Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 29 november 2018

GS stellen Evaluatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 vast

In de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 is aangegeven dat ieder jaar een Uitvoeringsprogramma cultuur, evenals een evaluatie van het voorafgaande jaar zal worden opgesteld in deze periode. In het Uitvoeringsprogramma worden de concrete structurele en incidentele culturele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. De evaluatie van het daaraan voorafgaande jaar is hiervoor richtinggevend. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 en de Evaluatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 zijn op 27 november 2018 door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Milieuprogramma 2018 - 2022 gereed voor inspraak

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat een ontwerp van het Milieuprogramma Zeeland 2018-2022 2.0 ter inzage ligt van 29 november 2018 tot en met 10 januari 2018. U kunt het ontwerp inzien via www.zeeland.nl of op het provinciehuis. Het Milieuprogramma 2018-2022 2.0 van de Provincie Zeeland is een aanpassing van het op 26 oktober 2018 vastgestelde Milieuprogramma.
Het Milieuprogramma bevat uitvoeringsbeleid met als doel het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Op deze manier draagt de Provincie Zeeland bij aan het verbeteren van het milieu via uitvoering van de wettelijke milieutaken en via haar inzet op duurzaamheid binnen de provinciale opgaven. Het Milieuprogramma heeft een wettelijke basis in de Wet milieubeheer (art. 4.9).

Dinsdag 27 november 2018

Steun voor Zeeuwse maatschappelijke initiatieven en ondernemingen met sociale impact door instellen uitwisselingsplatform MAEX Zeeland

In Zeeland is het fijn wonen en werken. Dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de Provincie Zeeland niet alleen in de economie, maar ook in leefbaarheid. Hierbij spelen we in op de wensen en behoeften van de Zeeuwse samenleving, die sterk aan het veranderen is. Als Provincie doen we ons best voor de ruimtelijke kwaliteit, het wonen en de bereikbaarheid, maar dat kunnen we niet alleen. We faciliteren daarom graag de ontwikkeling van initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid van Zeeland. We helpen deze ideeën een stapje verder door zichtbaarheid te creëren en verbinding onderling te faciliteren. Daarom wordt het digitale platform MAEX voor Zeeland ontwikkeld en ontvangt MAEXchange BV een subsidie van € 35.000. Bij de ontwikkeling van MAEX voor Zeeland trekken we samen op met de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.

Provincie Zeeland ondersteunt Living Lab Brazil

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE, bestaande uit de Hogeschool Zeeland en Avans) zal eind november een Memorandum of Understanding (MoU) tekenen met Nederlandse en Braziliaanse partijen inzake een Living Lab Biobased Brazil. De Provincie Zeeland zal deze MoU mede ondertekenen omdat de activiteiten van het CoE BBE, waaronder dit Living Lab-project, bijdragen aan de ontwikkeling van de biobased economie en onderwijsactiviteiten in Zeeland. 

Antwoord op vragen Interjensen over mogelijke komst vergister in Rilland

De Provincie heeft gereageerd op de, door het bedrijf Interjensen onder andere bij de Provincie, neergelegde vragen over de plannen van Engie om een vergister aan de Bathpolderweg in Rilland te realiseren.

Samenwerkingsovereenkomst 75 jaar vrijheid

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst 75 jaar vrijheid. Gedeputeerde De Reu ondertekende deze overeenkomst namens het college op 24 november 2018. In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om de Schelde plaats heeft gevonden en Zeeland grotendeels werd bevrijd. In het programma voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Zeeland en West-Brabant werken verschillende partners met elkaar samen. De samenwerking tussen deze partners is vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst.

Subsidie 2019 voor SER-Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie aan de SER-Zeeland. De Sociaal Economische Raad Zeeland is een onafhankelijke stichting waarin organisaties uit het Zeeuwse bedrijfsleven samenwerken. Zij heeft tot doel om de (Provinciale) overheid te adviseren op sociaal en economisch terrein. Zij doet dit onder meer door gevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen over de speerpunten van de provinciale Economische Agenda, workshops en conferenties te organiseren et cetera. Onderwerpen waarover de SER-Zeeland adviseert zijn bijvoorbeeld economie, energie en klimaat, Omgevingsvisie Zeeland 2021 en robotisering.

Provincie steunt herstructurering bedrijventerreinen Middelburg, Rilland en Vlissingen

Bedrijventerreinen in Zeeland sluiten niet altijd goed aan op de vraag uit de markt. Het terrein ligt niet op de juiste plek, de wegen voldoen niet of er staan veel verouderde gebouwen. Gemeenten die daar wat aan doen, kunnen subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. De Provincie heeft zes aanvragen ontvangen. De projecten die subsidie krijgen, zijn: Rilland, Revitalisering van De Poort; Vlissingen, Herprofilering van Kenniswerf en Binnenhavens. Daarnaast hebben GS een positieve houding aangenomen tegenover subsidiering van het project Middelburg, Revitalisering van Arnestein en Mortiere.

Welkom op het Zeeuwse platteland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft het initiatief genomen om een Streekeigen pad te ontwikkelen in Zeeland. Hiervoor verstrekt de Provincie Zeeland een eenmalige bijdrage van €25.174. Een Streekeigen pad is een bijzondere themaroute over het platteland, grotendeels over onverharde paden en boerenlandpaden, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande wandelnetwerk en bestaande wandelknooppunten in Zeeland. De lengte van een Streekeigen pad varieert tussen de 10 en 15 kilometer. Onderweg komt men diverse ankerpunten tegen (onderdeel van Zeeuwse Ankers, zie www.zeeuwseankers.nl) die nadere uitleg geven over datgene wat het agrarisch cultuurlandschap van Zeeland te bieden heeft. Dit zijn kenmerkende elementen als bakketen, welen, grenslinden, boerderijen, makelaars, akkerranden, die Zeeland hun identiteit geven. Streekeigen paden leggen tevens een verbinding met ondernemers langs de route of in de directe nabijheid van het Streekeigen pad via streekproducten, horeca en overnachtingsmogelijkheden. Het Streekeigen pad wordt in 2019 gerealiseerd in de Zak van Zuid-Beveland. De route van het Streekeigenpad wordt te zijner tijd opgenomen op onder andere de website van de VVV en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 december 2018.

Een greep uit de agenda: 

28 november 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de netwerkbijeenkomst FoodDelta Zeeland in Middelburg.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de masterclass voor portefeuillehouders recreatie en toerisme in Goes. ’s Middags gaat zij naar de Toeristische Ontmoetingsdag in Goes, waar zij wordt geïnterviewd tijdens de opening.

29 november 2018

Ben de Reu is aanwezig bij de Uitreiking Prijs der Letteren (Taalunie) in Amsterdam.

30 november 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij De Heikantse Landbouw Top in Heikant.

Harry van der Maas bezoekt de bijeenkomst Huis van de Techniek in Terneuzen.

Han Polman is aanwezig bij de onthulling van de herplaatsing van de grenspalen 365 tot en met 368 in Retranchement.

Ben de Reu zit in de jury van de Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst in Utrecht. ’s Avonds houdt hij een welkomstwoord bij het Netwerkevent Vestrock in Hulst.

2 december 2018

Ben de Reu opent de fototentoonstelling Zeeland, land in Zee bij het CBK Zeeland in Middelburg.