Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 31 oktober 2019

Provincie stelt ambities voor landbouw en natuur vast

Het Zeeuwse platteland; we leven en genieten ervan. In de landbouw staat het produceren van hoogwaardig en veilig voedsel centraal. Van de natuur genieten we niet alleen, maar het is ook een basisvoorwaarde voor gezondheid en leven op aarde. Een goede staat van landbouw en natuur zijn dan ook van onschatbare waarde voor Zeeland. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn diverse ontwikkelingen (onder andere klimaatverandering, achteruitgang biodiversiteit) waar we nu antwoorden op moeten formuleren om ook in de toekomst van het Zeeuwse platteland te kunnen blijven leven en genieten. Om die reden wil de Provincie samen met haar partners in het landelijk gebied werken aan een uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied. Met het vaststellen van het ambitiedocument ‘Samen werken aan het Zeeuwse platteland’ stellen GS de ambities vast waar de Provincie de komende jaren samen met haar partners mee aan de slag wil. Daarbij staan het realiseren van een transitie naar een (economisch en ecologisch) volhoudbare landbouw, het versterken van de biodiversiteit in zowel de natuur- als agrarische gebieden en het realiseren van de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik. Vanwege de samenhang tussen deze ambities wordt ingezet op het realiseren van integrale oplossingen die we als Provincie samen met onze partners in het landelijk gebied tot uitvoering willen brengen.

Voortgangsrapportages grote projecten

Provinciale Staten worden via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Zomernota 2019

Op 24 september 2019 is de zomernota 2019 vastgesteld. In het Statenvoorstel Zomernota 2019 is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze zomernota in een begrotingswijziging wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

Verlenging opdracht Ernst & Young (boekjaar 2021)

GS geven advies aan de Auditcommissie van PS over verlenging van de opdracht tot accountantscontrole door EY.

Dinsdag 29 oktober 2019

LOB-congres ‘Zeeland Competent’

Op 16 januari 2020 wordt in de Lasloods in Vlissingen door de Zeeuwse Decanenkring het congres ‘Zeeland Competent’ georganiseerd. Dit congres heeft als doel de toepassingen en kansen van het instrument LOB (Loopbaanadvies en Begeleiding) voor scholieren en studenten beter bekend te maken onder relevante partijen als onderwijsinstellingen, bedrijven en ouders. Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor de organisatie en uitvoering van dit congres.

Schelpdierconferentie 2020

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 6.000 voor de organisatie van een internationale schelpdierconferentie die op 16 en 17 januari 2020 zal worden gehouden in het Deltapark Neeltje Jans. Tijdens deze conferentie zullen binnen- en buitenlandse experts ingaan op de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse schelpdiersector en zal kennisdeling plaatsvinden tussen de aanwezige deelnemers.

Subsidie Landschappelijke inpassing aquacultuur Colijnsplaat

Kingfish Zeeland B.V. is eigenaar van het pompgebouw op het aquacultuurterrein in Colijnsplaat. Om dit gebouw landschappelijk verantwoord in het gebied in te passen is een nieuw gebouw voorzien. Voor de realisatie ervan krijgt Kingfish Zeeland B.V. een subsidie van € 30.000 van de Provincie Zeeland.

Rapportages geluidmonitoring Vlissingen-Oost en Kanaalzone over de jaren 2017 en 2018

Op basis van het Omgevingsplan 2012-2018 en het Omgevingsplan 2018 zijn in 2017 en 2018 (bemande en onbemande) geluidmetingen uitgevoerd voor de beheersing van het geluidniveau rond het industrieterrein Vlissingen-Oost en in de Kanaalzone. In de rapportages van de geluidmetingen over 2017 en 2018 zijn de bevindingen te lezen. Geconstateerd kan worden dat:

  • De geluidcontour rond Industrieterrein Vlissingen Oost niet wordt overschreden en dat er geen duidelijke toe- of afname van het industriegeluid is te zien sinds de start van de metingen in 1998.
  • Voor wat betreft de industrieterreinen gelegen in de Kanaalzone kan worden opgemerkt dat de geluidniveaus over de jaren 2015 (eerste jaar van meting) tot en met 2018 niet significant zijn toe- of afgenomen. Er kan gelet op de korte periode van geluidmetingen nog geen uitspraak gedaan worden over trends in de gemeten geluidniveaus.

Subsidie voor vervolgactiviteiten herdenking Slag om de Schelde en 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we in ons land het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. In dat kader vond op 31 augustus 2019 in Terneuzen het Nationaal Startmoment 75 jaar Vrijheid plaats waarin ook de Slag om de Schelde werd herdacht. Gedeputeerde Staten hebben besloten in 2019 en 2020 een aantal vervolgactiviteiten te organiseren waarin 75 jaar vrijheid en de herdenking van de Slag om de Schelde centraal staan. Het college heeft besloten hiervoor € 100.000 beschikbaar te stellen.

Sociaal Jaarverslag Provincie Zeeland 2018 vastgesteld

Het Sociaal Jaarverslag Provincie Zeeland 2018 geeft een overzicht van de kwantitatieve personele ontwikkelingen van de organisatie Provincie Zeeland over het kalenderjaar 2018. De cijfers en feiten in dit jaarverslag zijn een statische weergave van een organisatie die ook het afgelopen jaar volop in beweging en ontwikkeling is geweest. Op grond van artikel 31b uit Wet op de ondernemingsraden is de organisatie verplicht om bovengenoemde gegevens schriftelijk te verstrekken. Meer dan in het verleden worden maatschappelijke opgaven centraal gezet en zijn uitgangspunt van het handelen van de Provincie. Dat is in lijn met de visie Zeeland 2040 en Kompas 2020, die een veranderende rol van de provinciale organisatie schetsen: minder sturing via geld en regels, meer sturing via visies, het leggen van verbindingen tussen partijen en het faciliteren van activiteiten van anderen. Dat betekent dat er andere accenten in het werk gelegd worden, en dat medewerkers daar ook in gefaciliteerd worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 november 2019.

Een greep uit de agenda: 

29 oktober 2019

Han Polman opent de tentoonstelling ‘Willem V door Zeeland’ in het Zeeuws Archief in Middelburg.

30 oktober 2019                      

Het college is aanwezig tijdens de Haagse Tweedaagse.

31 oktober 2019

Jo-Annes de Bat is dagvoorzitter/gespreksleider van het Zeeuws energiesymposium in Nieuwspoort in Den Haag. ’s Middags spreekt hij over opleiden en techniek tijdens de opening van de bedrijfsschool Syndus in Terneuzen.

Dick van der Velde opent de bijeenkomst Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom in het topshuis op Neeltje Jans. ’s Middags is hij aanwezig bij gebiedstafel Omgevingsvisie in Middelburg. Daarna gaat hij naar de IPO Netwerkbijeenkomst Wonen in Den Haag.

1 november 2019                    

Harry van der Maas gaat naar Westkapelle om de 75 jarige bevrijding van Westkapelle te herdenken. Ook brengt hij een bezoek aan de Westerscheldeferry in het kader van de Statendoedag.

2 november 2019

Anita Pijpelink bezoekt een concert van het Zeeuws Concertkoor in kader van 75 jaar Slag om de Schelde in Vlissingen.