Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 29 maart 2018

Kostensubsidie SportZeeland 2018 en subsidie Kernsportplan Zeeland 2018

De Provincie Zeeland verleent een kostensubsidie aan SportZeeland en een subsidie voor de uitvoering van het Kernsportplan Zeeland in 2018. Sport en bewegen zijn op zich geen kerntaken van de Provincie Zeeland, maar ze bieden een middel om andere provinciale beleidsdoelen te bereiken. Ze vormen een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Sport is ook een belangrijke drager van de leefbaarheid in de regio, het kan bijdragen aan onderscheidende zichtbaarheid van Zeeland, de beleving van Zeeland voor bezoekers en draagt bij aan de gezondheid van mensen.

Subsidie aan DOK41 voor programma Sociaal Ondernemen

De Provincie verleent € 10.000 subsidie aan DOK41 voor de uitvoering van het programma Social Enterprises. Dit programma is gericht op het versterken van initiatieven op het gebied van sociaal ondernemen in Zeeland. Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die een product of dienst leveren en daarmee expliciet een maatschappelijk probleem willen oplossen. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan sociale en/of milieu gerelateerde vraagstukken. Met het programma krijgen startende of reeds bestaande sociale ondernemingen betere kansen op marktintroductie, schaalbaarheid en een duurzaam verdienmodel. Daarmee wordt de sociaal maatschappelijke impact in Zeeland vergroot.

Referendumverordening

Recent is bij de advisering over de ontvankelijkheid van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum gebleken dat de referendumverordening onduidelijkheid veroorzaakt. Provinciale Staten beslissen op de ontvankelijkheid van een verzoek en GS voeren het eventuele referendum uit. Wie er bestuurlijke verantwoording aflegt, daarover is de verordening niet duidelijk. GS hebben PS aangeboden in voorkomende gevallen en desgevraagd advies uit te brengen over de ontvankelijkheid van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum. Hierdoor kunnen GS bestuurlijke verantwoording afleggen. Verder is aangekondigd dat GS in de 2e helft van dit jaar een evaluatierapport over de werking en het effect van de referendumverordening zullen uitbrengen (conform het bepaalde in art. 15 van de Referendumverordening).

​Dinsdag 27 maart 2018

Visie waterbeheer 2050

Samen met het waterschap Scheldestromen en diverse andere betrokkenen is gedurende een intensief proces de strategische visie waterbeheer 2050 tot stand gekomen. Het inhoudelijk hoofddoel is: "Een haalbaar en betaalbaar waterbeheer 2050". Hiervoor is een andere manier van uitvoering en organisatie van het waterbeheer op de lange termijn nodig. Waterschap en Provincie gaan gezamenlijk met partners de zoektocht aan om andere wegen voor de uitvoering van het waterbeheer te ontdekken.

Vergunning Van Citters Beheer inzake aanpassing termijnen afvoer afvalstoffen

De Provincie heeft ambtshalve een wijziging van de milieuvergunning aan Van Citters Beheer vastgesteld. Dit betreft het vastleggen van de termijn waarbinnen de op het voormalige Thermphosterrein aanwezige afvalstoffen verwijderd moeten zijn. Verder zijn de voorschriften over bodemonderzoek ingetrokken omdat deze van rechtswege zijn komen te vervallen. Dit omdat deze bepalingen in het door het rijk vastgestelde Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Tegen de betreffende ontwerpvergunning van 5 december 2017 zijn geen zienswijzen ingediend waarna de Provincie de vergunning nu definitief heeft gemaakt.

Sloopmelding Van Citters Beheer

De Provincie is akkoord gegaan met de door Van Citters Beheer ingediende sloopmelding van een door storm losgekomen materiaal aan een afdak van het gebouw op contractorpark op voormalig Thermphos terrein.

