Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 7 februari 2019

Subsidie voor restauratie Zeeuwse Klipper Avontuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 40.000 subsidie te verlenen voor de noodzakelijke restauratie en daarmee het behoud van de Zeeuwse Klipper Avontuur. De Zeeuwse klipper Avontuur is een voormalig zeilend vrachtschip, gebouwd in 1914.

Erfgoed Zeeland ontvangt subsidie voor 2019

Erfgoed Zeeland, voorheen bekend als Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, ontvangt jaarlijks in het kader van het provinciaal cultuurbeleid (onderdeel cultureel erfgoed) een provinciale subsidie. In 2019 bedraagt deze subsidie € 2.264.160. Hiervoor voert Erfgoed Zeeland (wettelijke) taken uit op het gebied van kennis en ontwikkeling, versterking infrastructuur, archeologie, cultuurhistorie en monumenten, erfgoededucatie, immaterieel erfgoed en musea.

Subsidie voor Stichting De Zeeuwse Connectie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten € 9.750 subsidie beschikbaar te stellen aan Stichting De Zeeuwse Connectie voor het uitbreiden van het netwerk van actief betrokken Zeeuwen buiten Zeeland en het faciliteren van diverse netwerkbijeenkomsten met als doel:

  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten in diverse (studenten)steden
  • Meer in beeld brengen van Zeeuwse vacatures bij young-professionals en bijna afgestudeerden
  • Wisselwerking met Zeeuwsevacaturebank.nl beter benutten
  • Een podium bieden aan interessante sprekers, om daarmee ook inhoudelijk (wonen, werken, leven in Zeeland) invulling te geven aan de bijeenkomsten.

Subsidie voor het Nationaal Park Oosterschelde

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 172.580 aan het Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit haar bestedingenplan 2019. Deze activiteiten zijn met name gericht op het bevorderen van natuurgerichte educatie en recreatie in het Oosterschelde-gebied en dragen bij aan de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Zeeuwse natuur. Meer informatie over het Nationaal Park Oosterschelde is te vinden op hun website.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de voorschotten voor natuurbeheer 2018 vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de voorschotten/jaarvergoeding voor de subsidies natuurbeheer over 2018 bepaald. Op een enkele uitzondering na is het beheer van de natuurgebieden volgens de beschikkingen van de Provincie uitgevoerd.

Beleidsregels Sluiting van de Jacht onder bijzondere weersomstandigheden

In december 2018 is de nieuwe Beleidsnota Natuurwetgeving vastgesteld. De oude nota Faunabeleid is daarmee vervallen. Er moeten echter wel op korte termijn beleidsregels voor de Sluiting van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden worden vastgesteld, omdat het nu winter is.

Dinsdag 5 februari 2019

Milieueffectrapportage (mer)-procedure dijkversterking Hansweert

De dijk bij Hansweert moet worden versterkt. Het waterschap stelt daarvoor een projectplan op. De Provincie moet later nog een besluit nemen over de goedkeuring van dat plan. Bij de voorbereiding van het projectplan is een notitie reikwijdte/detailniveau (NRD) opgesteld en wordt een milieueffectrapport gemaakt. De NRD gaat over de milieu-onderwerpen die onderzocht zullen worden en over de methode van onderzoek. De NRD heeft ter inzage gelegen. Er zijn bij de Provincie vijf reacties (zienswijzen) binnengekomen. In de brief van Gedeputeerde Staten wordt advies gegeven aan het waterschap en de inbrengers van zienswijzen krijgen antwoord op hun reacties.

Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2019 ter inzage

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen die jaarlijks via het ministerie van I&W aan Brussel gerapporteerd wordt. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen daar is op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden, mits aangegeven (bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen). Vanaf 13 februari 2019 ligt de ontwerplijst met de officiële zwemwaterlocaties gedurende zes weken ter inzage.

Voorschot exploitatiebijdrage 2019 Connexxion

Connexxion geeft uitvoering aan de door de Provincie verleende concessie voor het openbaar busvervoer in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor 2019 een exploitatiebijdrage van bijna € 14,9 miljoen als voorschot uit te betalen.

Subsidie Provincie en Rijk voor UCR Engineering en Innovation

Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert daarom in de ontwikkeling van de Bèta Campus Zeeland. Een belangrijke stap is dat UCR haar aanbod uitbreidt op het gebied van Engineering en Innovation (E&I). De nieuwe studierichting E&I zorgt voor onderscheidend onderwijs en onderzoek naar de thema’s water, energie en bio-based economie. Bèta’s gaan aan de slag met actuele vraagstukken zoals klimaatverandering, voedsel, windenergie, blue energie en waterveiligheid. Dit leidt niet alleen tot vernieuwend onderwijs, het maakt Zeeland in brede zin een aantrekkelijke partner voor ondernemers en universiteiten. De Provincie stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van de nieuwe tracks: 8 miljoen is afkomstig uit de Regio Deal Zeeland. De Regio Deal is een overeenkomst tussen Provincie en het Rijk met als doel een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in Zeeland. Ook de gemeente Middelburg en andere partijen uit de regio leveren een bijdrage.

