Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Uitbreiding twee natuurgebieden op Walcheren

Gedeputeerde Staten besluiten twee percelen landbouwgrond toe te voegen aan het Natuurnetwerk Zeeland. De percelen grenzen aan natuurgebieden langs respectievelijk de Oude Veerseweg en de Van ’t Hoffweg op Walcheren. Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) heeft de mogelijkheid om deze twee percelen via kavelruil te verwerven. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie voor waardevermindering van de grond (van landbouw naar natuur) en natuurontwikkeling in 2020, is het nodig dat beide percelen in het Natuurbeheerplan Zeeland worden begrensd als onderdeel van het Natuurnetwerk Zeeland, met de status Nieuwe Natuur. Met deze begrenzing kunnen de twee bestaande natuurgebieden in 2020 door natuurontwikkeling worden versterkt. Aan de Oude Veerseweg wordt 19,58 hectare natuur ingericht (inclusief twee percelen die al als Nieuwe Natuur waren begrensd en door HZL verworven) en aan de van ’t Hoffweg 5,18 hectare. Met de kavelruil wordt bovendien de landbouwstructuur verbeterd. De landbouwer die nu een buitenkavel heeft in het gebied Oude Veerseweg (te midden van het natuurgebied) kan naar de noordelijke helft van beide door HZL aan te kopen percelen aan de Van ’t Hoffweg worden geruild, grenzend aan zijn huiskavel. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Naast natuurdoelen worden zo meerdere publieke doelen gediend.

Wijziging openstellingsbesluit Fysieke investeringen agrarische ondernemingen water

Bij het indienen van aanvragen binnen de al lopende subsidieopenstelling ‘fysieke investeringen agrarische ondernemingen water’ (POP-3) lopen agrariërs tegen enkele praktische onvolkomenheden aan. Ook blijkt het moeilijk voor agrariërs om zoveel volume aan investeringen te generen om slechts voor een minimale subsidie in aanmerking te komen. Met dit wijzigingsbesluit is geprobeerd om dit op te lossen.

Zevende wijziging begroting 2019

De zevende wijziging van de begroting 2019 betreft de financiële verwerking van de meicirculaire van het provinciefonds 2019.

Aanvulling jaarplan RUD Zeeland

De Provincie is akkoord gegaan met een aanvulling van het jaarplan 2019 dat zij met de RUD Zeeland heeft gesloten. Dit heeft betrekking op de werkzaamheden die de RUD per 1 juli 2019 voor de Provincie uitvoert op het vlak van toezichtstaken op het gebied van asbest bij de bedrijven waarvoor de Provincie het bevoegd gezag is.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 juli 2019.

Een greep uit de agenda: 

26 juni 2019

Jo-Annes de Bat sluit aan bij de start van het nieuwe seizoen Zeeuwse bodemcultuurmosselen in Yerseke.

Harry van der Maas is aanwezig bij de Ronde Tafel Rail Ghent-Terneuzen.

27 juni 2019

Jo-Annes de Bat bezoekt Concert at Sea op de Brouwersdam.

Harry van der Maas geeft een gastles maatschappijleer in Meliskerke.

Anita Pijpelink bezoekt de relatieavond van het Zeeland Nazomer Festival in Middelburg.

Dick van der Velde opent de eerste gebiedstafel Zeeuwse omgevingsvisie 2021 in het provinciehuis in Middelburg.

28 juni 2019    

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink bezoeken Concert at Sea op de Brouwersdam.

29 juni 2019

Han Polman is aanwezig tijdens de Dag van het Zeeuwse paard in Oosterland in aanwezigheid van prinses Beatrix.

Dick van der Velde bezoekt Concert at Sea op de Brouwersdam.

1 juli 2019       

Anita Pijpelink legt een krans tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op de Balans in Middelburg.