Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 26 september 2019

GS antwoorden op brief gemeente Terneuzen over Beelen Beheer

De RUD heeft namens de Provincie een vergunning verleend aan de firma Beelen voor de tijdelijke opslag van zuiveringsslib. Het gaat om 40.000 ton voor de periode van een jaar. Diverse bestuursorganen hebben op de aanvraag kunnen adviseren. Alle instanties, ook de gemeente Terneuzen hebben positief geadviseerd. De RUD voert op gezette tijden controles uit. De RUD zal extra alert zijn bij extreme weerssituatie.

Instructies voor toezichthouders spoedeisende toepassing bestuursdwang bij vuurwerkevenementen

De instructies voor toezichthouders bij spoedeisende toepassing van bestuursdwang bij vuurwerkevenementen zijn verouderd en daarom is een herziene versie vastgesteld.

Adviesaanvraag verkenning samenwerking drie Gemeenschappelijke Regelingen

De gemeenschappelijke regelingen van GGD, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland willen een verkenning uitvoeren naar samenwerking. Zij geven onder andere de Provincie gelegenheid om te reageren op dit voornemen. GS hebben een reactie naar het Algemeen Bestuur van de RUD gestuurd. Ook informeren zij PS hier schriftelijk over.

Dinsdag 24 september 2019

Subsidie voor het project De Achterkant van Zeeland

Het Zuidelijk Toneel heeft met 'De Achterkant van.. ' een voorstelling gemaakt die aangepast wordt op de plaats of provincie waarin de voorstelling plaatsvindt. Zij ontvangen een subsidie van € 10.000 in de extra kosten die voor die aanpassing gemaakt worden. Aanleiding voor het project zijn de misdaadcijfers in het zuiden van het land. Dat roept vragen op als: wat maakt het zuiden van het land zo aantrekkelijk voor afwijkend gedrag en wantrouwen tegen de overheid; en hoe wordt dat van generatie op generatie doorgegeven? Het project combineert verschillende manieren van presentatie:  een op de stad (in ons geval provincie) ingerichte tentoonstelling, een podcast, De Achterkrant, maar vooral een grootschalige, op de provincie toegesneden voorstelling.

Natuursubsidies 2020 voor Zeeland opengesteld

Gedeputeerde Staten hebben de beschikbare budgetten, de aanvraagperioden en de tarieven voor subsidies natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en natuurinvesteringen in 2020 vastgesteld. Door middel van subsidiekaarten is vastgesteld welke gebieden voor de subsidies in aanmerking komen. De openstelling dient voor de verlenging van het beheer van circa 6670 hectare bestaand natuurgebied, het beheer van circa 440 hectare nieuw natuurgebied, het beheer van circa 110 kilometer akkerranden en ander agrarisch beheer en voor de ontwikkeling van circa 20 hectare nieuwe natuur. Met het besluit is € 4,4 miljoen in 2020 gemoeid, waarvan € 2,8 miljoen voor natuurbeheer en € 1,6 miljoen voor natuurontwikkeling.

Natuurbeheerplan en Omgevingsverordening Zeeland gewijzigd

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in beleid en beheer. Onder andere worden Waterdunen en een groot aantal andere nieuw ingerichte natuurgebieden, samen groot 295 hectare begrensd als bestaand natuurgebied, zodat deze in 2020 in beheer genomen kunnen worden. Enkele gebieden aan de Bergweg (Nisse), Axelse kreek, Groote dulper (Hengstdijk), waterwingebied Sint Jansteen en weidevogelgebied bij Veere samen groot 46,29 hectare worden begrensd als nieuwe natuur. Dit betekent dat deze gebieden in beginsel in 2020 kunnen worden omgevormd van landbouw naar natuur. Hiermee wordt weer een flinke stap gezet bij de voltooiing van het natuurnetwerk in Zeeland. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Wijziging van de subsidieverordening voor natuurbeheer

De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016 is op enkele punten gewijzigd. Dit betreft met name administratieve wijzigingen en verduidelijkingen en actualisering van de activiteitentabel voor agrarisch natuurbeheer.

Wijziging regeling ambtelijke organisatie inclusief bevoegdhedenkader Provincie

De werkwijze van de provinciale organisatie wordt afgestemd op de indeling en ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Samen verschil maken 2019-2023’. Om het werken met strategische opgaven, uitvoeringsprogramma’s, projecten en afdelingen mogelijk te maken zijn de volgende regelingen technisch-juridisch aangepast:

  • Regeling ambtelijke organisatie en instructie van de secretaris 2019
  • Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Zeeland 2019
  • Mandaatbesluit commissaris van de Koning Zeeland 2019
  • Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer 2019

Ondersteuning Vlaams strategisch project Grenspark Groot Saeftinghe

De voorbije jaren is er met acht partners, inclusief Provincie Zeeland, goed samengewerkt binnen het Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe. De EGTS fungeert binnen dit project als leadpartner. Om deze coördinerende rol beter te kunnen vervullen, wordt door de EGTS gezocht naar nieuwe fondsen om de toekomst van het Grenspark op langere termijn te borgen. Hiervoor hebben zij een aanvraag voor een strategisch project ingediend bij het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Aan de provincie Zeeland is gevraagd het strategisch project Grenspark Groot Saeftinghe bestuurlijk te ondersteunen. Met het strategisch project wordt verder uitvoering gegeven aan de realisatie van de gebiedsagenda van het Grenspark Groot Saeftinghe.

