Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 28 maart 2019

Convenant Klimaatadaptatie Strategie Zeeland ondertekend

Het klimaat verandert. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. In 2020 moeten alle overheden besloten hebben hoe ze met risico’s van de klimaatverandering omgaan. Dit wordt vastgelegd in een Klimaatadaptatie Strategie. Zeeland beseft dat bij deze brede en complexe opgave samenwerking cruciaal is. Daarom is in Zeeland een integraal Kernteam Klimaatadaptatie opgesteld. Het Kernteam is verantwoordelijk voor een integrale advisering over klimaatadaptatie aan de Waterochtend. De Waterochtend doet voorstellen aan de dagelijkse besturen van de Zeeuwse overheden over de klimaatadaptatiestrategie. De klimaatadaptatiestrategie is een bouwsteen voor de op te stellen Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Dinsdag 26 maart 2019

Concessie fietsvoetveer Vlissingen-Breskens 2019 gegund

Het fietsvoetveer is voor Zeeland een belangrijke OV-verbinding in Zeeland. Eind 2018 hebben PS besloten dat de Westerschelde Ferry BV tot en met 2023 deze veerdienst exploiteert. Het College heeft de nieuwe concessie formeel gegund en daarbij nieuwe concessievoorwaarden vastgesteld. Zo moet de Westerschelde Ferry BV zich aantoonbaar inspannen om activiteiten op het gebied van beleving en marketing & communicatie te ondernemen. Ook is de jaarlijkse exploitatiebijdrage verhoogd met maximaal € 500.000.

Lijst zwemwaterlocaties 2019 vastgesteld

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen die jaarlijks via het ministerie van I&W aan Brussel gerapporteerd wordt. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen daar is op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden, mits aangegeven (bv bij sluizen en bruggen).

Subsidie Groene Daken

Het klimaat verandert. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Hoe Provincie Zeeland omgaat met de risico’s van klimaatverandering wordt vastgelegd in een Klimaatadaptatie Strategie. Daarbij hoort ook het verkennen van meekoppelkansen, waar ‘groene daken’ er één van is. Ook dragen groene daken bij aan de energietransitie door de isolatiemogelijkheden die het biedt. Vanuit dit perspectief is de subsidie ‘groene daken’ vastgesteld voor de periode 2019-2021. De subsidie is gericht op de particulier met een woonhuis of bedrijfspand. De bewustwording van de voordelen van groene daken staat in deze regeling centraal. Daarom is er gekozen voor een toegankelijke regeling waarbij er ingezet wordt op communicatie. Per 1 april 2019 is het mogelijk subsidie aan te vragen en is de regeling te vinden op onze website. 

Provincie Zeeland ondersteunt de ambitie van het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg

Het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg is het enige museum in Zeeland dat zich richt op (moderne) beeldende kunst en in het bijzonder de kunstenaarskolonie en het Zeeuws Licht. Wij zien kansen die een sterkere internationale profilering van Domburg als kunstenaarskolonie biedt voor de bredere zichtbaarheid van Zeeland. In het cultuurprofiel Samen in Zee (2) wordt het decor van Zeeland als uniek beschreven. Het museum laat kunst over het decor van Zeeland zien én heeft een unieke locatie op het oog. Middels deze brief ondersteunt de Provincie de ambitie van het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg.

Gedeeltelijke goedkeuring begroting 2019 Vlissingen

GS hebben de begroting 2019 van de gemeente Vlissingen gedeeltelijk goedgekeurd, er is (vooralsnog) goedkeuring onthouden aan de taakvelden betreffende het sociaal domein en werk & inkomen. Deze taakvelden staan centraal in het nadere onderzoek in het kader van de artikel 12-aanvraag voor 2019. In verband met de aanvraag 2019 hebben GS een provinciaal verslag 2019 vastgesteld en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gezonden.

Subsidie voor Landelijke stranddagen

De Provincie verleent een subsidie van € 5.000 voor het organiseren van de Landelijke stranddagen 2019 in de provincie Zeeland. Deze dagen vinden op 4 en 5 april 2019 plaats in de gemeente Veere. Tijdens deze dagen, die in het teken staan van de uitdagingen "Toerisme in 2030", zal er met name veel kennisuitwisseling zijn tussen ondernemers, overheden en bij het strand betrokken organisaties.

Subsidie voor Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN), district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod. Voor het jaar 2019 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van € 52.787.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 april 2019.

Een greep uit de agenda: 

26 maart 2019

Ben de Reu is aanwezig bij het Symposium ‘Blijft Zeeland veilig’ bij Waterschap Scheldestromen in Middelburg.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het bestuurlijk overleg over het Kustpact met de minister van Binnenlandse Zaken in Den Haag.

27 maart 2019

Jo-Annes de Bat opent het symposium ter gelegenheid van de opening van de kinder- en jeugdkliniek Emergis in Kloetinge.

Han Polman neemt als voorzitter van Provinciale Staten afscheid van de Statenleden die zich niet verkiesbaar hebben gesteld en de Statenleden die niet zijn herkozen tijdens de vergadering van Provinciale Staten in de Statenzaal van het provinciehuis in  Middelburg.

28 maart 2019

Han Polman is aanwezig bij de opening van het Kreeftenseizoen. ’s Middags installeert hij de nieuw gekozen Statenleden tijdens de eerste vergadering van de nieuwe Provinciale Staten in de Statenzaal van het provinciehuis in  Middelburg.

Carla Schönknecht opent het beweegbomenpad bij Terra Maris in Oostkapelle.

29 maart 2019 

Harry van der Maas ontvangt de gemeenteraad Borsele bij een bezoek aan de Sloeweg.

30 maart 2019

Ben de Reu opent ‘Duurzaam Tuur’ in Wijkcentrum Palet in Middelburg.