Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 1 maart 2018

Begroting 2018 Vlissingen

De gemeente Vlissingen staat onder preventief begrotingstoezicht. In verband met de artikel 12-status van Vlissingen beschikt Vlissingen niet over een structureel en reëel sluitende begroting en hebben GS daarom besloten goedkeuring te onthouden aan de begroting voor 2018. Omdat de reguliere bedrijfsvoering en de uitvoering van bestaand beleid doorgang moeten vinden hebben GS toestemming verleend voor het doen van de in de begroting 2018 geraamde uitgaven, met uitzondering van een aantal nader omschreven posten. Deze besluiten zijn afgestemd met de artikel 12-inspecteur van het Rijk. Ook hebben GS toestemming gegeven aan het doen van enkele nieuwe uitgaven.

3e wijziging begroting 2018 Provincie

De 3e wijziging van de begroting 2018 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen.

Extern onderzoek naar exploitatie Westerschelde Ferry B.V.

In de Toekomstverkenning uit 2016 voor het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens is besloten dat de exploitatie via de Westerschelde Ferry B.V. (WSF) met de huidige schepen tot ca 2024 gehandhaafd blijft. Mede vanwege oplopende verliezen heeft Provincie Zeeland behoefte aan concrete adviezen hoe de exploitatie in de periode tot 2024 versterkt kan worden. De kosten en opbrengsten worden tegen het licht gehouden. Daarnaast bestaat er behoefte aan een doorkijk voor de periode na 2024, een zogeheten marktanalyse.

Gedeputeerde Staten hebben op dinsdag 26 februari besloten om hierover extern advies in te winnen. Op basis van het advies gaat de Provincie maatregelen nemen om de Westerschelde Ferry BV toekomstbestendiger te maken zodat de periode tot 2024 overbrugd kan worden. De marktanalyse is een eerste stap op weg naar concretisering van de wijze van exploitatie van de veerdienst Vlissingen-Breskens in de periode na 2024.

Dinsdag 27 februari 2018

Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming Vooroeververdediging Cluster 3 Oosterschelde

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming vastgesteld voor het versterken van de vooroeververdediging en het aanbrengen van een ecotoplaag door middel van bestortingen op de locaties Oost-Bevelandpolder, Wemeldinge-West en Wemeldinge-Oost (het zogenaamde ‘cluster 3’) in het Natura 2000- gebied Oosterschelde. Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage, tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen.

Subsidie Kunstenfestival Aardenburg 2017

GS hebben voor het Kunstenfestival Aardenburg een bijdrage beschikbaar gesteld van € 11.500. Dit grensoverschrijdende festival is voor het eerst in 2017 georganiseerd in en rondom Aardenburg. Het programma is samengesteld rond de centrale kunstenaar van dit jaar Jan Fabre, een befaamde Vlaamse multidisciplinair kunstenaar. Tezamen met werk van andere eigentijdse kunstenaars zijn op bijzondere tentoonstellingslocaties, waaronder de Sint Baafskerk, een mix van schilderkunst, fotografie, sculptuur en installaties tentoongesteld.

Begroting 2018 Dethon goedgekeurd

GS hebben de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Dethon goedgekeurd. De Dethon staat onder zogenaamd preventief toezicht van GS wegens het te laat vaststellen van de begroting. Omdat er nog onduidelijkheid is over de financiële toekomst van de Dethon blijft het preventieve toezicht vooralsnog van kracht in afwachting van besluitvorming over het rapport 'samen werken aan talent'.

Samenwerking De Zeeuwse Natuur van start in 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt één subsidie verstrekt voor alle activiteiten rond educatie, voorlichting en de promotie van natuur. IVN, Terra Maris, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Nationaal Park Oosterschelde werken samen in ‘De Zeeuwse natuur, beleef, beweeg en leer’. Gekozen is voor de thema's kind en natuur en natuur en gezondheid. Door de samenwerking tussen natuur- en landschapsorganisaties rond natuur- en milieueducatie worden steeds meer mensen in contact gebracht met de natuur. De activiteiten zijn voor zowel Zeeuwen als bezoekers aan Zeeland. In 2018 wordt een meerjarenplan opgesteld.

Subsidies natuurbeheer 2018 toegekend

GS hebben subsidies natuurbeheer voor 2018 toegekend aan verschillende natuurbeheerders. De subsidies dienen voor het beheer en de openstelling van ongeveer 650 hectare natuurgebied, waaronder eilanden in de Grevelingen en delen Zuidkust Schouwen, Braakman, Hoge Platen, Weidegebied Veere en Maire (Oosterland). Met de subsidies is een totaal bedrag gemoeid van circa € 510.000 per jaar.

Stimuleringsregeling in- en doorstroom

Na overleg met de vakorganisaties hebben GS besloten een stimuleringsregeling in – en doorstroom vast te stellen. Op grond hiervan krijgen medewerkers de mogelijkheid om voor minimaal 1 werkdag en voor maximaal de helft van hun werktijd vrijwillig deeltijdontslag te nemen, waarna gedurende 3 jaar aanspraak bestaat op een gedeeltelijke compensatie voor het inkomensverlies. De hierdoor vrijkomende uren worden gebruikt voor het creëren van nieuwe banen. Hiermee wordt beoogd de vergrijzing en ontgroening van de ambtelijke organisatie te verminderen en de in- en door-stroommogelijkheden te vergroten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 maart 2018.

Een greep uit de agenda: 

28 februari 2018

Han Polman ontvangt Kamerlid Monica den Boer tijdens haar werkbezoek aan Zeeland in het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht brengt bedrijfsbezoeken aan Strandport Zeeland in Biggekerke en aan Stranddroom in Westkapelle. ’s Middags gaat ze naar de afscheidsreceptie van VVV directeur Patrick Polie in Nieuwdorp.

1 maart 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de jaarvergadering van de ZLTO in Westdorpe.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan zorgcoöperatie Anna Zorgt op Tholen.

Carla Schönknecht neemt klimaattafels in ontvangst in het provinciehuis in Middelburg.

5 maart 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig op de Horecabeurs in de Zeelandhallen in Goes. Hij reikt de prijzen uit voor de wedstrijd ‘Keuken met leermeester leerling’ en de Zeeuwse mosseltrofee.