Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 28 november 2019

Verlenging indieningstermijn Regionale Impuls Hulst

De Provincie Zeeland heeft afgesproken dat de gemeente Hulst projecten die de regio een impuls geven, kan indienen voor subsidie. Deze impuls komt uit het Natuurpakket Westerschelde. De indieningstermijn voor projecten is door de Provincie verlengd tot uiterlijk 1 januari 2021.

Beantwoording technische vragen van de SGP-fractie over het verhangen van de aandelen Evides

GS hebben aan PS een voorstel gestuurd over de onderzochte scenario's ten aanzien van de aandelen van PZEM in Evides NV. Over dit voorstel zijn door de SGP-fractie technische vragen gesteld. Deze vragen zijn nu door GS beantwoord.

Beleidsplan NV Westerscheldetunnel ter kennisname naar PS

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders NV Westerscheldetunnel op 20 november 2019 is onder andere het beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2020 vastgesteld. In lijn met de beleidsnota deelnemingen is dit document ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Dinsdag 26 november 2019

GS bieden gemeenten gelegenheid tot overleg over voornemen instellen preventief begrotingstoezicht

De gemeenten Borsele, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Vlissingen zijn per brief gelegenheid tot overleg geboden over het voornemen van GS preventief begrotingstoezicht in te stellen. Hiermee worden de gemeenteraden in staat gesteld nog dit jaar aanvullende maatregelen te treffen om preventief toezicht te voorkomen.

Evaluatie Stimuleringsregeling in- en doorstroming

Begin 2018 hebben Gedeputeerde Staten de (tijdelijke) Stimuleringsregeling in- en doorstroom Provincie Zeeland 2018 vastgesteld. Volgens deze regeling kunnen alle medewerkers van de Provincie  op vrijwillige basis verzoeken om deeltijdontslag, waarbij gedurende 3 jaar de helft van het hierdoor ontstane inkomensverlies wordt gecompenseerd. Het betreft een tijdelijke regeling en deelname is alleen mogelijk per 1-4-2018, per 1-1-2019 of per 1-1-2020. Met de regeling werd beoogd de in- en doorstroom van medewerkers binnen de organisatie te bevorderen. Uit een evaluatie van de regeling blijkt dat het beoogde effect is bereikt.

Zanddijk belangrijk als regionale waterkering

Aan Gedeputeerde Staten is de suggestie gedaan om naast de vier onderzochte tracéalternatieven ook een alternatief te bekijken, waarbij de Zanddijk en Molendijk worden afgegraven. Op het vrijkomende traject zou dan de nieuwe ontsluitingsroute naar/van Yerseke aangelegd kunnen worden. Gedeputeerde Staten hebben deze optie overwogen, maar afgewezen. De Zanddijk/Molendijk is een regionale waterkering. Het afgraven daarvan is strijdig met het huidige en toekomstige regionale waterkeringsbeleid. Ook in de toekomst blijft de Zanddijk/Molendijk belangrijk voor compartimentering, evacuatie en als hulpverleningsroute.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 december 2019.

Een greep uit de agenda: 

26 november 2019

Het college brengt een werkbezoek aan de gemeente Vlissingen.

Dick van der Velde is aanwezig bij het Algemeen Overleg over de Marinierskazerne in de Tweede Kamer in den Haag.

27 november 2019

Jo-Annes de Bat neemt deel aan het debat over CO2-afvang en -opslag van de Vereniging van Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI).

Anita Pijpelink opent de werksessie ‘Zeeuwse Risicodialoog’ in Middelburg.

28 november 2019       

Anita Pijpelink is panellid bij de workshop over Natuurpact in Utrecht.

29 november 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de netwerkbijeenkomst van Fooddelta in Wemeldinge. 

Han Polman is aanwezig bij de Vlaams-Nederlandse Delta Conferentie in Antwerpen.

30 november 2019

Jo-Annes de Bat opent de bijeenkomst ‘Duurzaam Tuus’ in Kapelle en hij spreekt tijdens de bijeenkomst Zeevruchtengenootschap Gent-Yerseke  in Yerseke.

2 december 2019

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad Borssele.

Het college heeft een werklunch met Zeeuwse Kamerleden in het provinciehuis in Middelburg.