Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 1 februari 2018

GS stellen ontwerplijst zwemwaterlocaties vast

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen die jaarlijks via het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat aan Brussel gerapporteerd wordt. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen daar is op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden, mits aangegeven (bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen). De ontwerplijst met de officiële zwemwaterlocaties ligt gedurende 6 weken ter inzage.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis- en Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland

Het kennis- en innovatienetwerk FoodDelta Zeeland ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een belangrijke verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die in brede zin actief zijn binnen de agrofood sector. Het netwerk versterkt onderlinge kennisuitwisseling en innovatie binnen de sector. Het primaire doel van FoodDelta Zeeland is dé verbinder en katalysator zijn voor groei en vernieuwing van het Zeeuwse agro en food bedrijfsleven. Deze verbindende rol in het netwerk sluit aan bij de maatschappelijke opgaven van deze tijd, zowel op mondiaal als op landelijk en regionaal niveau. Centraal staat het creëren van kansen voor innovaties en duurzame ontwikkelingen in de keten. Op dit moment zijn meer dan 150 partijen betrokken bij het FoodDelta Zeeland, waaronder veelal kleine en grotere ondernemers, onder andere Zeelandia, Farmpack, Amadore Hotel & Restaurants, Meatless BV, Badhotel Domburg Exploitatie, maar ook de kleine fruitondernemer om de hoek.

Statenvoorstel tot wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Provinciale Staten hebben op 11 maart 2016 de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP-3) Zeeland vastgesteld. Om de verordening in lijn te brengen met de landelijk, door het Comité van Toezicht vastgestelde selectiecriteria, de uitvoering te optimaliseren en omissies te herstellen is vaststelling van de wijziging van de verordening noodzakelijk.

Vijf jaar Kavelruilbureau Zeeland

Kavelruilen in Zeeland werkt. Na vijf jaar is er 4300 hectare in Zeeland geruild. Dit draagt bij aan de agrarische structuurverbetering. Het op peil houden dan wel verbeteren van de agrarische structuur is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de toekomst van de landbouwsector. Maar, het vrijwillig kavelruilen doet meer. Deze processen dragen ook bij aan het realiseren van vele maatschappelijke doelen in Zeeland. In de afgelopen tijd zijn er:

  • wegen gerealiseerd, zoals N61, verbreding Sloeweg, nieuwe afslag A 58 nabij Goes
  • fietspaden aangelegd of verbeterd, bijvoorbeeld Gerbenesseweg Nisse, Groede, Scharendijke, Korenweg Lewedorp
  • waterlopen/Kaderrichtlijn wateropgaven gerealiseerd in Waarde en de Gaternissekreek 
  • kon de watertoevoer naar het nieuwe gemaal Schore worden verbreed
  • natuurgebieden ontwikkeld, zoals de Yerseke Moer, Zwaakse Weel, Grote Gat
  • en is het industrieterrein Smokkelhoek geoptimaliseerd.

Ook een minder zichtbaar opgave, zoals verkeersveiligheid, wordt door het vrijwillige kavelruilproces bevorderd. Dit wordt gerealiseerd door het laten afnemen van verkeersbewegingen van landbouwvoertuigen over de (spoor)wegen door kavelconcentratie. De komende jaren staat Zeeland voor uitdagingen. De Provincie zal energie blijven steken in het (door)ontwikkelen en op zoek gaan naar mogelijkheden voor verdere samenwerking. Hierdoor blijft Zeeland aantrekkelijk voor haar inwoners, ondernemers en recreanten.

Wijzigingsbesluit openstelling subsidiestelsel SNL Zeeland 2018 voor onderdelen SKNL

Per 1 januari 2018, is het mogelijk subsidieaanvragen in te dienen voor de inrichting van nieuwe natuur en maatregelen voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuurgebieden. Dit besluit is in oktober 2017 bekend gemaakt. De gepubliceerde regeling was echter dusdanig strikt dat inspelen op actuele ontwikkelingen en inzichten niet mogelijk was en dit werkte belemmerend voor potentiële aanvragers. Het subsidiestelsel kon hierdoor niet optimaal worden benut. Daarom is het eerdere besluit nu herzien en zijn de subsidiemogelijkheden uitgebreid. Dit betreft feitelijk een wijziging van het systeem, van een openstelling op perceelsniveau, naar een openstelling op gebiedsniveau. Daarbij kunnen alle eigenaren/erfpachters van percelen met de aanduiding ‘nieuwe natuur’ subsidie voor functieverandering en inrichting aanvragen. Voor subsidies voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur (nazorg) is bij de herziening de openstelling begrensd tot gebieden waarvan bekend is dat hier maatregelen noodzakelijk zijn. Op grond van het Openstellingsbesluit kan circa 35 hectare nieuwe natuur worden ingericht en circa 140 ha bestaande natuur worden verbeterd.

Van Citters Beheer krijgt vergunning tot het plaatsen van aantal porto cabins

De Provincie heeft aan het bedrijf Van Citters Beheer vergunning verleend om een aantal porto cabins voor laboratorium personeel bij het laboratorium op het voormalige Thermphos terrein te plaatsen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 februari 2018.

Een greep uit de agenda: 

1 februari 2018

Han Polman houdt een toespraak tijdens de Nationale Herdenking van de Watersnoodramp 1953 en legt samen met gedeputeerde Johan van den Hout van Noord-Brabant en gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland een krans namens de drie provincies.

Carla Schönknecht doet samen met Dick ten Voorde van Impuls Zeeland de aftrap van het Kennis en Innovatienetwerk vrijetijdssector in Dok 41 in Vlissingen.

Ben de Reu gaat naar de 65-jarige Nationale Herdenking van de Watersnoodramp 1953 in Ouwerkerk.

2 februari 2018

Ben de Reu gaat naar het Zeeuws weekend in Theater DeLaMar in Amsterdam.

5 februari 2018                       

Harry van der Maas gaat naar de verkeersveiligheidscoalitie in Den Haag.