Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 5 november 2020

Subsidie voor virtuele LOB-aanpak Huis van de Techniek

Het Huis van de Techniek (HvdT) vervult een belangrijke rol in loopbaanoriëntatie van primair en voortgezet onderwijs op het gebied van werken in de techniek. Als Zeeuwse kernsector met een groot knelpunt op de arbeidsmarkt is het aansturen op ‘kiezen voor de technieksector’ een van de drie hoofdthema’s. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de reguliere fysieke bijeenkomsten en activiteiten dit jaar niet plaatsvinden en daarom heeft het HvdT, in overleg met onderwijs en bedrijfsleven, een vertaalslag gemaakt naar de ontwikkeling van een digitaal/virtueel Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)-programma dat de jonge doelgroep in de breedte aanspreekt. Dit stelt scholieren, ondanks de afwezigheid van fysieke oriëntatiemogelijkheden, in staat tot het maken van beter geïnformeerde loopbaankeuzes. Het HvdT ontvangt een subsidiebedrag van de Provincie Zeeland van € 25.000 voor de ontwikkeling van het project. Samen met nog eens € 29.500 aan bijdragen uit het bedrijfsleven (bedrijven, O&O-fondsen en sectororganisaties) vormt dit de begroting van het project Virtuele LOB-aanpak.

Verlenging Provinciale Economische Agenda

De huidige Economische Agenda loopt af op 31 december 2020. Omdat de Omgevingsvisie als nieuw beleidskader tot 31 december 2021 is uitgesteld, wordt aan Provinciale Staten gevraagd ook de huidige Economische Agenda met maximaal één jaar te verlengen. De huidige Economische Agenda is te lezen via https://voor.zeeland.nl/economischeagenda.

Eindrapport studiegroep IFV ‘Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet!’

De studiegroep ‘Interbestuurlijke en financiële verhoudingen’ heeft in opdracht van de gezamenlijke overheden, onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen overheden. De bevindingen en het advies van de studiegroep staan beschreven in het eindrapport ‘Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet!’.

Gemeente Reimerswaal bevestigt keuze voor tracé Roze-Zwart

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten ingelicht over de brief die zij van de gemeente Reimerswaal hebben ontvangen, waarin de gemeente haar keuze voor tracé Roze-Zwart bij het project N673 (Zanddijk/Molendijk) bevestigt.

Beantwoording brief Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft een brief geschreven aan de voorzitter van PS over het niet verstrekken van gevraagde informatie door GS aan PS. GS hebben een antwoord geschreven op deze brief.

Dinsdag 3 november 2020

Voornemen om het Faunabeheerplan Vos gedeeltelijk goed te keuren

GS hebben het voornemen om het Faunabeheerplan Vos 2020-2025 gedeeltelijk goed te keuren. In dit faunabeheerplan wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de landelijke vrijstelling om vossen overdag te doden, ter bestrijding van schade aan onder andere landbouwbedrijven en flora en fauna. Tegelijk vormt het Faunabeheerplan de basis van een aantal ontheffingsaanvragen. GS hebben daarom ook het voornemen om ontheffing te verlenen voor afschot van vossen in de nacht, met behulp van nachtzichtapparatuur, van 1 januari tot en met 30 juni, in de gebieden Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer. Ook hebben GS het voornemen om ontheffing te verlenen voor het gebruik van geluiddempers door medewerkers van terreinbeherende organisaties. Tot slot hebben GS het voornemen om ontheffing te weigeren voor afschot van vossen gedurende het hele jaar in heel Zeeland tijdens een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang met behulp van nachtzichtapparatuur.

Voornemen om Faunabeheerplan Jacht en Schadebestrijding goed te keuren

GS hebben het voornemen om het Faunabeheerplan Jacht en Schadebestrijding 2021-2026 goed te keuren. In dit faunabeheerplan wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de jacht op vijf wildsoorten (haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend), de schadebestrijding van vier soorten die landelijk zijn vrijgesteld (konijn, houtduif, kauw en zwarte kraai) en aan de schadebestrijding van een soort die provinciaal is vrijgesteld (haas).