Zeeland steunt samenwerking in de Agri en Food sector

Zeeland is de grootste akkerbouwprovincie van Nederland. Willen we onze concurrentiepositie behouden dan is innovatie en duurzame ontwikkeling in de foodsector noodzakelijk. ZLTO, Proefboerderij Rusthoeve, adviesbureau Delphy en Stichting Fooddelta Zeeland hebben de handen ineengeslagen en gaan intensiever samenwerken op het thema new food. Om dit te ondersteunen verleent de Provincie Zeeland een subsidie van € 80.824.

Recreatiesector gaat aan de slag met circulair bouwen

Om in te spelen op de wens van de gast voor een duurzame bestemming en de ontwikkelingen in de trends te kunnen volgen, krijgen twintig recreatiebedrijven in Zeeland de kans op een voucher waarmee een passend circulair bedrijfsconcept kan worden ontwikkeld. Hiermee worden verblijfsrecreatieve bedrijven ondersteund om hun onderscheidend vermogen te vergroten.

Openstelling subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken binnen Campus Zeeland

De subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken wordt voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2018 verlengd. Met de komst van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is het belang van de Zeeuwse kennis- en innovatienetwerken als belangrijke structuur voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht nogmaals benadrukt. Er is sterke samenhang tussen de doelstellingen van de subsidie voor kennis- en innovatienetwerken en de subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten in het kader van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Waar de subsidie voor kennis- en innovatienetwerken zich richt op het ondersteunen van het organiserend vermogen van de netwerken, richt de subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten zich op de inhoudelijke projecten die -onder andere- voortkomen uit de kennis- en innovatienetwerken. Zo dragen deze twee subsidies in samenhang bij aan de economische structuurversterking en aan het opwerken van projecten richting Europese subsidieprogramma’s. De subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland: een netwerk van bedrijven, Provincie, Zeeuwse gemeenten en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen dat zich richt op het versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een urgent onderwerp, ook in Zeeland. In totaal vielen er in 2017 achttien doden op de Zeeuwse wegen. Daarom is het belangrijk dat we de Zeeuwse wegen veiliger maken en investeren in gedrag. Dat doen we als Provincie niet alleen. Samen met onze partners werken we aan verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding vanuit het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Landelijk staat verkeersveiligheid ook hoog op de agenda. In het regeerakkoord is verkeersveiligheid opgenomen. Als Provincie werken we ook aan landelijke initiatieven mee, zoals het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Programmavoorstel Gezond in Zeeland

De Provincie Zeeland heeft in 2017 het initiatief genomen om diverse partijen, die zich inzetten voor een gezonde leefomgeving en – stijl, samen te brengen in een kernteam van makelaars. Gezamenlijk zullen zij in 2018 ondernemers en organisaties inspireren, stimuleren en adviseren om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die ten goede komen van de gezondheid van inwoners, gasten en bedrijven. Denk aan domeinen vitaliteit, bewegen, voeding, natuur en recreatie. Daarnaast worden inspanningen geleverd om de badstatus van Cadzand en Domburg een extra stimulans te geven. Dit sluit aan bij het advies van de Commissie Balkenende om kansen te verzilveren op het snijvlak van zorg, welzijn en toerisme.

Stimuleringsregeling in- en doorstroom Provincie Zeeland

De Stimuleringsregeling in- en doorstroom Provincie Zeeland 2018 wordt in overeenstemming gebracht met de fiscale eisen van de Belastingdienst. Het afdelingshoofd JIS/P&O wordt uit oogpunt van efficiency door Gedeputeerde Staten gemandateerd namens hen besluiten te nemen tot het verlenen van vrijwillig deeltijdontslag op grond van genoemde stimuleringsregeling.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 april 2018.

Een greep uit de agenda: 

29 maart 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de startbijeenkomst van het programma voor Sociaal Ondernemers bij Dok 41 in Vlissingen.

Han Polman opent het Kreeftenseizoen in Zierikzee.

30 maart 2018

GS nemen deel aan de ontbijtbijeenkomst en kennismaking met de nieuwe raadsleden in de voorhal van het provinciehuis in Middelburg.