Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 2 juli 2020

Zomerbrief 2020

De zomerbrief 2020 is een tussentijds informerend bericht, waarin wordt stilgestaan bij de gevolgen van de coronacrisis voor de uitvoering van de Provinciale begroting. De informatie uit de zomerbrief wordt vervolgens betrokken in de najaarsnota 2020, waarover PS in het najaar een besluit neemt. Tevens wordt in de zomerbrief ingegaan op de effecten van corona voor Zeeland, rijksmaatregelen die al zijn getroffen, als ook de maatregelen die de Provincie heeft getroffen om de gevolgen van de crisis te verlichten.

GS stellen prestatieovereenkomst POP3 2020 tussen RvO en Provincie Zeeland vast

Het POP3-programma heeft betrekking op Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. In de overeenkomst tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en de Provincie worden nadere uitvoeringsafspraken, alsmede bijbehorende financiële afspraken, vastgelegd.​

Overdracht bevoegdheid Elektriciteitswet

Op verzoek van de gemeenten Noord-Beveland en Reimerswaal wordt de bevoegdheid voor vergunningverlening op grond van de Elektriciteitswet art 9f, lid 6 voor windenergieprojecten aan deze gemeenten overgedragen. Dit wordt gedaan voor het project aan de Oost Zeedijk in Kats en voor het project tussen windpark Kreekraksluizen en Kabeljauwbeek.

Dinsdag 30 juni 2020

Restitutie voor scholieren met een jaarabonnement voor de bus

Als gevolg van de coronacrisis hebben scholieren tussen 15 maart en 1 juni 2020 geen gebruik kunnen maken van hun scholierenabonnement voor het busvervoer. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om Connexxion te vragen om scholieren alsnog restitutie te geven voor de abonnementskosten over de maanden april en mei.

Beoordelingskader Zanddijk Kruiningen-Yerseke

Artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de overheid zijn taak vervult zonder vooringenomenheid. Dat houdt onder meer in dat bij de overheid werkzame personen, die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming niet kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet alleen om daadwerkelijke beïnvloeding. Ook de schijn van vooringenomenheid moet worden voorkomen. In antwoord op vragen van burgers in het dossier Zanddijk geeft de Provincie aan dat er vorig jaar proactief een melding is gedaan van een mogelijk indirect belang.

Aanjager huisvesting tijdelijke werknemers piekseizoen

Zeeland kent een piek in de inzet van tijdelijke, soms buitenlandse, werknemers die tijdens deze piekseizoenen kortlopend verblijven in Zeeland. Twee sectoren, de fruitsector (via ZLTO/NFO) en de vrijetijdseconomie (via HISWA-RECRON) hebben signalen afgegeven dat er knelpunten dreigen te ontstaan rondom de huisvesting van deze medewerkers. Het Bestuurlijk Overleg Noodmaatregelen MKB vindt het belangrijk dat er snel, gerichte oplossingen komen voor deze problematiek. De Provincie Zeeland zal, mede namens dit bestuurlijk overleg, middelen beschikbaar stellen om een aanjager aan te stellen die betrokken partijen gaat helpen om snel tot een gezamenlijke, gedragen – en zoveel mogelijk uniforme – aanpak voor de huisvestingsproblematiek van dit jaar te komen.

BRIKS-taken provinciale bedrijven

Er worden twee voorstellen aan de gemeenten voorgelegd ter besluitvorming over de wijze waarop BRIKS-taken voor provinciale bedrijven zullen worden uitgevoerd. BRIKS-taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Sloop.

Voorbereiding uitbreiding ANLb-subsidie in 2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een extra uitbreiding van de ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer )-subsidie mogelijk te maken voor 2021. Hierdoor kan het agrarisch natuurcollectief Poldernatuur Zeeland een kwaliteitsimpuls realiseren in het agrarisch natuurbeheer voor de doelsoorten uit de leefgebieden van de natte en droge dooradering. De openstelling van deze subsidie volgt in september 2020.

