Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 28 januari 2021

Concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

Het klimaat verandert. Gemeenten, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken. Daarop letten ze bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook bij groenbeheer en wegonderhoud. Wat de overheden gaan doen, leggen ze vast in een zogenoemde Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. Het concept is gereed en wordt de komende maanden voorgelegd aan Zeeuwse besturen.

Financieel beleid geactualiseerd

In de financiële verordening zijn de financiële beleidsregels voor de Provincie vastgelegd. Enkele recente wettelijke aanpassingen en eerder genomen besluiten door Provinciale Staten maakten dat de verordening weer geactualiseerd moest worden. Zo zijn nu de regels voor het activeren van directe personeelslasten, de lastneming van meerjarige subsidies en de indexering van integrale kostensubsidies verwerkt in de nieuwe verordening, naast een aantal kleinere redactionele verbeteringen. Het statenvoorstel met de wijziging van de financiële verordening geeft het actuele formele kader weer voor het financiële beleid van de Provincie Zeeland.

Beveiliging informatiesystemen BIJ12

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een brief aan Provinciale Staten gestuurd over het tijdelijk offline zetten van een aantal ICT-systemen bij IPO/BIJ12. IPO/BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie in opdracht van de twaalf provincies. Het offline zetten is een voorzorgsmaatregel omdat er kwetsbaarheden zijn geconstateerd in de beveiliging van deze systemen. Dit betekent dat bepaalde applicaties tijdelijk van buitenaf onbereikbaar zijn gemaakt. Het gebruik van die applicaties wordt zo snel mogelijk op alternatieve manieren mogelijk gemaakt om de continuïteit van de dienstverlening rond deze systemen zoveel mogelijk te verzekeren.

Samenwerking gladheidbestrijding

De Provincie Zeeland wijst Rijkswaterstaat aan als aankoopcentrale voor het nieuwe uitvoerings-contract ‘Gladheidbestrijding en aankoop wintermaterieel’. De contracten lopen vanaf het nieuwe strooiseizoen in de winter van 2021-2022. Daarnaast is er dit jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst nodig voor het samenwerkingsverband Gladheidbestrijding Zeeland. Het voornemen is om nog intensiever te gaan samenwerken en de taken nog beter te verdelen. Rijkswaterstaat heeft veel kennis van innovatie en data-gedreven werken, waarmee de kwaliteit van de gladheidbestrijding nog verder omhoog gaat en efficiënter gewerkt gaat worden. Overigens blijft de Provincie haar eigen gebiedskennis en ervaring inzetten om de juiste strooibeslissingen te kunnen blijven nemen. Het hoofddoel is en blijft het zorgen voor veilige en beschikbare wegen, ook tijdens winterse omstandigheden. Het streven is om in juli 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding te ondertekenen met alle Zeeuwse wegbeheerders.

Dinsdag 26 januari 2021

Zwemwaterlocaties 2021

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst staan alle Zeeuwse zwemwaterlocaties die door waterbeheerders en de Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rapporteert hier jaarlijks over aan Brussel. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen is daar op eigen risico en wordt afgeraden, maar is niet verboden, tenzij dit staat aangegeven (bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen). Vanaf 27 januari 2021 ligt de ontwerplijst met de officiële zwemwaterlocaties gedurende zes weken ter inzage via https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage.

Integrale kostensubsidie 2021 voor de Faunabeheereenheid Zeeland

De Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) voert het door de Provincie Zeeland vastgestelde beleid met betrekking tot faunabeheer uit. Ze vervult daarin een essentiële rol, omdat de FBE zorgt voor een maatschappelijke en gebiedsgerichte inbedding van het faunabeheer. Hiervoor ontvangt de FBE in 2021 een subsidie van € 288.388. De FBE opereert binnen een breed veld van organisaties met soms tegengestelde belangen.

Werkplan Europateam 2021

Het Europateam heeft haar werkzaamheden voor 2021 inzichtelijk gemaakt. Doel is de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten aansluiten op de Zeeuwse opgaven.

GS stemmen niet in met ontheffing voor ecologisch onderzoek

Gedeputeerde Staten van Zeeland stemmen niet in met het voornemen van Gedeputeerde Staten van Gelderland ontheffing te verlenen aan Wageningen Research voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek in Zeeland.

Rechtstreeks beroep Perkpolder

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben niet ingestemd met het verzoek van Hörchner advocaten, namens Stichting Schone Polder, om de bezwarenprocedure tegen het niet in behandeling nemen van het tweede intrekkingsverzoek van de natuurvergunning van Perkpolder Beheer B.V. op grond van art. 7.1a van de Algemene wet bestuursrecht over te slaan.

De Zeeuwse natuurambitie

Door zes Zeeuwse natuurorganisaties is ‘De Zeeuwse Natuurambitie’ opgesteld. Gedeputeerde Staten waarderen dit samenwerkingsinitiatief en hebben hiervan kennis genomen.

Subsidie FoodDelta Zeeland Regionale korte ketens

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van 25.000 euro voor het uitvoeren van twee gebiedspilots voor het stimuleren van de verkoop van regionale producten en streekproducten via de korte keten. FoodDelta Zeeland heeft hiervoor een plan van aanpak geschreven en trekt hierin samen op met de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct en de Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws. Onderdeel van het plan is het opzetten van twee regionale pilots met producenten en de groothandel voor logistieke stroomlijning, het opzetten van een ketencluster, het organiseren van een aantal (online) bijeenkomsten met het werkveld en een overzicht van korteketeninitiatieven in Zeeland. Tevens wordt er met behulp van de uitkomsten van de twee pilots een Zeeuwse ambitie geschreven voor korte ketens om in de toekomst de afzet via de korte keten te vergroten.

GS reageren op brief TEN Energy over kernenergie

In een brief heeft TEN Energy de Provincie Zeeland verzocht om de bouw van een ‘Super Kernreactor’ te ondersteunen. Ook is goedkeuring gevraagd om deze op de locatie van de huidige kerncentrale in Borssele te mogen bouwen. In een schriftelijke reactie wordt TEN Energy verwezen naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, die hiervoor formeel bevoegd zijn. Er is voorlopig geen rol voor de Provincie Zeeland weggelegd.

Voorschot exploitatiebijdrage busvervoer eerste halfjaar 2021

Connexxion verzorgt in opdracht van de Provincie het openbaar busvervoer in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor het eerste halfjaar van 2021 een exploitatiebijdrage van circa 7,25 miljoen euro als voorschot uit te betalen.

Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over Zeeland. Dit doet de Provincie door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. De Provincie Zeeland heeft daarvoor een netwerk (Jouw Zeeland) opgebouwd van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Via Jouw Zeeland betrekt de Provincie jongeren bij het beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en evenementen. Jongerenparticipatie wordt in de breedte van provinciale onderwerpen ingezet. In het jaarboek 2020-2021 leest u meer over de (digitale) denktankbijeenkomsten en debatten die zijn georganiseerd in 2020 en over de plannen voor 2021.

Euregiotuinen Oostburg

De Stichting 'Euregiotuinen Oostburg voor ons' heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten een brief geschreven waarin zij zich zorgen maakt over de voorgenomen invulling van de voormalige terreinen van de Euregiotuinen. GS laten de stichting weten te zullen reageren als het voorontwerp van de gemeente Sluis is ontvangen. Tevens geven GS de stichting mee dat zij zelf ook kan reageren op het voorontwerp. De reactie van GS op het voorontwerp zal ook aan de gemeente Sluis worden gezonden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 februari 2021.

Een greep uit de agenda: 

Er zijn geen digitale openbare aangelegenheden deze week.