Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie studie waterstofsymbiose

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van bijna 2 ton voor de studie naar uitbreiding van de waterstofkoppeling tussen Dow Terneuzen en Yara Sluiskil. Yara bestudeert welke aanpassingen aan de fabriek nodig zijn om meer waterstof van Dow te gebruiken. Het is de bedoeling dat in 2020 vier tot vijf keer meer waterstof van Dow naar Yara gaat stromen. Dow gebruikt de waterstof nu als brandstof en Yara kan de waterstof goed als grondstof gebruiken. Op die manier hoeft Yara zelf geen waterstof uit aardgas te maken. De CO2-uitstoot vermindert sterk door deze samenwerking en er ontstaat een industriële symbiose.

Samenwerking binnen Waterpoort

De Provincie zet in op samenwerking: maatschappelijke opgaven gezamenlijk oppakken. De samenwerking binnen Waterpoort is één van de vele voorbeelden waar Zeeland voor gaat. Op 30 juni 2016 is de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort’ ondertekend. Met deze samenwerking wordt uitvoering gegeven aan de gebiedsontwikkeling van Krammer-Volkerak-Zoommeer en de omgeving daarvan en wordt de economische ontwikkeling gestimuleerd door te investeren in de ontwikkeling van toeristische producten en het verbinden van burgers, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar en het gebied. Provincie Zeeland evalueert jaarlijks haar (financiële en personele) bijdrage aan dit samenwerkingsverband. De samenwerking wordt voortgezet tot eind 2019. Door gezamenlijk te investeren in het gebied door verbindingen te blijven leggen en toeristische producten te ontwikkelen, wordt aangesloten op de groeiende riviercruisemarkt.

Provincie ondertekent Letter of Support voor Interreg Europe Projectvoorstel Electriseaty

De Dutch Marine Energy Centre (DMEC) vraagt aan alle Provincies, die baat hebben bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse Marine Energy sector, om het INTERREG Europe project genaamd ‘ELECTRISEATY: Marine Spatial Planning Policies for the Sustainable Development of Marine Renewable Energies’ te ondersteunen.
Mariene duurzame energie biedt regio’s een kans om economische groei en banen te genereren, energiezekerheid en concurrentievermogen. Echter, complexe licenties en vergunningen kunnen projecten vertragen en daarbij de kosten verhogen. Doel van het project Electriseaty is het vergroten van het vermogen van beleidsvormende organisaties en hun personeel om Marine Energy specifiek te kunnen integreren in (nieuw) beleid en programma’s. De Provincie Zeeland neemt hier als stakeholder aan deel en ondertekent de Letter of Support. DMEC is één van de partners in het Electriseaty project.

Provincie maakt te betalen kosten sneller over

SRK Advies heeft een klacht ingediend over het feit dat de Provincie in een bepaald geval pas na zeven weken een bedrag aan haar cliënt heeft overgemaakt. Het betreft het griffierecht en bepaalde proceskosten waartoe de Rechtbank de Provincie in een bepaalde procedure had verplicht om die aan de cliënt te vergoeden. De Provincie vindt de klacht terecht en zal de interne procedure daarop verbeteren zodat altijd binnen vier weken wordt betaald, hetgeen in de meeste andere gevallen ook al geruime tijd de praktijk is.

Subsidie voor projecten van Four Freedoms door het jaar heen

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan De Cultuurwerf voor de organisatie van de Vrijheidscolleges in Zeeland, aan Stichting Switch voor de organisatie van een Literaire Tocht en de organisatie van he cartoonproject Teken voor Vrijheid/The Art of Resistance en aan Film by the Sea voor de organisatie Educatieprogramma 2018 tijdens het filmfestival Film by the Sea in september 2018. Alle projecten maken deel uit van het jaarprogramma 2018 van Four Freedoms door het jaar heen. Dit jaarprogramma bestaat uit activiteiten en evenementen waarin de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt centraal staan: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst, Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van Angst.

Project Kennis- en Innovatiecentrum voor Industrie en Scheepvaart, fase 1

De Provincie Zeeland draagt € 75.000 bij aan het projectplan ‘Kennis- en Innovatiecentrum voor Industrie en Scheepvaart’ (KICIS). Dit project heeft de volgende doelstellingen:

  • Het stimuleren van studenten om te kiezen voor het vakgebied van calamiteiten- bestrijding door ze een belangrijke rol te geven in de opzet van KICIS
  • De doorstroming van technisch opgeleide studenten in het vakgebied calamiteitenbestrijding naar het bedrijfsleven in Zeeland
  • Het continu opleiden en adviseren van interne calamiteitenbestrijders bij de inzet van nieuwe technieken en middelen.​​

Opgavegericht werken

In de voorjaarsnota is aangegeven dat de Provincie meer opgavegericht gaat werken. Er zijn elf hoofdopgaven benoemd in de voorjaarsnota. De aansturing van de provinciale rol in een netwerkomgeving vraagt ook een andere wijze van kaderstelling door Provinciale Staten (PS). Voor vier opgaven zullen kort na de zomer notities worden aangeleverd die de rol van PS in relatie tot die opgaven beschrijven.

