Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 5 juli 2018

Jaarverslag 2017 NV Westerscheldetunnel ter kennisname naar PS

Op 20 juni 2018 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders N.V. Westerscheldetunnel plaats. In deze vergadering is het Jaarverslag N.V .Westerscheldetunnel 2017 vastgesteld en heeft de herbenoeming plaats gevonden van mevr. A. Heijning-van den Bremer (tot 1 juli 2022) als commissaris. Het Jaarverslag wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Nieuw geluidregime voor provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen in de Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Onderdeel hiervan is een nieuwe aanpak van geluid van provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen, met als doel burgers tegen toenemend geluidoverlast te beschermen. Daarvoor worden geluidsproductieplafonds ingevoerd. Het geluidsniveau dat als plafond gaat gelden is het huidige geluidniveau vermeerderd met 1,5 dB werkruimte. De geluidsproductie-plafonds worden vervolgens gemonitord en daarover wordt elke vijf jaar gerapporteerd. Als de geluidsproductieplafonds worden overschreden dan moet de provincie maatregelen treffen.

Dinsdag 3 juli 2018

Ondertekening Zeeuwse Bijenstrategie op 4 juli 2018

Gedeputeerde Schönknecht zal samen met een aantal landbouw- en natuurorganisaties op 4 juli 2018 de Zeeuwse Bijenstrategie ondertekenen. Er is sprake van een wereldwijde afname van bijen. Begin dit jaar is de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Doel van deze strategie is dat in 2030 de verspreiding van bijen is toegenomen en een stabiele of positieve populatietrend heeft. In Zeeland heeft het Platform Bijvriendelijk Zeeland in navolging hierop een Zeeuwse Bijenstrategie opgesteld. Partijen gaan nu samen actief aan de slag met projecten ten gunste van de bij.

GS verlenen SKNL subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer

GS verlenen € 488.993 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en € 70.000 subsidie aan Staatsbosbeheer op basis van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidies zijn bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur, voor het nemen van maatregelen die de ontwikkeling van gewenste natuur op gang helpt en/of voor het nemen van maatregelen die de kwaliteit van bestaande natuur verbeteren. Het gaat om percelen aan de Oude Veerseweg fase 1 (Walcheren), De Blikken (Zeeuws-Vlaanderen) en Margarethapolder 1 (Zeeuws-Vlaanderen). Hierdoor kan ruim zeven hectare landbouwgrond worden ingericht als natuurgebied in het kader van de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland en kunnen binnen bestaande natuurgebieden, met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 55 ha, maatregelen worden getroffen ter verbetering van de natuurkwaliteit.

Natuurpakket Westerschelde: Buitendijkse maatregelen Zimmerman en Platen van Ossenisse

Op basis van het Natuurpakket Westerschelde (NPW) zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de Provincie Zeeland over natuurherstel binnen het Westerschelde-estuarium. Voor deze natuurherstelopgave is een pakket aan maatregelen voor het ‘middengebied’ opgesteld. De Provincie Zeeland verzorgt de voorbereiding en uitvoering van dit pakket maatregelen, waarvan de projecten Zimmerman en Platen van Ossenisse onderdeel uitmaken. Door in te stemmen met het (laten) aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen kan de vergunningenprocedure worden gestart. Dat is een stap op weg naar realisatie van de projecten.

Besluit Wet natuurbescherming Vooroeververdediging Cluster 3 Oosterschelde

Gedeputeerde Staten hebben het besluit Wet natuurbescherming vastgesteld voor het versterken van de vooroeververdediging en het aanbrengen van een ecotoplaag door middel van bestortingen op de locaties Oost-Bevelandpolder, Wemeldinge-West en Wemeldinge-Oost (het zogenaamde cluster 3) in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Innovatieprijs Emergo 2018

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 12.000 euro aan de Stichting Kenniswerf Zeeland voor het organiseren en uitreiken van de Emergo Innovatieprijs. Deze prijs wordt 7 november op de Contacta 2018 uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Partners zijn: Kamer van Koophandel met de MKB Innovatietop 100, HZ, Kenniswerf| DOK41, VNO-NCW, Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland. Omroep Zeeland is mediapartner en verzorgt de Emergo Publieksprijs. Vorig jaar won Deltavorm uit Scharendijke de prijs met een nieuw soort stempelraam, genaamd Airflow Board, ontwikkeld voor de productie van snoep door middel van poedergietmachines. Prince Kunststof Infra ging er van door met de publieksprijs. Van de in totaal circa duizend stemmers verkozen de meesten hun innovatie koppeling voor water- en gasleidingen.

Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland project FOKUS

De Provincie Zeeland verleent € 33.793,71 cofinanciering aan de FME voor het Interreg VLA-NED project FOKUS. Dit project staat voor: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking. De doelstelling van het project is het middels een gestructureerde aanpak proactief inzetten van de kennis, faciliteiten en technologieën in de field- en kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie, zodat bij MKB bedrijven innovaties kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd die hen helpen te transformeren naar een fabriek van de toekomst.

Provincie Zeeland stelt cofinanciering beschikbaar voor ontwikkeling praktijkroutes MBO Zeeuws-Vlaanderen

Om het beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen bereikbaar te houden voor jongeren en de aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in deze regio te verbeteren, werkt Scalda aan de ontwikkeling van zogenaamde praktijkroutes. Bij dit onderwijsconcept volg je als MBO student vrijwel geen onderwijs meer op een centrale locatie van Scalda maar op de werkvloer: je leert in de bedrijven zelf. Voor de ontwikkeling van de praktijkroutes verwacht Scalda naast de bijdrage van de Provincie ook bijdragen van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, het bedrijfsleven en van het Regionaal Investeringsfonds MBO. De Provincie wil voorzieningen graag bereikbaar houden voor een voor Zeeland belangrijke doelgroep, de MBO studenten. Door de ontwikkeling van de praktijkroutes te koppelen aan de arbeidsmarkt in Zeeuws-Vlaanderen is dit initiatief een voorbeeld voor andere regio’s.

Eenmalige storting Samenwerkingsfonds Zeeland

Gedeputeerde Staten dragen eenmalig € 75.000 bij aan het Samenwerkingsfonds Zeeland, een Zeeuws fonds verbonden aan het Oranje Fonds.

Het plaatsen van Struikelstenen in trottoirs past niet in het provinciaal cultuurbeleid

Het plaatsen van ‘struikelstenen’, stoeptegels met een messing naamplaatje, bij huizen van waaruit Joodse mensen gedeporteerd zijn in de Tweede Wereldoorlog, vinden Gedeputeerde Staten een bevoegdheid van de Gemeenten. Om die reden heeft het GS-college besloten geen subsidie toe te kennen voor het project van de Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland. Voor een eventueel, provincie-breed opgezet, educatief programma rondom dit project ziet de Provincie wel een rol voor zichzelf weggelegd. De subsidieaanvraag had hier echter geen betrekking op.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 juli 2018.

Een greep uit de agenda: 

3 juli 2018

Ben de Reu is te gast op het Internationale Architectuur Bienale Rotterdam tijdens het debat met Ed Nijpels.

4 juli 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de afscheidsreceptie van Tanneguy Descazeaud van Zeeland Refinery in Nieuwdorp.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de ontbijtbijeenkomst van Z4 in Goes. Daarna spreekt zij bij de startbijeenkomst Omgevingsvisie in de Mythe in Goes. ’s Middags ondertekent zij de Zeeuwse bijenstrategie.

5 juli 2018

Ben de Reu neemt deel aan de Elfwegentocht van Zeeland naar Friesland. ’s Avonds bezoekt hij het Festival Onderstroom in Vlissingen.

6 juli 2018

Han Polman gaat naar het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Den Haag.

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij ondertekening van de Regiodeal met de ministers Ollongren en Schouten in Den Haag.

7 juli 2018

Jo-Annes de Bat opent samen met de burgemeester de uitbreiding van Researchstation Limagrain in Rilland.

Harry van der Maas bezoekt de opening van de tentoonstelling 400 jaar Jacob Cats in Grijpskerke.

Ben de Reu opent de zomertentoonstelling MTVP De Wijde Stilte in Domburg.

9 juli 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de MKB Roadtour in Terneuzen.