Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 1 april 2021

Subsidie voor natuurbelevingsprojecten

Voor het versterken van de Zeeuwse kust, passend binnen de uitgangspunten van de Kustvisie, is er Regio Deal geld beschikbaar voor gebiedsontwikkelingsprojecten. De gemeente Veere heeft een subsidie aangevraagd voor het project ‘Belevingsroute strandopgang Oranjezon’. Zij ontvangt een bijdrage van € 417.692. Hierdoor kunnen de waardevolle natuur en de landschappelijke kwaliteiten beter worden ervaren.

Huisvesting statushouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. Zeven gemeenten hebben de taakstelling volledig op tijd gehaald. Vijf gemeenten hebben de taakstelling niet tijdig gehaald, waarvan één gemeente de taakstelling inmiddels op orde heeft.

Advies op milieueffectrapport bij Zeeuwse Omgevingsvisie 2021

De Commissie milieueffectrapportage heeft een advies uitgebracht over het milieueffectrapport (m.e.r.) en de Passende beoordeling (PB) bij het voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. De Commissie concludeert dat de visie een duidelijk beeld geeft van de onderwerpen waar we met zijn allen in Zeeland op willen inzetten. Het m.e.r. kan slechts een globaal beeld geven van de effecten van de Zeeuwse Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving, omdat de aanpak voor veel onderwerpen tijdens de uitvoering verder geconcretiseerd zal worden en de visie geen ruimtelijk beeld bevat van het beleid. De Commissie oordeelt dat het m.e.r. mogelijk een te positief beeld geeft, maar dat de PB een goed inzicht geeft in de huidige situatie en de risico's en kansen voor de natuur. De Commissie doet in haar advies verschillende aanbevelingen. Bij de besluitvorming rond de Zeeuwse Omgevingsvisie wordt aangegeven wat de Provincie met deze aanbevelingen gedaan heeft of zal doen. Op de website van de Commissie voor de milieueffectrapportage staat het volledige advies.

Subsidie voor vervolg project SOS Dockwize

De Provincie Zeeland stelt € 310.714 beschikbaar voor een vervolg van het project SOS Dockwize tot en met 31 december 2023. Sinds de start van het SOS Dockwize-programma hebben al meer dan 140 ondernemers zich bij Dockwize gemeld met een hulpvraag. Geconstateerd wordt dat juist nu het aantal spoedverzoeken erg toeneemt. Daarom geeft de Provincie Zeeland vervolg aan het SOS-programma. Hiermee wordt voorzien in de ontwikkeling en vooral uitvoering van een weerbaarheidsprogramma voor ondernemers uit het brede mkb. Het programma biedt de mogelijkheid om, in een relatief korte tijd en op een gestructureerde manier, te komen tot een korte- en langetermijnactieplan. Het doel hiervan is de crisis te overwinnen en een robuuster businessplan voor de toekomst te hebben. Ondernemers leren hun eigen bedrijf beter kennen en kunnen daardoor financieel beter sturen. Daarnaast leren ze klanten beter te specificeren en hun waardepropositie goed te beschrijven en te vermarkten.

GS verlenen subsidie aan projecten op Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland

GS verlenen in totaal € 354.338 subsidie aan twee particuliere natuurbeheerders vanwege de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur en voor het treffen van inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren. Het gaat om percelen in het gebied Keepje-Voorstepolder (Landgoed De Vluchtheuvel) op Schouwen-Duiveland en het gebied Fiernispolder in Zuid-Beveland. Voor het laatste gebied was al in 2020 een subsidie verleend van € 320.695. Dat wordt nu aangevuld met een subsidiebedrag van € 8.612 in verband met een correctie op de taxatie. Door het verlenen van deze subsidies wordt ongeveer elf hectare nieuw natuurgebied toegevoegd aan het Natuurnetwerk Zeeland.

Dinsdag 30 maart 2021

Subsidie voor Economisch Netwerk Zuid-Nederland

De Provincie Zeeland en Economic Board Zeeland werken, met onder meer de provincies Noord-Brabant en Limburg, samen in het Economisch Netwerk Zuid-Nederland. Om deze samenwerking voor 2021 te ondersteunen stelt de Provincie Zeeland een subsidie beschikbaar van € 31.000.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

Van 13 maart tot en met 18 december 2020 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheidsonderzoeken in te dienen. Tot nu toe zijn er elf haalbaarheidsonderzoeken gehonoreerd. Daar komen nu de volgende projecten bij:

  • ‘Duurzaam geproduceerde graszoden’ van aanvrager Organicz met een subsidie van € 38.500.
  • ‘Duik in Zeeland’ van ingenieursbureau Walhout Civiel met een subsidie van € 50.000.

