Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 1 november 2018

Voortgangsrapportage waterbeheer

De Integrale Voortgangsrapportage Regionaal Waterbeheer Zeeland, jaar 2017 geeft een overzicht van de voortgang van de watermaatregelen die het waterschap heeft opgenomen in haar waterbeheerplan 2016-2021. GS hebben de voortgangsrapportage ter kennisneming aangeboden aan de Statencommissie Ruimte.

GS informeren PS over de monitor van de fysieke staat van rijksmonumenten

GS informeren PS over de monitor van de fysieke staat van rijksmonumenten (niet-woonhuizen) in Zeeland. Dit betreft een gezamenlijk project van alle Provincies in Nederland in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het betreft alle rijksmonumenten (behalve woonhuizen) zoals bijvoorbeeld molens, boerderijen, stadhuizen, bruggen en kerken. Met de digitale monitor ontstaat een volledig en actueel overzicht van de restauratiebehoefte, de staat van onderhoud en de mogelijke leegstand van deze rijksmonumenten. De eerste meting van de provinciale monitor is in 2017 uitgevoerd door een samenwerking tussen SCEZ/Monumentenwacht Zeeland en Fenicks BV. Met het Rijk is afgesproken dat iedere vier jaar door de Provincie een volledige update gemaakt wordt. De gegevens in de monitor zijn niet openbaar omdat deze privacygevoelige informatie kunnen bevatten.

Wijziging Financiële verordening Provincie Zeeland 2017

Naar aanleiding van wetswijzigingen, interpretaties van externe accountant en actuele inzichten is het nodig om de huidige verordening te actualiseren. Dit wordt voorgelegd met het nu voorliggende Statenvoorstel.

Statenvoorstel 9e wijziging 2018 en 1e wijziging 2019 begroting Provincie Zeeland

Op 25 september 2018 is de najaarsnota 2018 vastgesteld. In het Statenvoorstel najaarsnota 2018 is aangegeven dat de financiële gevolgen van de najaarsnota in (een) begrotingswijziging(en) wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Deze begrotingswijzigingen zijn nu opgenomen in het Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2018 en 1e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland.

Dinsdag 30 oktober 2018

Prijsvraag circulaire oeverbeschoeiing

De Provincie Zeeland kent € 10.000 subsidie toe aan waterschap Scheldestromen voor het organiseren van een prijsvraag ofwel challenge. Waterschap Scheldestromen wil graag een milieuvriendelijke oeverbeschoeiing en heeft samen met de Unie van Waterschappen een prijsvraag in de markt gezet om ondernemers aan te sporen een dergelijke oeverbeschoeiing te ontwerpen. Voor de winnaar staat een heel netwerk klaar om het bedrijf te helpen met het verder ontwikkelen van deze innovatie zodat die ook daadwerkelijk kan worden aangelegd bij waterschap Scheldestromen.

GS keuren 9e begrotingswijziging 2018 gemeente Middelburg goed

Vanwege het preventieve begrotingstoezicht hebben GS de 9e begrotingswijziging goedgekeurd. De gemeente Middelburg wordt geadviseerd, gelet op het ten behoeve van nieuwe regionale woningmarktafspraken uit te voeren woningmarkt- en locatieonderzoek voor de regio Walcheren, terughoudend te zijn met het daadwerkelijk maken van kosten en/of doen van uitgaven.

Impuls aanpak vakantieparken

Op veel plekken in Nederland wordt gewerkt aan het oplossen van vraagstukken op en rond vakantieparken. Hierbij gaat het niet alleen om het aanpakken van omvangrijke problemen op één park, zoals Fort Oranje in Zundert, maar ook om de aanpak van de complexe en meervoudige problematiek vanuit een regionaal perspectief. Commissarissen van de Koning, vanuit hun positie als Rijksheer, hebben aandacht voor deze problematiek, bijvoorbeeld waar het gaat om de aanpak van ondermijning. De Provincie Zeeland wil zich met steun van de Rijksoverheid en met partners in de regio inzetten voor kwaliteitsverbetering van recreatieparken, die toekomstgericht, vitaal en in goed evenwicht staan met de omgeving. Tegelijk wil de Provincie ervoor zorgen dat oneigenlijk gebruik van vakantieparken wordt voorkomen en waar aanwezig wordt aangepakt. Parken die kwetsbaar zijn voor criminele ondermijning, moeten worden ondersteund door ze weerbaar te maken en handelingsperspectief te bieden. Goede handhaving van recreatieparken, maar ook jachthavens is daarbij van essentieel belang. De Provincie wil daarvoor samen met haar partners ondermijnende activiteiten op (verouderde) parken voorkomen en de handhaving en de integrale aanpak ervan versterken. Voor de financiële ondersteuning van deze acties heeft Provincie Zeeland een voorstel ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Subsidie voor restauratie Blauwe Bolwerk Zierikzee

In augustus 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot een extra openstelling voor subsidieverlening voor de restauratie van rijksmonumenten in 2018. Voor deze ronde is een subsidieaanvraag voor de restauratie van het Blauwe Bolwerk in Zierikzee ingediend. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een subsidie verleend van € 432.000. Hiermee kan dit waardevol Zeeuws erfgoed behouden blijven.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 november 2018.

Een greep uit de agenda: 

30 oktober 2018

Het college van Gedeputeerde Staten brengt een regiobezoek aan Zeeuws-Vlaanderen.

Jo-Annes de Bat gaat naar de Meet up Arbeidsmarkt in het ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.                                  

31 oktober 2018             

Harry van der Maas opent de verdubbelde Tractaatweg in Terneuzen.

Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig tijdens de Zeeuwse Energiedialoog met Ed Nijpels in CineCity XL in Vlissingen.

1 november 2018

Ben de Reu gaat naar het Deltacongres in Zwolle

2 november 2018

Jo-Annes de Bat ontvangt  een Indonesische delegatie in het provinciehuis in Middelburg. ’s Middags neemt hij het 1e exemplaar van het fotoboek "I love your decay" van Paul van Bueren in ontvangst (over de sanering van Thermphos) in Vlissingen-Oost.

Han Polman houdt een toespraak en woont het concert bij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de SGP in  Middelburg.

Carla Schönknecht spreekt tijdens de bijeenkomst van het Kavelruilbureau in het stadhuis in Middelburg. ‘s Middags houdt zij een toespraak tijdens de kennisbijeenkomst van de Zeeuwse Natuur bij het Dow communicatiecentrum in Hoek.

3 november 2018

Han Polman gaat naar de lezing van Carolijn Visser in het Zeeuws Archief in Middelburg. Ook reikt hij de Zeeuwse Boekenprijs uit in het ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

Ben de Reu houdt een welkomstwoord tijdens ICOMOS: de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse contactdag in het provinciehuis in Middelburg.

5 november 2018

Het GS-college is aanwezig tijdens de Vlaams-Nederlandse Top in Middelburg.

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de Jongerentop “Verleg je Grens”, een Side Event van de Vlaams-Nederlandse Top, in de Filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

Harry van der Maas opent het event over Slimme Delta Oplossingen en ondertekent de intentieverklaring tijdens Nederlands-Vlaamse Top.

Ben de Reu gaat naar de CVN-conferentie in Antwerpen en ’s middags is hij aanwezig tijdens de diverse site events vanwege de Vlaams-Nederlandse Top in Middelburg.