Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 28 februari 2019

Steun voor opzet organisatiekracht Toeristisch Ondernemend Zeeland

Provincie Zeeland ondersteunt het initiatief van de toeristische sector in Zeeland om hun organisatiekracht te versterken. Het koepelplatform van de toeristische organisaties TOZ ontwikkelt zich tot het aanspreekpunt voor de toeristische sector voor overheden en andere partijen en bouwt de gezamenlijke strategie uit tot een strategische agenda voor de sector waardoor ze gerichter invloed kunnen hebben.

Evaluatie functioneren Provinciale Auditcommissie

Bij het instellen van de Provinciale Auditcommissie is afgesproken om voor de afloop van de huidige Statenperiode het functioneren van deze commissie te evalueren. GS zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan deze evaluatie. Het college is positief met een aantal kleine kanttekeningen. Daarnaast doet het college enkele suggesties voor de komende Statenperiode.

P&C software om de planning en control producten digitaal en interactief te presenteren

Steeds meer provincies en gemeenten maken een digitaliseringsslag in de samenstelling en presentatie van de Planning en Control (P&C) producten. Om deze digitaliseringsslag efficiënt in te kunnen zetten is specifieke P&C software benodigd. De audit-commissie heeft het voorstel gedaan om de begroting 2020 digitaal te presenteren. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure opgestart om een leverancier te selecteren die deze software kan implementeren. Definitieve gunning van de opdracht is afhankelijk van voldoende dekking voor de jaarlijkse licentiekosten en eventuele eenmalige implementatiekosten. PS wordt daarom verzocht om hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Provincie neemt deel aan partnershipprogramma NWO voor onderzoek naar maatschappelijke aspecten energietransitie

De Provincie Zeeland besluit deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijke aspecten van de Energietransitie’. De Provincie heeft de intentie om € 100.000 beschikbaar te stellen voor het programma. Het onderzoeksprogramma van de NWO zal bijdragen aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en een beter begrip voor de menselijke factoren die van invloed zijn op de energietransitie. Deze inzichten helpen de regionale energiestrategie te versnellen. Het onderzoeksprogramma past bij Campus Zeeland: zowel op inhoud (water, energie, biobased/food) als op het realiseren van een op Zeeuwse opgaven geënte onderwijs/onderzoeks-infrastructuur. Afhankelijk van voldoende deelname van decentrale overheden, zal NWO begin maart 2019 besluiten of het onderzoeksprogramma tot stand komt.

Aftrap implementatie Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 in Jaarbeurs in Utrecht

Op 14 februari 2019 vond in de Jaarbeurs in Utrecht de ondertekening plaats van het Startakkoord SVP. Namens de provincies heeft gedeputeerde Harry van der Maas het Startakkoord ondertekend. Hiermee is het startschot gegeven voor de implementatie ervan. De wegbeheerders hebben samen met de minister gewerkt aan een nieuwe visie op verkeersveiligheid. Met deze visie en de acties die daaruit voortvloeien hopen de gezamenlijke overheden en de maatschappelijke partners het tij te keren en opnieuw een daling van het aantal verkeersongelukken en verkeersslachtoffers te bewerkstelligen.

GS stellen nieuwe werkplan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland vast

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland is een samenwerkingsverband van de wegbeheerders, politie en justitie en verschillende maatschappelijke partners met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Gezamenlijk hebben we vorig jaar een beeldmerk en het motto "100% verkeersveilig, daar gaan we voor" ontwikkeld. In 2019 gaan we samen met onze partners verder met de activiteiten binnen de thema's fiets, snelheid en aandacht. We doen dat langs drie werklijnen handhaving, campagnes en educatie. In 2018 heeft de minister samen met het IPO, VNG en de vervoersregio's gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe visie op verkeersveiligheid. Als IPO hebben wij deze visie onderschreven en de afspraak gemaakt om overeenkomstig deze visie verder aan verkeersveiligheid te werken. In dit verband is 2019 een overgangsjaar. In het komende jaar gaan we op basis van onderzoek na aan welke thema's we in Zeeland prioriteit moeten geven. Daarnaast gaan we binnen die thema's onderzoeken wat de risico's zijn zodat we meer risico gestuurd onze activiteiten kunnen uitvoeren. Vanaf 2020 maken de regio's, dus ook het ROVZ, een uitvoerings-agenda op basis van integraliteit en risicoindicatoren.

Subsidie 2019 Roosevelt Institute for American Studies

De Provincie Zeeland heeft besloten om het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in 2019 te ondersteunen met maximaal € 195.000 subsidie. Het RIAS is sinds 1986 een ontmoetingsplek voor Nederlandse, Europese en Amerikaanse studenten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de Amerikaanse historie. Basis hiervoor is het indrukwekkende archief van het RIAS, waarin de Roosevelt files een prominente plek inneemt. Het RIAS organiseert regelmatig events, lezingen en symposia, vaak verbonden met de Four Freedoms van de Roosevelts. De internationale seminars van het RIAS rondom Amerikaanse historie lokken onderzoekers vanuit heel de wereld naar Middelburg, wat regelmatig interessante publicaties oplevert met een Zeeuws-Amerikaanse verbinding.

