze lijst staan alle Zeeuwse zwemwaterlocaties die door waterbeheerders en Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tijdens het zwemseizoen tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht. Hierover rapporteert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks aan Brussel. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen daar is op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden. Mits dit staat aangegeven, bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen.

Actualisatie Monitor rijksmonumenten in Zeeland 2021

De monitor is een gezamenlijk project van alle provincies in Nederland, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het betreft alle rijksmonumenten (behalve woonhuizen) zoals molens, boerderijen, stadhuizen, bruggen en kerken. Met deze digitale monitor ontstaat een volledig en actueel overzicht van de restauratiebehoefte, de staat van onderhoud en de mogelijke leegstand van deze rijksmonumenten. Ieder jaar wordt van een deel van het bestand een update gemaakt van de fysieke staat van de betreffende rijksmonumenten. Hiervoor wordt opdracht verleend aan Fenicks B.V. De gegevens in de monitor zijn niet openbaar omdat deze privacygevoelige informatie kunnen bevatten.

Kadernotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Via een actieve aanpak wil Provincie Zeeland vraag en aanbod van zoet water meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moet daarbij helpen. De afgelopen maanden zijn zoveel mogelijk initiatieven en onderzoeken in beeld gebracht. De inzichten, opgaven en kansen die daarbij naar boven kwamen, staan beschreven in een kadernotitie. De kadernotitie is vooral richtinggevend en bespreekt de belangrijkste issues en keuzes: welke richting lijkt het op te gaan, welke aanpak lijkt nu haalbaar en wat niet? In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moeten straks keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over haalbaarheid van maatregelen, prioriteiten en kosten. De kadernotitie kwam tot stand in samenwerking met waterschap Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, ZAJK, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. De komende maand vindt een informele consultatie plaats.

Reactie op verzoek Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een brief ontvangen van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM), waarin zij aandacht vragen voor geluidsoverlast van motorvoertuigen in het algemeen en motorfietsen in het bijzonder. In haar brief verzoekt de federatie aan GS een aantal maatregelen te treffen om geluidsoverlast te beperken. De gevraagde maatregelen zijn veelal de bevoegdheid van het Rijk, omdat dit is vastgelegd in de Wegenverkeerswet.
De Provincie heeft dan ook geen ruime wettelijke bevoegdheden of mogelijkheden om aanvullende maatregelen te treffen, zoals de Nefom verzoekt. Daar waar dat wel mogelijk en nodig is, doen we dat ook. Zo is het gebruik van motoren op wegen in de aangewezen stiltegebieden in Zeeland verboden. Het college heeft de Nefom hierover per brief geïnformeerd.

Abdijplein niet uitgelicht voor Wereld Autisme Dag

De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft Gedeputeerde Staten gevraagd of het Abdijplein uitgelicht kan worden op 2 april 2021. Het is dan Wereld Autisme Dag. Er is besloten dit verzoek niet te honoreren, omdat het niet aansluit bij het provinciale beleid.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 maart 2021.

Een greep uit de agenda: 

25 maart 2021

Jo-Annes de Bat discussieert mee tijdens de webinar ‘Gaat de suikerbiet de chemie vergroenen?’ Ook neemt hij het rapport van FoodDelta Zeeland over eitwittransitie in ontvangst.

26 maart 2021

Jo-Annes de Bat reikt (online) de Zeeuwse Pioniersprijs uit.