Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Toekomst cohesiebeleid

De drie colleges van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland stemmen in met de houtkoolschets toekomstig Cohesiebeleid. Europa bereidt nu het financieel kader en verordeningen voor die in de periode 2021-2027 via programma's op landelijk en provinciaal niveau hun vertaling gaan vinden. Dan gaat het over EFRO, Interreg, ELFPO en ESF. Om tot een operationeel programma te komen, is een aantal voorbereidingsstappen nodig. De eerste is het vaststellen van de houtkoolschets door de drie Zuidelijke provincies. Deze geeft richting aan de vernieuwing van de RIS3 (regionale innovatiestrategie - smart specialisation strategy). Ook wordt een aantal besluiten genomen rondom de procesorganisatie. Hierdoor kan de komende periode met de drie provincies samen doorgewerkt worden aan de voorbereidingen, zodat de toekomstige programma's in 2021- 2027 van start kunnen gaan.

Eén miljoen euro vanuit Regio Deal Zeeland voor Vier Vrijheden en uitbreiding van het Bevrijdingsmuseum

De Vier Vrijheden en de uitbreiding van het Bevrijdings-museum zijn onderdeel van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 waarmee uitvoering gegeven wordt aan het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat uit de Regio Deal Zeeland. Met deze bijdrage wordt geïnvesteerd in het verbeteren van het culturele aanbod in Zeeland door middel van het zichtbaar maken van de Vier Vrijheden en het uitbreiden van het Bevrijdingsmuseum, waarmee Zeeland met onder andere  de Slag om de Schelde (inter)nationaal op de kaart wordt gezet.

GS geven antwoord aan Interjensen op mogelijke komst vergister in Rilland

De Provincie geeft antwoord op de gestelde vragen door het bedrijf Interjensen. Deze vragen gaan over het initiatief Groene Poort en de realisatie van een vergister in relatie tot de Green Deal nummer 54 die in 2011 is afgesloten.

GS informeren PS over welke vrijwilligersorganisaties administratief-secretarieel ondersteund worden door  SCEZ

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld de middelen voor de vrijwilligersorganisaties in het erfgoed efficiënter in te zetten door samen te werken in een netwerkachtige structuur. Het voorstel is op 16 november 2018 behandeld in de Statencommissie Economie. Naar aanleiding van een brief van het Netwerk Erfgoed en Ruimte en een inspraakreactie heeft de Commissie verzocht om voor de behandeling in Provinciale Staten op 7 december 2018 inzicht te krijgen in welke vrijwilligersorganisatie administratief-secretarieel ondersteund worden door de SCEZ en waaruit die ondersteuning bestaat. Met een brief worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

Provincie verleent subsidie aan 2e fase E-Mobility Park

Het delen van auto’s is in Zeeland nog niet zo bekend. Als je bedenkt dat iedere auto zeker 90% van de tijd stil staat en het autobezit in Zeeland erg hoog is, biedt het delen van auto’s voor veel mensen kansen. Stichting Duurzame mobiliteit Zeeland gaat in het Kenniswerf gebied in Vlissingen het eerste autodeelpark van Zeeland realiseren, mede door subsidie van de Provincie Zeeland. Negen bedrijven en instellingen delen hun emissie vrije wagenpark, maar ook andere mensen mogen gebruik maken van de deelauto’s. Hiermee bevorderen we vanuit de leefbaarheidsagenda en energietransitie de bereikbaarheid van voorzieningen, maken we mensen bekend met gedeelde mobiliteit en elektrisch rijden.

Toezichtbevindingen interbestuurlijk toezicht 2017

Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht is de Provincie belast met het Interbestuurlijk toezicht op de wettelijke taakbehartiging door gemeenten van medebewindstaken. De Zeeuwse gemeenten hebben de Provincie informatie verschaft over de prestaties op de domeinen omgevingsrecht en informatie- en archiefbeheer. De Provincie heeft de informatie beoordeeld en informeert de gemeenten.

Beroep Sluis en Vlissingen tegen hoogte uittreedsom Zeeuwse Muziekschool

De gemeenten Sluis en Vlissingen hebben o.g.v. artikel 28 Wgr administratief beroep ingesteld tegen het besluit van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de ZMS inzake de vaststelling van de uittreedsom. GS hebben de ZMS opgedragen de bestreden besluiten te herroepen en nieuwe berekeningen te laten opstellen door een externe partij die het vertrouwen geniet van zowel de ZMS als de beide colleges.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 december 2018.

Een greep uit de agenda: 

5 december 2018

Harry van der Maas houdt een toespraak tijdens de bestuurdersbijeenkomst over de Grootste Onderhoudsopgave Ooit.

Carla Schönknecht is aanwezig bij bestuurlijk overleg “Netten op Zee”  met minister Wiebes in Den Haag.

6 december 2018

Ben de Reu brengt een werkbezoek ‘Muziekimpuls’ aan basisschool De Vlaswiek in Koewacht.  

7 december 2018

Harry van der Maas reikt bloemen uit tijdens de Nationale Vrijwilligersdag.

8 december 2018

Jo-Annes de Bat geeft het startschot van het NK Tegenwindfietsen bij Neeltje Jans.

Han Polman schrijft een brief tijdens de Schrijfmarathon van Amnesty International in de Drvkkery in Middelburg. Daarna opent hij de Zeeuwse Fotosalon in Heinkenszand.

9 december 2018

Ben de Reu is aanwezig tijdens het werkbezoek van minister Ingrid van Engelshoven aan het Zeeuws Museumcafé in de Abdij in Middelburg.

10 december 2018         

Harry van der Maas is aanwezig bij het werkbezoek van minister Van Engelshoven aan Zeeland.

Ben de Reu is aanwezig bij het werkbezoek van minister Van Engelshoven aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

Carla Schönknecht opent de Duitse site van groepsaccommodaties Zeeland in ‘Het Hooge Huis’ in Ouwerkerk.