Provincie informeert omgevingsdiensten over het besluit van Provinciale Staten over frictiekosten

De Provincie informeert de omgevingsdiensten RUD Zeeland en DCMR over het besluit over de frictiekosten van Provinciale Staten. PS hebben op 20 september besloten de gevraagde frictiemiddelen beschikbaar te stellen en hebben daar een aantal voorwaarden aan gekoppeld.

BRIKS-taken provinciale bedrijven per 1 januari 2021 naar omgevingsdiensten

Eerder dit jaar hebben GS besloten om de BRIKS-taken voor provinciale bedrijven met ingang van 1 januari 2020 aan de RUD Zeeland en DCMR over te dragen. Inmiddels is gebleken dat een zorgvuldige overdracht van deze taken van de gemeenten naar de omgevingsdiensten meer tijd kost. Daarom is besloten dat de huidige werkwijze, waarbij de gemeenten de taken voor de Provincie uitvoeren, gedurende 2020, gehandhaafd blijft. Vanaf 1 januari 2021 zullen de omgevingsdiensten, voor provinciale bedrijven, vergunningverlening, toezicht en handhaving voor BRIKS verzorgen.

Subsidie voor onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijke aspecten van de Energietransitie’

De Provincie Zeeland besluit deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksprogramma "Maatschappelijke aspecten van de Energietransitie'. De Provincie stelt € 100.000 beschikbaar voor het programma. Het onderzoeksprogramma van NWO zal bijdragen aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en een beter begrip voor de menselijke factoren die van invloed zijn op de energietransitie. Deze inzichten helpen de regionale energiestrategie te versnellen.
Het onderzoeksprogramma past bij Campus Zeeland: zowel op inhoud (water, energie, biobased/food) als op het realiseren van een op Zeeuwse opgaven geënte onderwijs/onderzoeksinfrastructuur.

GS stellen begroting 2020 Fonds Nazorg Stortplaatsen vast

GS hebben de begroting voor 2020 van het Fonds Nazorg Stortplaatsen vastgesteld. In de begroting 2020 van het fonds is een rentevergoeding van € 500.000 afkomstig van de Provincie opgenomen. Met deze post wordt ook in de Provinciale begroting rekening gehouden. De onderhoudskosten van de gesloten stortplaats Koegorspolder € 109.000 zijn opgenomen in de Provinciale begroting.

GS sturen jaarrekening North Sea Port SE ter kennisname naar PS

In de Aandeelhoudersvergadering van North Sea Port SE is op 28 juni 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld. Deze jaarrekening is ter kennisname aan Provinciale Staten toegezonden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 oktober 2019.

Een greep uit de agenda: 

25 september 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Duurzame Energie DES in Sirjansland (voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo).

Harry van der Maas geeft het startsein voor de renovatie van de Stationsbrug in Middelburg. Ook maakt hij een laatste rondje op het bouwterrein van het Drie Klauwen knooppunt bij ’s Heerenhoek.

Anita Pijpelink brengt werkbezoek aan SLZ in Goes. ‘s Avonds gaat zij in gesprek met Helga van Leur tijdens de Klimaatavond in Goes.

Han Polman brengt een gemeentebezoek aan Borsele. Hij is aanwezig bij de netwerkbijeenkomst Nacht van de Integriteit in Den Bosch.

26 september 2019

Het GS-college is aanwezig bij de Oesterpartij in Middelburg.

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij King Fish Zeeland in Kats en daarna op werkbezoek bij Nemag in Zierikzee (beiden voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo).

Anita Pijpelink opent de getijdenduiker in Waterdunen. Ook neemt zij het boekje ‘Zeeuwse erfgoedlijnen’ in ontvangst in de Oostkerk in Middelburg.

27 september 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van de nieuwe ambulancepost Witte Kruis in Goes.

Han Polman gaat naar het Congres van de Vereniging gemeentesecretarissen in Veere.

Dick van der Velde is aanwezig bij Goes Couture in de Grote Kerk in Goes.

28 september 2019                

Harry van der Maas, Anita Pijpelink en Han Polman gaan op werkbezoek naar Michigan.

29 september 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar het Voedselsymposium over kringlooplandbouw in Groede.

Dick van der Velde gaat naar de filmpremière Sloop of Hoop in het Ledeltheater in Oostburg.

30 september 2019

Dick van der Velde is aanwezig bij de informatieavond van de PZEM in de voorhal van de Statenzaal in het provinciehuis in Middelburg.