Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 1 oktober 2020

Het openbaar vervoer in Zeeland in 2040 op hoofdlijnen

Zeeland werkt samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg om het openbaar vervoersysteem van de toekomst te ontwikkelen. Samen met NS en ProRail is gewerkt aan de hoofdlijnen van het ‘OV- toekomstbeeld 2040 in Zuid- Nederland’. Dit omvat het spoornetwerk voor personen en goederen, de sterke en snelle buslijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en de belangrijkste knooppunten daartussen. De belangrijkste onderdelen voor Zeeland zijn twee intercity`s naar de Randstad, twee sprinters tussen Vlissingen en Breda, een snelle busverbinding van Rotterdam via Zierikzee, Goes en Terneuzen naar Gent en de goederenlijnen Rail Gent-Terneuzen en de VeZa-boog tussen Zeeland en Antwerpen. De drie provincies hebben een zogeheten Bidbook opgesteld en zullen dat op 8 oktober 2020 aanbieden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Het is een ambitieus toekomstbeeld, waar de drie provincies gezamenlijk de schouders onder zetten om dit in 2040 gerealiseerd te hebben.

Provincie Zeeland maakt online event Provinciaal Jeugddebat 2020 mogelijk

De Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar van vmbo, mbo, havo en vwo nemen jaarlijks deel aan deze jeugddebatten. Naast een educatieve manier om jongeren kennis te laten met de provinciale politiek kunnen jongeren meedenken over het beleid van hun Provincie. De jongeren krijgen de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag. Het Provinciaal Jeugddebat past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 5.010. Vanwege corona is het dit keer grotendeels een online event dat plaatsvindt op 24 november 2020.

GS informeren Provinciale Staten over actualiteiten culturele sector

GS informeren PS over de stand van zaken in de Culturele sector in relatie tot COVID-19 en de uitvoering van het Zeeuws stimuleringsfonds cultuur.

Dinsdag 29 september 2020

Subsidie voor uitwerking aardewerkonderzoek Bachtensteene 14-18

In 2012 vond aan de Bachtensteene 14-18 in Middelburg een opgraving plaats, waarin belangrijke resten van bewoning vanaf eind 9e eeuw (ringwalburg Middelburg) werden aangetroffen. In 2016 werd het onderzoeksrapport opgeleverd. Het archeologisch bedrijf is echter opgehouden te bestaan en had een deel van het aardewerk nog niet uitgewerkt. Omdat dit aardewerk zeer belangrijk is voor de archeologie in Zeeland wordt het resterende aardewerkonderzoek uitgevoerd binnen de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland.

Gedeputeerde Staten stellen Groenbeheerplan Provinciale wegbermen vast

Het Groenbeheerplan besteedt aandacht aan zowel Landschap als Biodiversiteit met inachtneming van de functionaliteit van de infrastructuur. In het onderdeel Landschap wordt aandacht besteed aan landschappelijke structuren en kwaliteiten van de infrastructuur in het Zeeuwse landschap. Het onderdeel Biodiversiteit gaat onder andere over beheer dat gunstig is voor planten en insecten. Niet alle voorstellen uit het Groenbeheerplan worden direct toegepast. Zo zal beplanting pas worden vervangen bij renovatie van wegen of wanneer deze fysiek aan velling toe is en zal ecologisch bermbeheer pas worden ingezet als dit past binnen de financiële ruimte.

De buitendienst van de toekomst

Gebruikers van (vaar)wegen verwachten een steeds snellere doorstroming, betere informatie-voorziening en een snellere afhandeling van incidenten. Om deze tendens ook naar de toekomst te kunnen borgen in de provinciale dienstverlening, is verdere professionalisering van een veilige objectbediening, assetmanagement en verkeersmanagement noodzakelijk. Om de buitendienst van de provinciale organisatie, gelet op deze ontwikkelingen, toekomstbestendig te maken, zijn visietrajecten uitgevoerd. Gedeputeerde Staten stellen deze visies voorlopig vast, waarna de visies voor advies worden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Subsidie voor projecten Stichting Zeeuwse Zorgschakels

De Provincie Zeeland heeft besloten subsidies te verlenen voor de projecten ‘Digivitaal Zeeland’ en ‘Zeeuwse Uitvoering Opleiding Palliatieve Verpleegkundige’ van de Stichting Zeeuwse Zorgschakels.
Project Digivitaal Zeeland wil de vitaliteit van mensen met dementie bevorderen met behulp van digitale instrumenten. Deze instrumenten dragen bij aan het langer en prettiger mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Bovendien zijn deze dienstbaar aan de mantelzorgers en professionals. Hiervoor ontvangen zij € 20.000.
Palliatieve Verpleegkunde is een relatief nieuw vakgebied. Zeeuwse zorgaanbieders hebben de plicht deze expertise in huis te hebben. Omdat een opleiding in Zeeland ontbrak, moesten professionals hiervoor de provincie uit. Besloten is een subsidie van € 2.500 te verlenen voor de eerste editie van de Opleiding Palliatieve Verpleegkunde in Zeeland, die nu gegeven kan worden bij de HZ.

Beslissing op bezwaar: intrekken omgevingsvergunningen Groene Poort B.V.

Tegen het weigeringsbesluit van Gedeputeerde Staten over het verzoek om intrekking van de aan Groene Poort B.V. verleende omgevingsvergunningen voor de locatie Bathpolderweg 10 in Rilland is bezwaar gemaakt. De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren en het besluit te heroverwegen. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over en gaan over tot het intrekken van de eerder genoemde vergunningen.

Toekomstverkenning RUD Zeeland

Een schoon en veilig Zeeland is belangrijk. Daarvoor is een adequate uitvoering van milieutaken nodig. De RUD Zeeland voert al ongeveer zes jaar de provinciale milieutaken uit en heeft te maken met een aantal ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van de milieutaken in Zeeland. Wij willen samen met de andere deelnemers in de RUD onderzoeken op welke wijze een goede, robuuste en toekomstbestendige samenwerking bereikt en geborgd kan worden voor de uitvoering van milieutaken. Provinciale Staten worden hierbij eveneens in een vroeg stadium betrokken. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een procesvoorstel en een eerste inhoudelijke gedachtelijn opgesteld ter voorbereiding op een informatiesessie voor PS-leden over dit onderwerp op 2 oktober 2020.

Schriftelijke beantwoording vragen vanuit commissie Bestuur

GS hebben drie vragen vanuit de commissie Bestuur schriftelijk beantwoord over het Statenvoorstel referendum compensatiepakket.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 oktober 2020.

Een greep uit de agenda: 

1 oktober

Harry van der Maas spreekt vanuit de Abdijstudio tijdens het webinar ‘Zeeuwen kopen met impact’.

2 oktober 2020

Harry van der Maas en Anita Pijpelink ondertekenen de Dutch sustainable mobility pledge in het provinciehuis in Middelburg.