Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 29 oktober 2020

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

Vanaf 13 maart 2020 is het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheids- en demonstratieprojecten in te dienen. De deskundigencommissie heeft alle demonstatieprojecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. De volgende twee projecten zijn gehonoreerd:

  • demonstratieproject 'Mediterrane fruitsoorten'. Aanvrager KG Fruit voor een subsidiebedrag van € 200.000.
  • demonstratieproject 'Zes circulaire levensloopbestendige nul-op-de-meterwoningen’. Aanvrager Stichting Beveland Wonen, voor een subsidiebedrag van € 50.801.

Begroting 2020 gemeente Middelburg goedgekeurd

Middelburg heeft met het aannemen van het Financieel Herstelplan weer een stap gezet in verbetering van zijn financiële positie en aangetoond dat er voldoende perspectief is op een structureel en reëel begrotingsevenwicht. De begroting 2020 inclusief de eerste tot en met de zevende begrotingswijziging zijn daarom door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

Tiende wijziging begroting 2020 en tweede wijziging begroting 2021

Op 29 september 2020 is de najaarsnota 2020 vastgesteld. In het Statenvoorstel Najaarsnota 2020 is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze najaarsnota via begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan Provinciale Staten. In de begroting van 2020 is de tiende wijziging doorgevoerd, en in de begroting van 2021 de tweede.

Huisvesting statushouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder half jaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig te huisvesten. Zeven gemeenten hebben de taakstelling volledig op tijd gehaald. Zes gemeenten hebben de taakstelling niet kunnen behalen vanwege de coronacrisis en -maatregelen en omdat het COA niet voldoende vergunninghouders heeft toegewezen om te huisvesten.

Dinsdag 27 oktober 2020

Definitieve vergunning voor afschot van damherten op de Haringvreter

De afgelopen jaren is het aantal damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer zo groot geworden dat schade aan andere dieren en planten is ontstaan. Daarom heeft de Provincie Zeeland na uitgebreid onderzoek besloten om het aantal damherten door actief beheer te verminderen. Afschot is de enige reële optie. Op 6 oktober 2020 hebben GS al definitief ontheffing verleend om populatiebeheer op de Haringvreter mogelijk te maken. Bij dit werk is het uiteraard van belang dat de terreinbeheerder andere natuur en bijzondere vogelsoorten in het gebied niet blijvend verstoort. Daarom besluiten GS om aanvullend op de ontheffing een vergunning te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland. In de vergunning staat opgenomen welke maatregelen de beheerders moeten nemen, zoals het gebruik van geluiddempers. Ook mag er niet bejaagd worden op delen van het eiland waar bepaalde vogelsoorten zich concentreren.

Subsidie voor drie LEADER-projecten

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid economie van de regio. Er  wordt nu aan drie aanvragers subsidie toegekend. Het benodigde budget hiervoor bestaat uit € 293.031 aan Europese middelen en € 293.031 aan cofinanciering vanuit nationale overheden.

Letter of support voor Air Liquide

Het bedrijf Air Liquide heeft het voornemen om een 200 MW elektrolyser te realiseren op zijn terrein in Terneuzen waarmee groene, CO2-vrije waterstof zal worden geproduceerd. De Provincie Zeeland ondersteunt dit initiatief door het sturen van een ‘letter of support’ voor de subsidieaanvraag die het bedrijf zal indienen voor het EU Innovation Fund.

Letter of support voor Zeeland Refinery

Het bedrijf Zeeland Refinery heeft het voornemen om een 150 MWe (in 2025) en bij uitbreiding 300 MWe (in 2027) waterstoffabriek te realiseren op zijn terrein in Vlissingen-Oost waarmee groene, duurzame waterstof zal worden geproduceerd. De Provincie Zeeland ondersteunt dit initiatief door het sturen van een ‘letter of support’ voor de subsidieaanvraag die het bedrijf zal indienen voor het EU Innovation Fund.

Letter of support voor DOW Benelux B.V.

De Dow-vestiging in Terneuzen heeft een plan opgesteld om de vestiging klimaatneutraal te krijgen in 2050. Voor de uitvoering van het plan zal Dow een aanvraag indienen voor de 2020 call van het EU Innovation Fund. De Provincie Zeeland ondersteunt de subsidieaanvraag door het sturen van een ‘letter of support’.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 november 2020.

Een greep uit de agenda: 

27 oktober 2020

Han Polman reikt de Zeeuwse Boekenprijs uit in de Zeeuwse Bibliotheek.

28 oktober 2020          

Han Polman opent de Modern United Nations digitaal en Anita Pijpelink sluit die digitaal af.

Anita Pijpelink opent het streekeigen pad in de Zak van Zuid-Beveland.

29 oktober 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Emergo pitch door studenten en hij is aanwezig bij de stakeholderbijeenkomst over de Regionale Energie Strategie (RES). ‘s Avonds begeleidt hij de online informatiebijeenkomst over provinciale financiën.

30 oktober 2020

Jo-Annes de Bat verzorgt een gastles op het Isaac Beeckman college in Kapelle.