Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 31 januari 2019

Leges zeegroenten snijden

Op 15 december 2017 hebben Provinciale Staten het statenvoorstel Actualisatie Leges- en Grondwaterheffingsverordening met kenmerk 1702324 vastgesteld. Door deze vaststelling is de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 van kracht geworden per 1 januari 2018. Bij vaststelling van deze legesverordening was oorspronkelijk de verwachting dat er beleid zou zijn vastgesteld ten behoeve van vergunningvrij toestaan van zeegroenten snijden in bepaalde gebieden onder voorwaarden. Nu deze vrijstelling nog niet is gerealiseerd, blijft de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming in 2019 van kracht en moet voor de behandeling van aanvragen hiervoor leges worden betaald. Om, in afwachting van nieuw beleid omtrent vrijstelling van de vergunningplicht, de behandeling van vergunningaanvragen voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in de aangewezen delen van de Oosterschelde uit te zonderen van legesheffing dienen Provinciale Staten de tarieventabel van de legesverordening aan te passen.

Rapportage garantstelling Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports voor de NV Zeeland Seaports 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) is op 19 december 2018 de rapportage garantstelling GR ZSP voor de NV Zeeland Seaports 2018 vastgesteld. Deze wordt ter kennisname aan Provinciale Staten verzonden.

Jaarplan Economische Agenda 2019 vastgesteld

GS heeft het jaarplan Economische Agenda 2019 vastgesteld. Dit jaarplan beschrijft de acties en doelstellingen die met het provinciaal economisch beleid worden nagestreefd.

Toezichtsbrief BZK 2019

Jaarlijks toetst de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begroting van de Provincie. De minister spreekt in haar toezichtsbrief voor 2019 waardering uit voor de verrichtte inspanningen op bestuurlijk en beheersmatig gebied om de financiële slagkracht van de Provincie Zeeland te verbeteren. Voor 2019 is de minister van oordeel dat de Provincie onder de lichtste (repressieve) vorm van toezicht blijft vallen. Dit betekent onder andere dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan haar te hoeven worden voorgelegd.

Dinsdag 29 januari 2019

Subsidieregeling om toegankelijkheid gemeentelijke bushaltes te stimuleren

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat bushalten toegankelijk zijn voor reizigers met een beperking. De Provincie heeft de afgelopen jaren belangrijke haltes in haar beheer aangepakt. Denk aan een opgehoogd perron voor reizigers in een rolstoel en geleidelijnen voor reizigers met een visuele beperking. Met een subsidieregeling wil de Provincie ook gemeenten stimuleren om bushalten toegankelijk te maken. Daarvoor is € 800.000 beschikbaar.

Provincie Zeeland stelt € 1.000.000 subsidie beschikbaar voor sloop en samenvoeging van woningen

De Provincie Zeeland heeft besloten € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor projecten waarbij ongewenste particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of bloksgewijs gerenoveerd tot levensloopbestendige en energie neutrale woningen (met een minimum van drie). Subsidie is ook beschikbaar voor verdunning van wijken met sociale huurwoningen. Door de demografische ontwikkelingen zijn investeringen hard nodig de komende jaren om de Zeeuwse woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden met een digitaal aanvraagformulier van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 via www.zeeland.nl/piw. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0. in het kader van de RegioDeal Zeeland.

GS vragen mening van Provinciale Staten over de (concept) Nota Natuurbeleving

In de eerder vastgestelde Natuurvisie 2017-2020 staat dat de Provincie, samen met betrokken maatschappelijke organisaties, een nota Natuurbeleving zal opstellen.
Een conceptversie van die nota Natuurbeleving wordt nu ter bespreking aan Provinciale Staten aangeboden, met de mogelijkheid wensen en bedenkingen te uiten. In de conceptnota staat onder meer te lezen welke stappen de Provincie en haar maatschappelijke partners hebben gezet, denk aan de oprichting van het samenwerkingsverband ‘De Zeeuwse Natuur’, en nog gaan zetten om de natuurbeleving in onze provincie te stimuleren. Zoals de oprichting van het UNESCO GeoPark Schelde Delta, de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe, uitvoering van het activiteitenprogramma Nationaal Park Oosterschelde, het treffen van toeristisch recreatieve voorzieningen rondom de Wallen Sluis en het tentoonstellen van de aangespoelde potvis.

