Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 7 december 2017

Opnieuw provinciale bijdrage voor cultuureducatie in Zeeland

Gedeputeerde Staten stellen opnieuw een bijdrage beschikbaar voor cultuureducatie in het Zeeuwse basisonderwijs. Net als in de jaren 2012 t/m 2016 neemt Zeeland deel aan de landelijke regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020'. Deze regeling biedt het basisonderwijs de mogelijkheid om door trainingen en lesmethoden cultuureducatie als vast onderdeel van de lessen te maken. De Provincie stelt voor deze regeling in de periode 2017-2020 een subsidie van € 400.000 beschikbaar aan de Stichting C2-Cultuurkwadraat. Deze stichting zal in nauw overleg met de deelnemende basisscholen en culturele instellingen de regeling in Zeeland uitvoeren.

Provincie besluit tot afsluiten weggedeelten Visodeweg en Havenweg Vlissingen wegens vestiging nieuwe kazerne

Door de vestiging van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne dienen weggedeelten van de op het terrein gelegen openbare wegen, de Visodeweg en de Havenweg, aan het openbaar verkeer onttrokken te worden. Bestemmingen in of nabij het betrokken gebied blijven bereikbaar via alternatieve (landbouw- en fiets)routes. Het streven is de onttrekkingsprocedure voor 1 april 2018 af te ronden.

Subsidie voor kwalitatief onderzoek ontwikkeling Expertisecentrum voor corrosiepreventie in Zeeland

De Provincie kent aan het KI<|MPI een subsidie van € 9.790 toe voor een kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van een "Expertisecentrum voor corrosiepreventie". Het KI<|MPI heeft diverse verzoeken gehad de mogelijkheden te onderzoeken om zo'n expertisecentrum te vestigen in Zeeland. Een dergelijke faciliteit is nog niet in Nederland gevestigd en biedt daardoor een mooie mogelijkheid om deze expertise naar Zeeland te halen. Het onderzoek geeft inzicht in de onderstaande onderdelen:

  • Een lijst van partners voor de inbreng van testen van producten en systemen ter preventie, detectie en reparatie van aan corrosie onderhevige installaties zoals; piping structures / supports
  • Een lijst van projectpartners, met name asset owners, onderhoudsbedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen
  • Een overzicht van mogelijke testlocaties
  • Een overzicht van testonderwerpen en –situaties
  • Een plan voor de organisatie van het Expertisecentrum.​

Dinsdag 5 december

Ondertekening bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden

Als onderdeel van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn tekenen de provincies, het Rijk, de drinkwaterbedrijven en landbouworganisaties samen de bestuursovereenkomst Grondwaterbeschermingsgebieden. Hiermee worden, op basis van vrijwilligheid, maatregelen getroffen om zowel de nitraatdoelen te halen als een positief bedrijfsresultaat voor de boer. De Provincie Zeeland machtigt het Interprovinciaal Overleg om deze overeenkomst te tekenen.

Subsidie deuren bunker Park Toorenvliedt

De Provincie Zeeland verleent € 18.000 subsidie aan de Stichting Bunkerbehoud Zeeland voor de restauratie van de pantser- en gasdeuren in een communicatiebunker die onderdeel uitmaakte van het hoofdkwartier van de Duitse landmacht op Walcheren. De bunker van het type 618, gelegen in dit hoofdkwartier in het Park Toorenvliedt in Middelburg, is uniek in zijn soort en de enige overgebleven communicatiebunker van dit type in Nederland.

Spelregels bij overdracht wegen tussen wegbeheerders

De verschillende overheden zijn in Zeeland ook beheerder van wegen, fietspaden et cetera. Daar zit ook een ordening in. De gemeenten beheren de wegen binnen de bebouwde kom. Het waterschap beheert veelal de kleinere polderwegen en Provincie en Rijk de belangrijke verbindende wegen. Regelmatig komt het voor dat er stukken weg overgedragen moeten worden aan een andere overheid bijvoorbeeld vanwege nieuwe investeringen. Om deze overdrachten soepel te laten verlopen, is afgesproken de (financiële) spelregels goed vast te leggen in een bestuursovereenkomst.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 december 2017.

Een greep uit de agenda: 

7 december 2017

Harry van der Maas opent het Topcentrum Techniek in Terneuzen.

Carla Schönknecht opent het project ‘Digitalisering toerisme’ in Goes. ’s Avonds is zij tafelgast bij het Cobouw Café in Goes.

8 december 2017

Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij de officiële ondertekening van de fusieovereenkomst ZSP-Havenbedrijf Gent in Gent.

Jo-Annes de Bat verricht de openingshandeling van de tweede zorgboerderijlocatie van Binnenste Buiten in Hoek.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Gemeentelijke Vervoerscentrale in Terneuzen.

Ben de Reu gaat naar het Manifest voor de toekomst van de Zwinregio in Sluis.

Carla Schönknecht houdt een speech bij de officiële ondertekening van de fusieovereenkomst ZSP-Havenbedrijf Gent aan boord van de Ocean Diva tussen Terneuzen en Gent.

11 december 2017      

Harry van der Maas reist om 6.41 uur mee met de eerste spitstrein Zeeland-Randstad vanuit Vlissingen.