Subsidie Opening Kreeftenseizoen 2021

Het college van Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 4.920 aan de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft voor de promotie van de Oosterscheldekreeft tijdens de opening van het kreeftenseizoen van 2021. Traditiegetrouw loopt het kreeftenseizoen ieder jaar vanaf de officiële opening op de laatste donderdag van maart tot en met 15 juli. Door de coronapandemie kan de opening voor het tweede jaar op rij niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. De stichting kiest er daarom voor om de opening van het seizoen in te luiden met een digitale promotiecampagne, waarbij wordt ingezet op de culinaire beleving en kwaliteiten van dit typisch Zeeuwse product.

Subsidie voor een aantrekkelijker Zeeland voor werknemers

De resultaten van de thematische openstelling ‘Vestigingsklimaat’ van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Van 5 juni tot en met 25 november 2020 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor het versterken van het leefklimaat van (potentiële) werknemers in te dienen. Er zijn in totaal twaalf aanvragen ingediend. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van een advies aan het college van Gedeputeerde Staten. De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie:

Onderzoeken

  1. Binding van Studenten aan de Regio Zeeland, aanvrager HZ University of Applied Sciences
  2. Haalbaarheidsonderzoek TechniekFabriek Zeeland, aanvrager Stichting Blokje bij Blokje
  3. Van Kader naar Kentering, aanvrager E. Odinot

Pilotprojecten

  1. Rootzz Learning Community, aanvrager Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen
  2. Slimme Mobiliteit Zeeuws-Vlaanderen, aanvrager stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland

Ook het pilotproject ’Vlissingen onze stad’ van aanvrager Vlissingen Binnenstad aan Zee komt in aanmerking voor subsidie.

Openstelling subsidieregeling aanleg groen dak 2021

Het klimaat verandert. Daarom krijgen we steeds vaker te maken met perioden van hitte, droogte en hebben we vaker last van extreme regenbuien die zorgen voor wateroverlast. Groene daken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering door te zorgen voor verkoeling en de opvang van regenwater. Om inwoners te stimuleren en motiveren een groen dak aan te leggen, stelt Provincie Zeeland ook in 2021 de subsidieregeling aanleg groen dak beschikbaar: van 1 april 2021 tot en met 1 november 2021. Particulieren die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand binnen de bebouwde kom kunnen aanspraak maken op de subsidie. Het groen dak mag ook aangelegd worden op een garage of schuur die zich op hetzelfde perceel als de woning of het bedrijfspand bevindt. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum van 25 euro per vierkante meter. Ook geldt er een maximum van 5.000 euro subsidie per aanvraag.

Subsidies natuur- en landschapsbeheer 2021 toegekend

GS hebben subsidies natuurbeheer voor 2021 toegekend aan zeven natuurbeheerders. De subsidies dienen voor het beheer en de openstelling van ruim 17.000 hectare natuurgebied in onder andere Ganzenreservaat, de Weelhoek, landgoed Molenwijk, landgoed de Prinsenhoeve en landgoed Moermond. Met deze subsidies gaat het om een totaal bedrag van € 839.567.

Opdracht valwild Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Gedeputeerde Staten verlenen opdracht aan de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) in het kader van de Wet natuurbescherming (artikel 3.18) voor het uit het lijden verlossen van dieren binnen de gehele provincie Zeeland. Op deze manier wordt voorkomen dat dieren, die betrokken zijn bij een aanrijding of een ander soort incident, onnodig en ondraaglijk lijden en het dierenwelzijn in het geding komt.

Provincie vraagt verhuisgegevens aan gemeenten

In 2020 was de groei van de bevolking in Zeeland hoger dan in andere jaren. Mogelijk komt dit doordat mensen vanwege het thuiswerken verder van hun werk kunnen wonen en zij er om die reden voor kiezen om naar Zeeland te verhuizen. De Provincie wil graag weten of dit zo is en om hoeveel mensen het gaat. Ook is het belangrijk om te weten of het een trend is waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. Om dit te onderzoeken heeft Provincie Zeeland verhuisgegevens van de gemeenten nodig.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 april 2021.

Een greep uit de agenda: 

30 maart 2021

Jo-Annes de Bat opent de CO3 campus in het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen.

31 maart 2021 

Het college van Gedeputeerde Staten woont de online uitreiking van de Four Freedoms Awards bij. 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij een online werkbezoek met wethouder Kees Verburg en ondernemers uit Reimerswaal.

1 april 2021

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Vopak.