Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 25 oktober 2018

Zeeland werkt met boeren aan een oplossing

In samenwerking met de Zeeuwse partners in het landelijk gebied werkt de Provincie aan een Zeeuwse agenda voor het landelijk gebied. Onlangs zijn hier samen met alle betrokken partijen de eerste stappen in gezet. Het doel van deze gemeenschappelijke agenda is om met partijen gezamenlijk te werken aan de opgaven (o.a. bodemvruchtbaarheid, (zoet) water beschikbaarheid, biodiversiteit) waar we in het landelijk gebied op het vlak van landbouw én natuur mee te maken hebben. Belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe boeren ook op langere termijn duurzaam produceren en tegelijkertijd een goede boterham kunnen blijven verdienen. Oftewel: Zeeland werkt met boeren aan een oplossing.

Managementletter 2018

Gedeputeerde Staten hebben van de accountant de Managementletter 2018 naar aanleiding van de interimcontrole ontvangen. Gedeputeerde Staten bieden deze aan Provinciale Staten aan ter bespreking in de auditcommissie.

Dinsdag 23 oktober 2018

Handelsmissie Indonesië Zuid-Westelijke Delta

In het kader van het landelijke project The Golden Age organiseert de gemeente Middelburg van 1 tot en met 3 november 2018 een handelsmissie voor bedrijven en organisaties uit Indonesië naar Zeeland. Visserij, Food, Agri en watermanagement zijn de belangrijkste thema's van de missie. Een flink aantal Zeeuwse bedrijven participeert in het programma. Vanwege de economische kansen die deze contacten bieden voor het Zeeuwse bedrijfsleven stelt de Provincie Zeeland een subsidie van € 2500 beschikbaar.

Openstelling POP-3 landbouwroutes

Op basis van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’. Deze maatregel heeft betrekking op de landbouw-infrastructuur. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 3.200.000 aan Europees budget. Het budget dient met eenzelfde bedrag door overheden te worden gecofinancierd.

Verzoek toepassing hardheidsclausule afwijzen

Vanaf 2018 heeft de Provincie leges geïntroduceerd voor nieuwe activiteiten, waaronder het behandelen van aanvragen tot ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming. De Fauna Beheer Eenheid Zeeland verzoekt nu om de zogenaamde hardheidsclausule toe te passen, waardoor zij geen leges meer hoeft te betalen voor het in behandeling nemen van aanvragen tot ontheffingen. De hardheidsclausule is echter bedoeld voor situaties, waarbij een onverkorte toepassing van de Legesverordening leidt tot een uitkomst die ten tijde van het opstellen van de verordening niet was voorzien en een onbillijkheid of bijzondere hardheid oplevert. Omdat hier in dit geval geen sprake van is, wordt het verzoek van de FBE afgewezen.

Rittenplanning haltetaxi in 9292

GS verlenen opdracht voor het opnemen van de ritten van de haltetaxi in de reisplanner 9292.

Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het definitief vaststellen van het Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023. Het ontwerp actieplan heeft ter inzage gelegen van 22 augustus tot en met 3 oktober 2018. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Op grond van Europese regelgeving moeten Gedeputeerde Staten een actieplan opstellen voor alle Zeeuwse wegen waar de geluidsgrens van 65 dB(A) wordt overschreden.

Subsidie behoud Oostkerk Middelburg

Voor het behoud en de herbestemming van de Oostkerk wil de huidige eigenaar, de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM), deze overdragen aan de Stichting Monumenten Bezit (SMB). De SMB vraagt hiervoor een bijdrage van 2 miljoen euro. De PGM en de gemeente Middelburg dragen ieder € 500.000 bij. De Stichting Monumenten Bezit maakt € 500.000 vrij voor de Oostkerk. Ook de Provincie Zeeland is gevraagd € 500.000 bij te dragen. Gedeputeerde Staten hebben besloten € 500.000 toe te kennen aan de Stichting Monumenten Bezit voor het behoud voor de lange termijn en de herbestemming van de Oostkerk. Hiermee wordt de Oostkerk op een professionele manier langdurig in stand gehouden en wordt in het verlengde daarvan een duurzame bestemming gerealiseerd.

Spoedlocatielijst 2018

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van het convenant ‘Bodem en Ondergrond 2016-2020’ een geactualiseerde lijst vastgesteld van locaties met bodemverontreiniging die verspreidings- of ecologische risico’s met zich mee brengen (Spoedlocatielijst 2018). De humane risico’s zijn al gesaneerd of beheersbaar gemaakt. De lijst wordt sinds 2014 gepubliceerd op de website van de RUD Zeeland.

Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer

GS gaan akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer, zodat de inrichting van het natuurgebied Strijdersgatpolder bij Nieuwvliet voortgang kan vinden.

Bedrijventerreinprogramma De Bevelanden bekrachtigd

GS hebben het Bedrijventerreinprogramma De Bevelanden 2017-2025 ontvangen. Een goed bedrijventerreinprogramma zorgt er voor dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen goed worden afgestemd. Het programma voldoet aan de gestelde eisen uit het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte van de Provincie. GS bekrachtigen daarom het programma.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 oktober 2018.

Een greep uit de agenda: 

23 oktober 2018

GS brengen een regiobezoek aan Schouwen-Duiveland en Tholen.

Ben de Reu gaat naar de afscheidsreceptie van Jan Briers, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, in Gent.

24 oktober 2018

Jo-Annes de Bat bezoekt als jurylid de bedrijven KV Techniek in Goes en ModuVision in Vlissingen rondom de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo.

Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij de netwerkontmoeting van BBOGW in Gent.

25 oktober 2018

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas gaan op werkbezoek bij de Sinkegroep in Kruiningen.

27 oktober 2018

Jo-Annes de Bat legt een krans bij Uncle Beach vanwege de Herdenking Slag om de Schelde in Vlissingen.

Ben de Reu legt een krans vanwege de Slag om de Sloedam in Nieuwdorp.

29 oktober 2018

Ben de Reu is aanwezig bij de Uitreiking van de Johannes Vermeerprijs 2018 in Den Haag.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het Kenniscongres Oosterschelde bij Neeltje Jans.