Subsidie voor VVV Zeeland

Provincie Zeeland investeert in het beter zichtbaar maken en beter vindbaar maken van Zeeland. Zeeland is een aantrekkelijke bestemming voor toeristen. Om dat vooral ook te blijven, investeert de Provincie Zeeland onder meer in de toeristische marketing en promotie van Zeeland. In het meerjarenplan 2016-2019 heeft VVV Zeeland aangegeven hoe en met welke middelen en activiteiten VVV Zeeland hier invulling aan geeft. In 2019 wordt op diverse terreinen inzet gepleegd met een focus op online marketing, Nederlandse marktbewerking, buitenlandcampagnes en persbewerking. De beoogde effecten zijn seizoenspreiding, want behalve kusttoerisme in het hoogseizoen, is Zeeland ‘jaarrond’ een interessante bestemming. Daarnaast ligt de focus op de landen Duitsland en België, specifiek Vlaanderen voor de populaire thema’s kust, culinair en fietsen. Voor de uitvoering van het plan stelt de Provincie Zeeland een bedrag van € 656.000 beschikbaar aan VVV Zeeland.

Provincie verleent aanvullende cofinanciering CrossRoads2

De Provincie Zeeland verleent € 10.000 aanvullende cofinanciering voor het project CrossRoads2. Met de toegekende EFRO bijdrage kunnen twee aanvullende calls worden opengesteld voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse Innovatieprojecten.

Provinciaal advies artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018

De minister van BZK heeft GS gevraagd hem te adviseren over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds. Voor de jaren 2017 en 2018 op grond van artikel 12 Financiële verhoudingswet. GS hebben op basis van het artikel 12-rapport van de rijksinspecteurs een overwegend positief advies uitgebracht. Hierbij is wel aandacht gevraagd voor enkele risico's en de billijkheid van het belastingvoorschrift.

Verantwoording Zeeland in Stroomversnelling 1.0

In 2018 is uitvoering gegeven aan het Investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’, waarin is ingezet op structuurversterking van de Zeeuwse economie naar aanleiding van het actieprogramma van de commissie Balkenende. Het rijk heeft € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van zes projecten:

 • Tidal Technology Center
 • Industrieel Symbiose fonds
 • Centre of expertise Wind op Zee
 • MBO Deltalab
 • Joint Research Centre
 • Innovatiefondsen
 • Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling

De intensieve samenwerking tussen Rijk en regio met de regionale triple helix partners heeft met de uitvoering van het investeringsprogramma en de Regio Deal Zeeland in deze periode geleid tot een investeringsimpuls van meer dan € 100 miljoen voor de Zeeuwse economie.

Voortgangsrapportages grote projecten

Provinciale Staten worden via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports

GS stellen aan PS voor om te besluiten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Zeeland Seaports. Als hiertoe door alle deelnemers in de GR ZSP besloten wordt kan de GR worden opgeheven en kunnen de aandelen in North Sea Port SE worden overgedragen aan de Provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

Voorstel tot vaststelling twee herziening Inpassingsplan Waterdunen

Van 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 heeft het ontwerp van de Tweede Herziening van het Inpassingsplan Waterdunen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Daarom doen Gedeputeerde Staten nu het voorstel aan Provinciale Staten om de Tweede Herziening vast te stellen in de vergadering van 1 maart 2019. In de afgelopen periode is gebleken dat het Inpassingsplan Waterdunen en de Eerste Herziening daarvan, op punten enige bijstelling behoeft. Deze punten worden meegenomen in de Tweede Herziening. Het gaat om de volgende zaken:

 1. Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen naar 1000 m3;
 2. Verleggen grens bestemming ‘Natuur’ en ‘Natuur – Recreatie’ ten behoeve van de oestergeul en het welkomstgebouw voor natuur- en recreatiegebied Waterdunen en aanpassing bouwhoogte;
 3. Juist planologisch-juridisch verankeren van de drie bestaande recreatiewoningen aan de Slikken-burgseweg 7a, b en c;
 4. Verwijderen van de wetgevingszone ten behoeve van strandpaviljoen;
 5. Omzetten bestemming strook nabij ’t Killetje van ‘Natuur – Recreatie’ naar ‘Wonen’.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 februari 2019.

Een greep uit de agenda: 

29 januari 2019

Ben de Reu gaat naar de opening van een workshop van IMPROVED in Hoek.

30 januari 2019           

Harry van der Maas spreekt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen bij de verkeersveiligheidscoalitie in Den Haag.

Ben de Reu gaat op werkbezoek bij Toonbeeld in Terneuzen.

31 januari 2019

Ben de Reu gaat naar de prijsuitreiking ‘Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied’ bij Rijkswaterstaat in Utrecht.

Carla Schönknecht brengt met de Provinciale Staten Commissie Wonen een bezoek aan Tiny Houses in Terneuzen.

1 februari 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar de ploegenpresentatie van de TACX Middelkamp ZRTC in Goes en ’s avonds is hij aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van de CZAV in de Zeelandhallen in Goes.

4 februari 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen in het provinciehuis in Middelburg en brengt hij met Han Polman een werkbezoek aan Omroep Zeeland in Oost-Souburg.

Carla Schönknecht opent de doorbraak van Het Zwin in Knokke-Heist.