Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling en resultatenbijeenkomst in mei

Op 12 maart 2018 is de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling opengesteld voor innovatieve haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. De gemeenten hebben hiervoor een bijdrage van € 1 per inwoner beschikbaar gesteld. Per brief zijn de gemeenten geïnformeerd over de openstelling van deze subsidieregeling en over een verdiepende bijeenkomst over de eerste resultaten die in mei dit jaar wordt georganiseerd. Daarnaast bevat de brief het verzoek om bij de begrotingsvoorbereiding voor 2019 rekening te houden met een structurele bijdrage.

Extra steun in de rug voor het MKB in Zeeland

Zeeland heeft samen met het Rijk een lange termijn strategie ingezet met het adopteren van een actieprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ gericht op duurzame economische structuurversterking van Zeeland. Versterking van de innovatie-infrastructuur en –fondsen is één van de acties uit het investeringsprogramma. Het concrete resultaat van de samenwerking met het Rijk is de uitbreiding van bestaande investeringsfondsen en het opzetten van een (door)groeifonds bij de Zeeuwse regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls. Alle partijen investeren gezamenlijk in innovatieve MKB-ondernemingen op de nationale en Zeeuwse speerpuntsectoren in het beleid. Het Rijk draagt 6,5 miljoen euro bij. De Provincie Zeeland ondersteunt de innovatiefondsen met een extra impuls van 3 miljoen euro.

Burgerhulpverlening van start in Zeeland via Stan

In Zeeland kennen de hulpdiensten soms lange aanrijtijden. Daarom verleent de Provincie Zeeland een subsidie om in de hele provincie burgerhulpverlening op te zetten. Dit bevordert de zelfredzaamheid en burgerkracht van inwoners. De burgerhulp wordt ingezet via de alarmeringsapplicatie van Stan. Deze app zorgt ervoor dat mensen met de juiste vaardigheden snel ter plekke zijn in geval van crisis. Burgerhulpverleners van Stan helpen om in afwachting van de professionele hulpdiensten de impact van een calamiteit te verminderen.

Ambitiebepaling invoering Omgevingswet

Gedeputeerde Staten hebben gesproken over de Omgevingswet en zijn gevolgen voor de organisatie. Om uiteindelijk te werken volgens de principes van de wet wordt er een Routekaart opgesteld. Dat wil zeggen een concreet te doorlopen veranderagenda en/of stappenplan. Deze Routekaart is noodzakelijk om op 1 januari 2021 met en volgens de Omgevingswet te kunnen werken. GS hebben een eerste aanzet gedaan tot het formuleren van ambities in het kader van de Omgevingswet.

Provincie Zeeland ondersteunt het internationale ESPA-congres

Provincie Zeeland ondersteunt de gemeente Veere in de organisatie van het internationale ESPA congres, dat in het teken staat van wellness en vitaliteit. Bezoekers uit twintig landen zullen deelnemen. De laatste (wetenschappelijke) inzichten op vlak van wellness en (medische) therapieën worden hier gedeeld. Ondernemers, organisaties en overheden kunnen inspiratie opdoen voor kansrijke nieuwe producten en diensten in het eigen aanbod. De Provincie Zeeland ziet dit als een stimulans om de internationale badstatus-erkenning van Domburg en Cadzand verder inhoud en vorm te kunnen geven.

Subsidie voor Landelijk Fiets Platform en het Wandelnetwerk

Nederland heeft een (inter)nationale routestructuur voor lange wandel- of fietstochten. In Zeeland loopt ruim 4% van de lange-afstand-wandelroutes en 5% van de Landelijke Fietsroutes. Het beheren en onderhouden van de landelijke routes wordt in Zeeland uitgevoerd door vele tientallen vrijwilligers. Deze activiteiten worden ondersteund en aangestuurd door respectievelijk Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform. Samen met de andere Provincies en het Rijk ondersteunt de Provincie Zeeland deze activiteiten naar rato van de werkzaamheden die voor Zeeland nodig zijn. Het belangrijkste argument om deze activiteiten te steunen, is dat deze routes van economische waarde zijn voor de Zeeuwse toeristische sector en bijdragen aan de leefbaarheid voor de Zeeuwse bevolking. De landelijke routes sluiten aan op de Zeeuwse knooppuntensystemen voor zowel wandelen en fietsen.

Rekenkamer onderzoekt natuurbeheer Provincie

De Rekenkamer Zeeland start een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het provinciale beleid voor het beheer van het Natuurnetwerk Zeeland. Aanleiding vormt de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar Provincie, de omvang en de complexiteit van dit beleid.