Energy Port Zeeland groeit

Zeeland heeft een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om offshore business. De Zeeuwse havens spelen een cruciale rol bij de aanleg en exploitatie van windparken in de Noordzee, nu en in de toekomst. Om die leidende rol van Zeeland een extra impuls te geven, krijgt Energy Port Zeeland een bijdrage van € 50.000 vanuit Campus Zeeland. Zo worden offshore-wind gerichte activiteiten verder ondersteund met oog op business, innovatie en werkgelegenheid in Zeeland. Het Platform Energy Port Zeeland is een netwerk van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Campus Zeeland ondersteunt Zeeland Connect

Het kennis- en innovatienetwerk Zeeland Connect ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk is de spil in Zeeland op het gebied van logistiek. Zeeland Connect versterkt de samenwerking tussen logistieke bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Met concrete activiteiten zoals bijeenkomsten voor transporteurs, verkenningen rond het gebruik van blockchain en initiatieven om de veiligheid, digitalisering en innovatie in de havens te stimuleren wordt Zeeland op de logistieke kaart gezet.

Provincie Zeeland bereid deel te nemen aan Dutch Delta Cruise Port

De gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Terneuzen hebben de Provincie Zeeland verzocht samen met hen toe te treden tot Dutch Delta Cruise Port (DDCP). Deze organisatie heeft als doel het versterken van de regionale en bovenregionale aan de riviercruise sector verbonden economie. Partijen uit Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben al eerder aangegeven zich te verzamelen in dit samenwerkingsverband.

GS voornemens vergunning te verlenen aan Ovet B.V. op basis van Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten zijn voornemens een vergunning te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming aan Ovet B.V. voor de locatie Vlissingen, gelegen binnen het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost/Sloegebied. Dit is overeenkomstig met de huidige omgevingsvergunde situatie inclusief uitbreiding met een kolendroger en ingebruikname van vijf hectare extra opslagterrein. Voor het nemen van dit besluit is gebruik gemaakt van ontwikkelingsruimte stikstof in het kader van de Programma Aanpak Stikstof bestemd voor prioritaire projecten.

Aanpassen rechtspositionele regelingen aan CAP 2018 en intrekking overbodige regelingen

Gedeputeerde Staten hebben in november 2017 de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) 2018 vastgesteld. De uit de CAP voortvloeiende rechtspositionele regelingen en uitvoeringsregelingen worden daarmee nu in overeenstemming gebracht. Overbodige regelingen worden ingetrokken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 juli 2018.

Een greep uit de agenda: 

26 juni 2018 

Harry van der Maas onthult het waarschuwingsbord voor hardrijders op de Sloeweg.

27 juni 2018.

Harry van der Maas en Carla Schönknecht openen de opgeknapte terminal van de Westerschelde Ferry in Vlissingen.

Ben de Reu gaat naar de bijeenkomst SamenDOOR! Ambassadeurschap Muziek in de klas in Ittervoort.

Carla Schönknecht spreekt tijdens de netwerkdag Deltawerken en Kustvisie Zeeland op Neeltje Jans.

28 juni 2018

Jo-Annes de Bat opent de Landelijke Perendag in Krabbedijke. Daarna verzorgt hij de sluiting van het Wind Event in Koudekerke en ’s avonds is hij bij de Photobox aanwezig tijdens Concert at Sea op de Brouwersdam.

Harry van der Maas geeft het startschot voor samenwerkingsfonds Zeeland in Goes.

Han Polman en Ben de Reu gaan naar Concert at Sea.

29 juni 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de ondertekening van het Nationaal Sportakkoord bij Strandclub Wij in Den Haag.

Han Polman reikt het eerste exemplaar uit van het tijdschrift Zeeuws Klassiek tijdens schorsing van de vergadering van Provinciale Staten in het Statencomplex van de Abdij in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig tijdens de uitreiking van het eerste tijdschrift Zeeuws Klassiek. Ook gaat hij naar Concert at Sea.

Carla Schönknecht tekent de stukken voor completion North Sea Port in Terneuzen.

30 juni 2018

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu gaan naar Concert at Sea.

1 juli 2018

Ben de Reu gaat naar een concert van de violiste Rosanne Philippens in de Catharinakerk in Zoutelande.

2 juli 2018

Ben de Reu is aanwezig bij de Herdenking afschaffing slavernij op de Balans in Middelburg. Daarna verricht hij de openingshandeling van de restwarmtekoppeling bij Lamb Weston Meijer-Wiskerke Onions in Kruiningen.