GS stemmen in met vergunning Panoramaheuvel met uitkijktoren in Hedwige-Prosperproject

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de aanvraag van een omgevingsvergunning om de Panoramaheuvel met daarop een uitkijktoren mogelijk te maken in het Hedwige-Prosperproject. Het huidige recreatieve plan, met een over het gebied verspreid recreatief medegebruik, wordt vervangen door een plan dat bezoekers meer op één plek gaat concentreren. Vooraan in het gebied staat een Panoramaheuvel gepland met een uitkijktoren. In deze uitkijktoren worden alle eerder geplande functies en activiteiten geïntegreerd. De Panoramaheuvel bergt alle grond die aan het eind van het werk overblijft en wordt 28 meter hoog. Een nieuw plan dat gaat zorgen voor een spectaculaire beleving van natuur en landschap. Daarnaast is het beter voor:

  • de natuur door minder verstoring;
  • het milieu door minder transport van grond, waardoor minder uitstoot van stikstof en CO2;
  • de uitvoering door een gesloten grondbalans.

Het plan is samen met de streek gemaakt en past binnen het concept van Grenspark Groot Saeftinghe, als icoon gelegen binnen het grensparkhart.

Provincie Zeeland participeert in grensoverschrijdend Project Verdwenen Zwinhavens

De Provincie Zeeland heeft besloten om samen met diverse Vlaamse partners en de gemeente Sluis mee te doen aan een grensoverschrijdend project, waarbij de beleving van cultuur en natuur & landschap hand in hand gaan. Grootschalig onderzoek door Universiteit Gent naar de Verdwenen Zwinhavens komt vanaf de zomer 2021 tot uiting in een tentoonstelling in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Deze tentoonstelling zal een grote nadruk leggen op de beleving door gebruik van de nieuwste computertechnieken. Via augmented reality (ar) en virtual reality (vr) kom je als gebruiker in een virtueel landschap terecht. Via een fietsroute, onder leiding van een gids, wordt cultuurhistorie in een landschappelijke context zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor inwoners en bezoekers van Zeeland en Vlaanderen.

GS stemmen in met Interreg project ‘Technische Bijstand’

GS hebben op 16 juni 2020 ingestemd met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van het Interreg Vlaanderen-Nederland project 'Technische Bijstand'. Technische Bijstand is het project dat voorziet in alle uitvoerende programma-beheeractiviteiten van Interreg Vlaanderen-Nederland.

POP-3 openstelling Samenwerking voor Innovatie

Voor de POP-3-openstelling ‘Samenwerking voor Innovaties’ zijn de ingediende aanvragen beoordeeld door de Provincie en RvO. Op grond van deze regeling konden partijen een Europese subsidie aanvragen om te investeren in samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis in Zeeland. Eerder zijn er al vijf projecten toegekend. Met dit besluit wordt de laatste aanvraag binnen deze openstelling beoordeeld. De POP-3 subsidie voor dit project is maximaal € 196.932,20. Dit bedrag bestaat voor € 98.466,10 uit een EU-bijdrage en voor € 98.466,10 uit een cofinancieringsbijdrage van de Provincie.

Werkgeversvisie 2025

Het college stemt in met het concept van de provinciale werkgeversvisie 2025, die in nauwe samenspraak met Provincies en bij de cao betrokken partijen is opgesteld. Dit document dient komende jaren als visiestuk voor besprekingen met de vakbonden voor de cao’s in de provinciale sector. De visie wordt uiteindelijk definitief vastgesteld door het IPO-bestuur (na instemming werkgevers GS en PS).

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 juli 2020.

Een greep uit de agenda: 

30 juni 2020                

Anita Pijpelink start de Keti Koti huiskamerdialoog in Middelburg.

1 juli 2020

Harry van der Maas houdt het welkomstwoord en legt een krans tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij (1863) in Middelburg.

Han Polman ontvangt de ambassadeur van Hongarije in Nederland, de heer András Kocsis, in Middelburg.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek/kennismakingsbezoek aan het bedrijf J.P. Verwijs Import en Export in Rilland.

2 juli 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de presentatie van het OP Zuid project Hightech aardappelveredeling in Rilland.

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan DeltaDrip in Philippine.

Han Polman brengt een bezoek aan de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, de heer Pete Hoekstra, in Den Haag.

3 juli 2020

Jo-Annes de Bat ondertekent het convenant voor toetreding tot het platform van Trade & Innovatie NL in Zierikzee.

Anita Pijpelink opent het Experience & Cultuurpodium in de Grote Kerk in Veere.