Wob-verzoek aanstelling/inhuur door GS van (oud-)politici

Het NRC Handelsblad heeft een informatieverzoek ingediend. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) is de gevraagde informatie beschikbaar gesteld. Het gaat om de gegevens van (oud-)politici die zijn aangesteld of ingehuurd door Gedeputeerde Staten in de periode 2013-2018.

Dinsdag 26 februari 2019

Zeeland dringt eenzijdige verkeersongevallen terug

De Provincie Zeeland gaat de komende vier jaar € 5,5 miljoen investeren in het terug dringen van eenzijdige verkeersongevallen. Dit doet zij door te investeren in veilige bermen, waardoor de kans op ongevallen met zwaar letsel of zelfs dodelijke afloop wordt verminderd. De Rijksoverheid draagt voor een kwart in de kosten bij. Gedeputeerde Staten gaan aan Provinciale Staten voor stellen de benodigde middelen hiervoor ter beschikking te stellen. Maatregelen zijn onder meer het aanbrengen van bermverharding met doorgroeistenen, aanbrengen van geleiderails waar nodig en het wegnemen van gevaarlijke obstakels. De Provincie denkt hiermee een substantiële bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.

Bezwaar Feralco Nederland BV niet ontvankelijk

De Provincie heeft het bezwaarschrift van Feralco Nederland BV tegen de opgelegde last onder dwangsom vanwege het zonder omgevingsvergunning in gebruik hebben van twee nieuwe gaswassers, niet ontvankelijk verklaard. Dit is mede gebeurd op grond van adviezen van de commissie bezwaar, beroep en klachten en van de DCMR.

Ontbinden stichting Mineralen en Middelen Meester

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ontbinden van de Stichting Mineralen en Middelen Meester. De werkzaamheden van de projectgroep zullen wel worden voortgezet door de partners. Er wordt gewerkt aan het verminderen van emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling - Tidal Technology Center Grevelingendam

Het Rijk draagt gezamenlijk met de Provincie Zeeland vanuit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling € 1,6 miljoen aanvullend bij aan de realisatie van het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD). In 2018 is de bouw gestart van het TTC-GD bij de Flakkeese Spuisluis en zal dit jaar worden afgerond. Getijdenenergie ontwikkelt zich in een snel tempo tot commerciële toepasbare technologie. In Nederland zijn al diverse turbine ontwikkelaars actief. Het ontbreekt hen momenteel nog aan de faciliteiten om hun technologieën volledig door te ontwikkelen, te testen en demonstreren. Het TTC-GD is een faciliteit die voorziet in deze behoefte, door testgoten en andere faciliteiten te bieden om innovatieve technologieën verder te brengen en export klaar te maken. Het TTC-GD heeft als doel het faciliteren en verder ontwikkelen van de getijdenenergiesector in de wereld. Het TTC-GD zal bedrijvigheid aantrekken van turbineontwikkelaars, onderzoek- en onderwijsinstellingen. Deze ontwikkeling past uitstekend in de Zeeuwse Delta.

Herbenoeming voorzitter Faunabeheereenheid

De heer F.K. Hamelink is door GS herbenoemd als voorzitter van de FBE Zeeland, voor een periode van drie jaar.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 maart 2019.

Een greep uit de agenda: 

27 februari 2019

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Maas & Hagoort in Kapelle en aansluitend aan NEMAG in Zierikzee. ’s Middags is hij aanwezig bij het Lagerhuis/ De masterclass met studenten van de UCR en HZ University of Applied Sciences in het Oude Stadhuis in Middelburg.

Harry van der Maas opent het e-mobilitypark in Vlissingen. 

28 februari 2019

Harry van der Maas onthult het bouwbord voor de aanleg van de fietstunnel bij de Innovatieweg in Terneuzen. Daarna brengt hij een werkbezoek aan buurtbusvereniging West- en Midden Zeeuws-Vlaanderen in Axel. Ook verzorgt hij de aftrap van Dare to Share in het provinciehuis in Middelburg.

1 maart 2019

Ben de Reu neemt deelt aan het rondetafelgesprek ‘Klimaat, klimaatadaptatie en beleidsontwikkelingen' in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

2 maart 2019

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij de Ganzeregatta in het Goese Sas.

8 maart 2019

Han Polman is aanwezig bij het 90-jarig jubileum van de VZG.

9 maart 2019

Han Polman woont het Symposium ‘Rene Bos’ bij in het Zeeuws Museum.