Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 30 augustus 2018

Provincie Zeeland maakt Provinciaal Jeugddebat 2018 in het provinciehuis mogelijk

De Nationale Jeugdraad organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren komen tijdens deze debatten in aanraking met de provinciale politiek. Met hun deelname krijgen zij ook de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag. Het provinciaal Jeugddebat maakt een belangrijk onderdeel uit van de debatleerlijn binnen het jongerenparticipatiebeleid Jouw Zeeland van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 3.140. De activiteit zal op 26 november 2018 plaatsvinden. In 2017 deden er 45 Zeeuwse scholieren aan mee.

Zeeland bundelt de krachten voor de energietransitie

Het klimaatakkoord van Parijs wordt in Nederland vertaald in een nationaal klimaatakkoord. Met het Rijk en gemeenten is afgesproken dat alle regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) gaan opstellen. Immers, of de klimaatdoelen kunnen worden bereikt, wordt in grote mate regionaal en lokaal bepaald. De transitie zal plaatsvinden in onze straten, wijken, dorpen en steden. Na een succesvolle Zeeuwse Energiedialoog (2017) hebben de Zeeuwse gemeenten, waterschap, Provincie Zeeland en Netbeheerder Enduris het voortouw genomen deze RES in Zeeland gezamenlijk te ontwikkelen.

Dinsdag 28 augustus 2018

Eén miljoen euro voor sloop en nieuwbouw van 37 projecten in Zeeland

De Provincie Zeeland subsidieert voor de zevende keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Het gaat om 37 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 29 incourante particuliere woningen en 108 sociale huurwoningen, en komen er 19 particuliere woningen en 70 sociale huurwoningen voor terug die wèl energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Met de € 1 miljoen subsidie wordt voor bijna € 26 miljoen aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Definitief besluit tot ontheffing voor populatiebeheer van reeën

In het belang van de verkeersveiligheid verlenen Gedeputeerde Staten ontheffing aan de Faunabeheer-eenheid Zeeland voor het beperken van de populaties reeën in de gebieden Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren en Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Hier zal uitvoering aan gegeven worden op basis van het eerder goedgekeurde Faunabeheerplan Ree 2018-2023.

GS stellen ontwerpbesluit Wet natuurbescherming vast voor project Bath

GS stemmen in met het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het aanleggen van acht strekdammen, het ophogen van een bestaande geulwandverdediging, het herstellen van een bestaande dwarsstroomdam en monitoringswerkzaamheden voor het project Bath in het kader van Natuurpakket Westerschelde, in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe.

GS stemmen in met twee besluiten Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat

GS stemmen in met twee besluiten Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat voor het (1:) uitvoeren van herstelwerkzaamheden, het aanbrengen van een ecologische toplaag en de legalisatie van de bestortingen op de vooroevers bij Burgsluis, Schelphoek en Zierikzee en (2:) het winnen van zand in de Roompot en het uitvoeren van een zandsuppletie van 11,2 ha op de Roggenplaat als compensatiemaatregel.

Beslissing op bezwaar

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een aan Sportvisserij Zuidwest-Nederland verleende vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voor het handmatig spitten van zeeaas op de slikken bij Sint Annaland in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. In het bezwaarschrift wordt aangegeven dat door het spitten schade wordt ondervonden aan het door bezwaarde gehuurde vis-/kweekvak. Daarom is door bezwaarde verzocht een voorwaarde in de vergunning op te nemen waarin staat dat voordat mag worden gespit, eerst toestemming van de huurder van het vis-/kweekvak verkregen dient te worden. Het belang dat de Wet natuurbescherming beoogt te beschermen is er in gelegen om Natura 2000-gebieden in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Het belang van bezwaarde is er in gelegen zijn bedrijfseconomisch belang veilig te stellen. Dit is geen belang dat onder de Wet natuurbescherming wordt beschermd. Nu bezwaarde geen ecologische relevante reden heeft aangedragen om een toestemmingsvereiste ter betreding van het vis-/kweekvak, voor zover dit overlapt met het spitvak, in de vergunning op te moeten nemen, betekent dit dat Gedeputeerde Staten geen vergunningsvoorwaarde in de bestreden vergunning kunnen opnemen die betreding van het vis-/kweekvak beperkt of verbiedt. Dit betekent dat het bezwaarschrift ongegrond dient te worden verklaard.

Subsidie voor Beperking piek-emissie naar oppervlaktewater vanuit landbouw in Zeeland

Binnen de openstelling van het Europese POP-3 programma “Niet-productieve investeringen water Zeeland, 2017” is het project “Beperking piek-emissie naar oppervlakte water vanuit landbouw in Zeeland' ingediend. Dit project heeft tot doel dat er op akkerbouw- en fruitteeltbedrijven reinigingsinstallaties voor landbouwspuiten worden aangelegd zoals een phytobak, eventueel in combinatie met een wasplaats of vloeistofdichte vloer. Het restwater wordt hiermee op een verantwoorde manier opgevangen en verwerkt waardoor er geen emissie naar het oppervlaktewater meer kan plaatsvinden. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit. Daarom hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten aan dit project een subsidie toe te kennen van 800.000.

Europese subsidie toegekend  vanuit regeling uitvoering van LEADER-projecten (POP3)

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. Diverse aanvragers hebben in totaal tien projecten ingediend waarvoor het GS-college voor negen projecten subsidie toekent. Het benodigde budget hiervoor bestaat uit Europese middelen en cofinanciering vanuit één of meer nationale overheden.

Jaarverslagen vuurwerk Zeeland 2016 en 2017

Het Vuurwerkbesluit stelt dat de provinciale vuurwerkcoördinator, werkzaam bij de RUD, jaarlijks verslag uitbrengt van de activiteiten die binnen de grenzen van de provincie zijn verricht door de verschillende samenwerkende overheden met als basis het Vuurwerkbesluit. De Jaarverslagen over de jaren 2016 en 2017 zijn nu beschikbaar.

Verschijnen herziene Staat van Zeeland 2017

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het verschijnen van de herziene versie van de Staat van Zeeland 2017 op de website van ZB| Planbureau.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 september 2018.

Een greep uit de agenda: 

29 augustus 2018

Harry van der Maas bezoekt de Convocation Ceremony van de UCR in Middelburg.

Han Polman ontvangt de Britse Ambassadeur op Neeltje Jans tijdens zijn bezoek aan Zeeland.

30 augustus 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Uienontbijt tijdens Uiendag 2018 in Colijnsplaat. Daarna is hij aanwezig bij de Visserij relatiedag.

31 augustus 2018

Harry van der Maas brengt een bezoek aan het knooppunt De Drie Klauwen (Sloeweg). Daarna presenteert hij de Maand van de Verkeersveiligheid in het provinciehuis in Middelburg en vertegenwoordigt hij de 12 provincies bij de kerngroep verkeersveiligheidscoalitie in Den Haag.

1 september 2018

Jo-Annes de Bat geeft ‘s ochtends het startschot van de ganzentrek tijdens het Open Water-weekend in het kanaal van Goes naar Wilhelminadorp.

Han Polman is aanwezig tijdens de Rode Kruis Rally in Oostkapelle.

Ben de Reu opent de Manifestatie: Balans van Zoet en Zout in de Schelphoek op Schouwen-Duiveland.

Carla Schönknecht reikt de erftrofee uit van Stichting Landschapsbeheer Zeeland in Waterlandkerkje.

2 september 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Kanaalrace in het Kanaal door Walcheren in Vlissingen tijdens het Open Water-weekend.

3 september 2018       

Een delegatie van GS brengt een werkbezoek aan de Provincie Friesland.