Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 26 maart 2020

Ondersteuning voor Zeeuwse bedrijven vanwege Corona

De Provincie Zeeland wil € 2 miljoen reserveren voor maatregelen die de impact van de gevolgen van corona op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid dempen. Samen met haar partners in het Zeeuwse ecosysteem, zoals Impuls, VNO-NCW, VZG en KVK kijkt de Provincie Zeeland naar mogelijkheden om het Zeeuwse MKB te ondersteunen.

Gemeente Middelburg ontvang subsidie voor duurzaamheidsscan bedrijven

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijven-terreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Bedrijven in het MKB behoren vaak tot de middelgrote energieverbruikers. De gemeente Middelburg heeft het initiatief genomen om twintig bedrijven verspreid over verschillende branches (onder andere horeca, detailhandel en kantoren) te ondersteunen bij het opstellen van een energiebesparingsplan. Hierbij wordt gekeken naar energiebesparing en naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Het project wordt ook benut om kennis te delen met de overige bedrijven in Middelburg en met de andere gemeenten in Zeeland. Hiervoor ontvangt de gemeente Middelburg een subsidie van € 20.000 voor het project Begeleiding Energiebesparing MKB.

Integrale kostensubsidie 2020 voor de Faunabeheereenheid Zeeland

De Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) voert het door de Provincie Zeeland vastgestelde beleid met betrekking tot faunabeheer uit. Ze vervult daarin een essentiële rol, omdat zij zorgt voor een maatschappelijke en gebiedsgerichte inbedding van het faunabeheer. Hiervoor ontvangt de FBE in 2020 een subsidie van € 286.039. De FBE opereert binnen een breed veld van organisaties met soms tegengestelde belangen. Meer informatie vindt u op de website van de FBE Zeeland.

Data, bronnen en trends stikstofdepositie in Zeeland

GS hebben op 24 maart 2020 kennis genomen van de tekst en toelichting op de eerder door PS gestelde vragen over data en trends over de stikstofdepositie binnen Zeeland.

Stedelijke cultuurregio Zeeland reflecteert op Zeeuwse aanvragen culturele basisinfrastructuur van het Rijk

Op 11 november 2019 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de regeling voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 gepubliceerd. Normaliter worden de vragen door de Raad voor Cultuur beoordeeld, waarna zij de minister adviseert welke organisaties te subsidiëren. Als onderdeel van de hernieuwde samenwerking tussen het Rijk en stedelijke cultuurregio's heeft de minister van OCW de bestuurders van de stedelijke regio’s uitgenodigd om te reflecteren op de aanvragen voor de landelijke basisinfrastructuur 2021-2024 uit hun regio. In deze brief wordt gereflecteerd op de positie van de aanvrager in de regio en de aansluiting van de aanvraag op het regioprofiel en ambities in de regio. Deze reflectie wordt door de Raad voor Cultuur meegenomen in de advisering aan de minister over de subsidietoekenning.

Dinsdag 24 maart 2020

Provincie stelt Stikstof Registratie Systeem vast

Op 23 maart 2020 stelde het Rijk de ministeriële regeling voor het stikstof registratie systeem (SSRS) vast. In het SSRS wordt de vrijkomende stikstofruimte door de verlaging van de maximum snelheid op snelwegen geadministreerd. Dit biedt ruimte voor aanvragen van woningbouw en MIRT projecten die hier gebruik van willen maken. De Provincie is als bevoegd gezag voor de vergunningverlening vanuit de Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor het vergunnen van de woningbouwprojecten en dus voor de uitgifte van ruimte uit het SSRS.

Versoepeling inzendtermijnen P&C cyclus

GS versoepelen in verband met de Coronacrisis de inzendingstermijnen van jaarstukken en begrotingen voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Subsidie 2020 voor Sociaal Economische Raad Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 22.440 aan de Sociaal Economische Raad (SER) Zeeland. De SER-Zeeland is een onafhankelijke stichting waarin organisaties uit het Zeeuwse bedrijfsleven samenwerken. Zij heeft tot doel om de (provinciale) overheid te adviseren op sociaal-economisch terrein. Zij doet dit onder meer door gevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen over de speerpunten van de provinciale Economische Agenda, workshops en conferenties te organiseren et cetera. Onderwerpen waarover SER-Zeeland adviseert zijn bijvoorbeeld arbeidsmarkt en economie, energie en klimaat, Omgevingsvisie Zeeland 2021 en robotisering.

De Provincie verleent subsidie voor project Fietstunnel Innovatieweg

Het project Fietstunnel Innovatieweg ontvangt € 550.000 subsidie. De Provincie verleent € 450.000 subsidie en gemeente Terneuzen € 100.000. De realisatie van de fietstunnel onder de Innovatieweg bij Dow in Terneuzen en het toeleidende fietspad is een enorme verbetering van de veiligheid van fietsers, die niet meer over de nabij gelegen rotonde mogen fietsen. Ook de doorstroming van het autoverkeer op de rotonde heeft hier baat bij. De Provincie Zeeland hecht veel waarde aan de veiligheid van fietsers. Daarom neemt zij ruim de helft van de kosten van de aanleg voor haar rekening. De aanpassing is het resultaat van een goede samenwerking tussen de Provincie, Dow Chemical BV, Valuepark Terneuzen CV, de NV Westerscheldetunnel en de gemeente Terneuzen.

Standbeeld voor Hans Lipperhey in de kruidentuin van het Abdijcomplex

Het bestuur van de stichting Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen heeft een verzoek ingediend om een standbeeld van Hans Lipperhey te plaatsen in de kruidentuin van het Abdijcomplex. Hans Lipperhey heeft de telescoop uitgevonden in Middelburg en woonde destijds in een huis dat tegenaan de Nieuwe Kerk stond. De Provincie Zeeland is van mening dat dit beeld van toegevoegde waarde is voor het Abdijcomplex en stemt in met plaatsing van het beeld.

Ontwikkelagenda ‘Van openbaar vervoer naar Slimme Mobiliteit’

Gedeputeerde Staten hebben de tussenrapportage ‘Mobiliteit Ontwikkelen’ van de Ontwikkelagenda 'Van OV naar Slimme Mobiliteit' ter kennisname aan Provinciale Staten toegestuurd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 maart 2020.

Een greep uit de agenda: 

Vanwege de landelijke richtlijnen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de openbare aangelegenheden van het college tot en met 6 april geannuleerd.