Faunabeheerplan Ganzen 2021-2026 gedeeltelijk goedgekeurd

GS hebben besloten (gedeeltelijk) in te stemmen met het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2026 Zeeland (FBP) van de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE). In het FBP voor ganzen wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan het provinciale faunabeleid en de gemaakte afspraken in het Zeeuws Ganzenakkoord. Met de (gedeeltelijke) goedkeuring van het FBP besluiten GS impliciet de daarin noodzakelijk geachte ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk aan de FBE te verlenen.

Zeeuwse bibliotheek beheert pop-up tentoonstelling Tweede Wereldoorlog in vijftig foto’s

Een provinciale campagne vanwege ‘75 jaar vrijheid’ heeft de vijftig meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog in Zeeland opgeleverd. Van de selectie van deze vijftig foto’s is een pop-up tentoonstelling gemaakt. De Provincie heeft ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) gevraagd de tentoonstelling te beheren en de uitleen aan gemeenten, scholen, musea, bibliotheken enzovoorts te coördineren. De commissaris van de Koning, Han Polman, heeft namens de Provincie een overeenkomst met de ZB ondertekend met de afspraken over het beheer en de uitleen van de tentoonstelling.

Beslissing op bezwaar

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten op het verzoek om niet handhavend op te treden tegen twee biomassacentrales in de provincie Zeeland, die niet beschikken over een geldige Wet natuurbescherming-vergunning, is bezwaar gemaakt. In navolging van het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten is het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaard en wordt het oorspronkelijke besluit herroepen onder aanvulling van de motivering. Een tegemoetkoming in de kosten wegens verleende rechtsbijstand wordt afgewezen.

Opvragen (financiële) gegevens ZB voor overleg over herpositionering

Voor de voorbereiding van het in december te behandelen statenvoorstel over de herpositionering van het planbureau en de vorming van een Zeeuwse data alliantie is het noodzakelijk dat zowel HZ als Provincie tijdig over alle beschikbare en benodigde relevante (financiële) gegevens beschikken. Dit is een bevestiging van een tijdens het bestuurlijk overleg van 18 juni 2020 gemaakte afspraak.

GS nemen kennis van conceptstrategie op Vergunningverlening-, Toezicht- en Handhavingsbeleid

De partners in de provincie Zeeland stellen vanwege de kwaliteitseisen in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de komende Omgevingswet gezamenlijk beleid op voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
GS hebben kennisgenomen van het concept van de gezamenlijke VTH-strategie. Deze strategie beschrijft op welke wijze Zeeland met vergunningverlening, toezicht en handhaving omgaat. De strategie is van alle betrokken overheden in Zeeland: gemeenten, waterschap, Provincie, Openbaar Ministerie en Politie, Rijkswaterstaat, uitvoeringsorganisaties (VRZ, GGD, RUD-zeeland en DCMR), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap. Het grote voordeel van deze nota is dat binnen Zeeland op eenzelfde wijze wordt omgegaan met VTH-vraagstukken. De concept-VTH-strategie ligt binnenkort ter inzage.

Interprovinciale Digitale Agenda en Jaarplan 2021

Gedeputeerde Staten stemmen onder voorbehoud van vaststelling van de Najaarsnota 2020 door Provinciale Staten in met de uitwerking van de bestuurlijke ambitie voor de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) in het Jaarplan IDA 2021.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 november 2020.

Een greep uit de agenda: 

3 november 2020

Dick van der Velde neemt deel aan de themabijeenkomst over ‘De som der delen’ van de Raad voor de Leefomgeving.

5 november 2020

Harry Van der Maas brengt samen met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland een werkbezoek aan Garage Touw wegens ingebruikname elektrische deelauto’s.  

9 november 2020

Jo-Annes de Bat geeft een gastles tijdens de Week van Respect op basisschool De Zandbaan in Rilland.