Lijst met aangewezen zwemwaterlocaties in Zeeland in 2018

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties in oppervlaktewater opgenomen die door waterbeheerders en Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen die jaarlijks via het  ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Brussel gerapporteerd wordt. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen daar is op eigen risico (wordt afgeraden). Het is niet verboden, mits het staat aangegeven bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen.

Deelname Provincie Zeeland North West Europe Interreg project MIDAS rond demonstratie van getijdenenergie en opslag in batterijen

Wegens het North West Europe Interreg programma wordt een subsidieaanvraag voor het project Marine Energy Integrated with smart distribution and Storage (MIDAS) ingediend door de Franse leadpartner AD Normandie. Dit doet de leadpartner samen met de Europese partners Naval Energies (Frankijk), Open Hydro (Ierland), Energy Systems Catapult (ESCAT, Verenigd Koninkrijk), EMEC (Verenigd Koninkrijk) en Provincie Zeeland met als Nederlandse subpartners Enduris, ICL-IP Terneuzen, HZ University of applied science en Tidal Technology Center-Grevelingendam (TTC GD). MIDAS laat zien dat duurzame energie een belangrijke bijdrage levert aan de basislast energieproductie door met een innovatieve aanpak energie uit getijdencentrales met batterijopslag te combineren. Dit is een doorbraak voor getijdenenergie en een betrouwbare optie voor netbeheerders, om het elektriciteitsnet met duurzame energie in evenwicht te houden, energieverlies te vermijden, het gebruik van de energie infrastructuur te maximaliseren, prijzen te stabiliseren en om 100% duurzame energie aan te kunnen bieden. Het Zeeuwse deel binnen MIDAS betreft de uitvoering van een pilottest met een Zink Bromide (ZnBr) flowcel batterij op het Tidal Technology Centrum Grevelingendam (TTC-GD) waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en opschaling van energieopslag in de provincie Zeeland binnen het regionale grid van Enduris. Het doel hiervan is de benutting van het transportnet te optimaliseren en overbelastingen te voorkomen en daarmee investeringen uit, of zelfs af, te stellen onder volledig behoud van betrouwbaarheid. De looptijd van het MIDAS project is 2018 tot en met 2021 en de begroting van het Zeeuwse deel is € 940.000. Dit wordt voor maximaal 60% gesubsidieerd. De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen geeft een bijdrage van € 250.000 als cofinanciering, de overige cofinanciering komt van de Provincie Zeeland (€ 26.000) en de subpartners.

Subsidie voor restauratie vier rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks middelen beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Voor de restauratie van vier rijksmonumenten in 2018 wordt in totaal ruim 1,3 miljoen euro subsidie verleend. Het betreft de Sint Baafskerk in Aardenburg, de vestingwerken in Veere, de Koutermolen in Hoedekenskerke en de Beaufortsluis bij Walsoorden. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Van Citters Beheer dient geen bezwaar in tegen verbeuren last onder dwangsom

Van Citters Beheer (VCB) dient geen bezwaar in tegen een door de Provincie gestuurde brief, waarbij deze aangeeft dat een last onder dwangsom is verbeurd. VCB geeft in een reactie wel aan dat zij de brief van de Provincie niet gerechtvaardigd vindt. De Provincie heeft de door VCB aangevoerde redenen voor kennisgeving aangenomen.

Van Citters Beheer, melding werkzaamheden met asbest doorsturen naar SZW

Het bedrijf Van Citters Beheer heeft een melding naar de Provincie gestuurd waarbij onder andere wordt aangegeven dat in een romneyloods op het voormalige terrein van Thermphos werkzaamheden met asbest, niet zijnde sloop, zullen worden uitgevoerd. Omdat hiervoor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bevoegde gezag is om dit te beoordelen, heeft de Provincie dit gedeelte van de melding naar die instantie doorgestuurd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 april 2018.

Een greep uit de agenda: 

3 april 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de vrijwilligersavond van de ZLM Tour in het provinciehuis in Middelburg.

4 april 2018

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu zijn aanwezig bij de start van de Wielerkoers Scheldeprijs Terneuzen-Antwerpen in Terneuzen.

5 april 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de informatieavond over de POP3 subsidieregeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering in Heinkenszand.

Minister Van Nieuwenhuijzen maakt in Den Haag kennis met Harry van der Maas en andere leden van de kerngroep verkeersveiligheid.

6 april 2018

Han Polman ontvangt Het Walchers Contact in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu opent de kunstexpositie Centree in de Dikke Toren in Zierikzee.

9 april 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens een informatieavond met Van Citters Beheer voor de dorpsraden in Heinkenszand.