Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 31 mei 2018

Aanpassing subsidie 2018 Stichting ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Op basis van de ontvangen gewijzigde prestatiebegroting 2018 wordt de eerder verleende integrale kosten subsidie 2018 aan Stichting ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland met een bedrag van € 371.764 verhoogd.

Dinsdag 29 mei 2018

Subsidie voor het project Symbiosis for Growth MKB

Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 47.921 aan Impuls Zeeland als bijdrage voor het uitvoeren van het project Symbiosis for Growth MKB. Met het project worden via een vernieuwende aanpak koppelingen tussen industriële bedrijven en het MKB en tussen MKB bedrijven onderling gerealiseerd waarbij reststromen/energie, apparatuur en andere denkbare resources worden gedeeld. Het project is een samenwerking met West-Brabant en voorziet in vier workshops waarvan er twee in Zeeland zullen worden gehouden.

Vaststellingsbesluit wijzigingsplan Kustlaboratorium

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten tot de vaststelling en terinzagelegging van het wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten. Het ontwerp van het wijzigingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze ingediend, welke niet heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpplan. In het Inpassingsplan Waterdunen is ten zuiden van het Kustlaboratorium de aanduiding ‘Wro-zone-zilte teelten’ opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding kunnen GS zilte teelten toestaan door het vaststellen van een zogenoemd wijzigingsplan. Op basis van dit plan is het mogelijk om op deze locatie zilte teelten uit te voeren, op de voorwaarde dat dit leidt tot een versterking van de recreatieve beleefbaarheid en toegankelijkheid en er geen sprake is van aantasting van natuur- en landschapswaarden. Gedurende de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zeeland doet mee aan Zuid-Nederlandse klimaattop

In Brabant is een initiatief ontstaan om in Zuid-Nederland beter samen te werken bij de opgave energie en klimaat. Op 4 juni 2018 wordt er een grote Zuid-Nederlandse klimaattop ‘Klimaatstroom Zuid’ georganiseerd in Breda. Zeeland doet hier actief aan mee; er zijn bestuurders, ambtenaren en bedrijven aanwezig en verschillende Zeeuwse voorbeeldprojecten zullen worden gepresenteerd. Doel is om de verbinding te zoeken met initiatieven buiten Zeeland en zo beter samen te werken aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Gedeputeerde Staten van Zeeland (her)benoemen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Op basis van het aftredingsrooster en in verband met tussentijds vertrek van de heer Stapelkamp heeft het GS-college mevrouw F. Petiet herbenoemd en mevrouw B. Hendrikse-Troost en de heren M.J. van Dijke en A. Schenk benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ingaande 1 april 2018 voor een periode van vier jaren. Omdat de voorzitter, de heer G.W. van der Brugge, volgens het rooster per 1 april 2019 aftreedt zal de Raad van Toezicht tot die datum uit zes leden bestaan.

Ophogen subsidieplafond samenwerkingsactiviteiten lokale groep Zeeuws-Vlaanderen

Op dit moment loopt er een openstelling in het LEADER gebied Zeeuws-Vlaanderen voor de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen. Deze openstelling duurt tot 1 juli 2018. Omdat er mogelijk meer projecten ingediend worden van mogelijk een grotere projectomvang, wordt zowel het subsidieplafond uit het Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO) als de maximale subsidiebijdrage in de openstelling opgehoogd.

Subsidie VVV Zeeland voor toeristische marktbewerking

Zeeland is een aantrekkelijke bestemming voor toeristen. Om dat vooral ook te blijven, investeert de Provincie Zeeland onder meer in de toeristische marketing en promotie van Zeeland. Dat doen we door een intensieve samenwerking met onder meer evenementen en festivals, maar ook door een langdurige samenwerking met de VVV, zoals geformuleerd in de meerjarenaanpak 2016-2019 van VVV Zeeland. Ook dit jaar verlenen we hiervoor aan VVV Zeeland een subsidie van € 649.036. In 2018 wordt gefocust op onder meer online marketing, buitenlandcampagnes en persbewerking. Er komt een extra themacampagne voor evenementen en festivals. Verder gaan Provincie en VVV Zeeland in 2018 intensiever samenwerken om de kracht van het toeristische imago beter te benutten voor het promoten van de Zeeuwse kwaliteit van leven (vestigingsimago) en daarmee voor het aantrekken van inwoners én werknemers voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Ontwerpvergunningen Wet natuurbescherming voor project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

GS is voornemens om voor vijf windparken de vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen voor het beter benutten van duurzame windenergie op de werkeilanden Neeltje Jans en Roggenplaat op de Oosterscheldekering. Het gaat dan om het vervangen van enkele windturbines door windturbines met een groter vermogen op de bestaande windparken Windpark Neeltje Jans en Windpark Noordland Buiten en het oprichten van drie nieuwe windparken Windpark Poolvoet, Windpark Binnenhaven en Windpark Roggenplaat West. Het gaat hier om het werkeiland Roggenplaat op de Oosterscheldekering, dus niet om de Roggenplaat in de Oosterschelde.

De Provincie ondersteunt het Europese project Dare2 share

Gedeputeerde Staten steunen het Europese project Dare2Share. In dit programma werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid nauw samen om de logistieke sector te ondersteunen bij de implementatie van de technologische ontwikkelingen en de groeiende problematiek op de arbeidsmarkt. Te weten: tekort aan personeel en verandering van de kenniseisen die aan het personeel in de toekomst worden gesteld. Het project wordt in Zeeland uitgevoerd door Zeeland Connect. Dit in samenwerking met de HZ en Scalda. Het project wordt in samenwerking met de Topsector logistiek en de Provincie Limburg uitgevoerd. De Provincie Zeeland stelt € 156.000 ter beschikking, indien het project de subsidie vanuit OP-Zuid krijgt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 juni 2018.

Een greep uit de agenda: 

31 mei 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de Ravelijnlezing in Bergen op Zoom.

Harry van der Maas is bij de persconferentie uniforme overdracht van wegen.

1 juni 2018

Ben de Reu gaat naar Vestrock in Hulst.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de opening energiecentrale waterschap Scheldestromen bij rioolwaterzuivering in Ritthem.

4 juni 2018

Jo-Annes de Bat is te gast bij FoodFest in Cadzand en ’s avonds gaat hij naar de inwonersbijeenkomst over de provinciale jaarrekening en voorjaarsnota in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu gaat naar de Klimaattop Klimaatstroom Zuid in Breda.