Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 26 november 2020

GS stemmen in met natuurvergunning visserij in Krammer-Volkerak

Gedeputeerde Staten van Zeeland stemmen in met het voornemen van Omgevingsdienst Haaglanden om namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de natuurvergunning voor visserij in het Krammer-Volkerak te verlenen.

Bevrijdingsmuseum digitaliseert deel collectie

Het Bevrijdingsmuseum ontvangt een subsidie van € 50.000 om hun collectie te digitaliseren en via hun website te laten zien. Daarnaast zal de collectie worden gekoppeld aan Netwerk Oorlogsbronnen (www.oorlogsbronnen.nl), de Collectie Nederland (www.collectienederland.nl) en via Zeeuwse Ankers (www.zeeuwseankers.nl). Hiermee kunnen geïnteresseerden meer informatie verkrijgen. Zo kunnen scholieren de informatie bijvoorbeeld gebruiken voor hun werkstuk en uitgevers kunnen er illustratiemateriaal voor publicaties vinden.

Provincie actualiseert beleidsregels stikstof

De beleidsregels stikstof die in december 2019 zijn vastgesteld dienden te worden geactualiseerd aangezien ontwikkelingen in de praktijk hiertoe aanleiding geven. Deze wijzigingen hebben geen grote effecten voor Zeeland, maar de beleidsregels dienen landelijk uniform te zijn.

Stichting BioSFeer krijgt ontheffing voor uitvoeren ecologisch onderzoek in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland stemmen in met het voornemen van Gedeputeerde Staten van Gelderland om ontheffing te verlenen aan stichting BioSFeer voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek in Zeeland.

GS informeren PS over Omgevingswet

De Omgevingswet is met een jaar uitgesteld en gaat nu in werking op 1 januari 2022. Deze wet beoogt een betere, eenvoudigere en snellere dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. Daarvoor wordt gewerkt aan een landelijk Omgevingsloket, waarop bevoegde gezagen aansluiten zodat op een snelle en toegankelijke manier informatie vanuit de overheid opgezocht kan worden. De ontwikkelingen rondom dit landelijke stelsel hebben invloed op de toekomstige dienstverlening van de Provincie Zeeland. Vanuit Zeeland blijven we samen met het Interprovinciaal Overleg en de andere koepels druk uitoefenen op het Rijk om de ambitie die bestuurlijk is afgesproken te halen.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme analyseert gegevens impact coronacrisis

Provincie Zeeland heeft HZ University of Applied Sciences gevraagd om een analyse te maken van de vele bestaande (landelijke en Zeeuwse) rapporten en onderzoeken over de economische impact van de coronacrisis, om zo één samenhangend beeld voor Zeeland te creëren. Daarnaast is in opdracht van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Deze analyses zijn medio september afgesloten.

Dinsdag 24 november 2020

Subsidie voor bescherming kustbroedvogels langs Oosterschelde

De dijken en strandjes langs de Oosterschelde zijn een belangrijk broedgebied voor onder andere plevieren en scholeksters. De nesten zijn meestal heel onopvallend en worden vaak onbedoeld verstoord of vernield. Dit is één van de redenen waarom het niet goed gaat met deze kenmerkende Zeeuwse vogels. Inmiddels zijn er al heel wat recreanten en inwoners betrokken bij het welzijn van deze broedvogels. De Provincie Zeeland verstrekt een subsidie van € 25.803 aan het IVN voor het uitvoeren en coördineren van  een project waarin landelijke en Zeeuwse natuurorganisaties samenwerken aan het opleiden en begeleiden van vrijwilligers en het uitvoeren van onderzoek naar de verspreiding en overleving van de vogels, het beschermen van nesten en informeren van recreanten en inwoners. De gezamenlijke organisaties dragen een vergelijkbaar bedrag bij.

Voornemen vergunningverlening DES B.V. Sirjansland

GS hebben het voornemen om aan DES B.V. een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen voor het in werking hebben van een biomassaketel en drie glastuinbouwbedrijven op de locatie Noord Hogeweg 1a in Sirjansland.

Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2020

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van €13.925 aan Dockwize voor het organiseren en uitreiken van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2020. De Innovatieprijs Emergo wordt op 26 november 2020 uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming met de meest aansprekende innovatie. De Kamer van Koophandel, Dockwize, VNO-NCW, HZ University of Applied Sciences en Provincie Zeeland zijn de organiserende partijen. Omroep Zeeland is mediapartner en verzorgt de Emergo publieksprijs. Vorig jaar won Nemag uit Zierikzee de jury- en publieksprijs Emergo. Nemag ontwikkelde een nieuw type grijper om droge bulkgoederen uit grote zeeschepen sneller en tegen lagere kosten te lossen.

Proeftuin slim onderhoud Zeelandbrug

De Provincie Zeeland is een proeftuin gestart met de Hogeschool Zeeland, Istimewa Elektrotechniek en de Stichting World Class Maintenance voor het testen en toepassen van nieuwe data-gedreven technieken om het onderhoudsprogramma van de Zeelandbrug te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toepassen van sensoren om extra data te verzamelen en aan data-analyse om de benodigde inzichten te verkrijgen. Doel van de samenwerking is om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van werken. De verwachting is dat er nieuwe inzichten ontstaan rondom monitoring van de conditie van de Zeelandbrug en efficiënter en effectiever onderhoud. Daarbij wordt geleerd van wat in andere regio’s al op dit onderzoeksgebied is bereikt in de afgelopen periode.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 december 2020.

Een greep uit de agenda: 

24 november 2020

Harry van der Maas sluit aan bij het digitale Provinciaal Jeugddebat.

26 november 2020

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan de Zeeuwse Coöperatie Fietsenverhuur in Domburg.

27 november 2020

Han Polman treedt op in het programma “De kippen witten” van streekomroep De Bevelanden.