Aanpassing subsidiebijdrage Dare2Share

In mei 2018 besloten GS in te stemmen met een verzoek van Impuls Zeeland om deel te nemen aan het project Dare2share. Het verzoek was om 15% van de totale kosten bij te dragen. In het najaar bleek echter dat door Impuls een foutieve inschatting van de totale kosten van het project was gemaakt. Het verzoek aan GS is om de de co-financiering over het totale project Dare2Share te verhogen van € 156.000 naar € 175.000. GS stemmen in met de aanpassing van de subsidiebijdrage.

Subsidie VO Zeeuws-Vlaanderen

De middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen zijn bezig met een transitie om het onderwijs in de regio op peil te houden en aantrekkelijker te maken. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid, het vestigingsklimaat en de vitaliteit van de regio. Sinds begin van dit schooljaar zijn de Terneuzense scholen gefuseerd tot het Lodewijk College. Ook hebben de scholen gezamenlijk plannen opgesteld om het onderwijs veelzijdiger te maken; bijvoorbeeld met tweetalig onderwijs of een specialisatie in ondernemerschap. Provincie Zeeland had al geld gereserveerd voor de uitvoering van de plannen. Via een subsidie worden de bijdragen vanuit de portefeuille leefbaarheid en Regio Deal Zeeland nu ook formeel geregeld. De Regio Deal Zeeland is een overeenkomst tussen Provincie en het Rijk met als doel een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in Zeeland. Het Rijk stelde daarvoor 35 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag wordt aangevuld met eenzelfde bijdrage uit de regio en wordt besteed aan dertien projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat in Zeeland.

Correctie van bijlage K bij Omgevingsverordening Zeeland 2018

In de Beleidsnota Natuurwetgeving ‘Meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit’ is besloten om de, in het verleden voor meerdere jaren en voor een groot gebied aan de faunabeheereenheid verleende ontheffingen, om te zetten naar een vrijstelling. Hiertoe is de Omgevingsverordening Zeeland 2018 aangepast. Bij deze aanpassing zijn niet alle bepalingen uit deze ontheffingen correct overgenomen. Met de wijziging van bijlage K bij de Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt dit hersteld.

Provincie stelt subsidies Toeristische Uitvoeringsalliantie voor 2019 vast

De Provincie geeft in 2019 subsidie aan de organisaties van de Toeristische Uitvoeringsalliantie, Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ) en VVV Zeeland voor activiteiten die de provinciale doelen met de Opgave Kwaliteitskust helpen bereiken. Het gaat om activiteiten ten aanzien van:

  • Gebiedsontwikkeling en innovatie van de toeristische sector
  • Natuurbeleving en –branding
  • Gezond in Zeeland
  • Toeristische mobiliteit en routestructuren
  • Digitale ontwikkelingen in de recreatiesector

Daarnaast worden activiteiten ondernomen op het gebied van kennisopbouw en –delen, watersport en de Nationale Toerismetop in 2019 en versterking van de organisatiekracht van de toeristische sector.

End Term Review bestuursperiode 2015-2019

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de afgelopen bestuursperiode geëvalueerd. Er is voor gekozen om dit te doen aan de hand van een magazine met de titel 'Gebundeld'. In dit magazine wordt ook aan derden gevraagd hoe zij terug blikken op de afgelopen periode. Zo is er een interview gehouden met Jan-Peter Balkenende, Diederik Samsom en een aantal Zeeuwse jongeren. Verder is door Provinciale Staten terug geblikt op de afgelopen bestuursperiode. Ook kijkt een aantal externe partijen terug op inhoudelijke dossiers. Tot slot is de lokale media gevraagd een column te beschrijven of een cartoon te tekenen. ​

Voortgang Regio Deal Zeeland

Op 6 juli 2018 hebben Rijk en Provincie de Regio Deal Zeeland afgesloten. Deze heeft als doel om gezamenlijk regionale opgaven aan te pakken, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de welvaart in brede zin. Op deze wijze investeren we gezamenlijk in het versterken van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zeeland door uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) 2.0, welke bestaat uit dertien projecten op het gebied van kennis en innovatie, leefbaarheid en voorzieningen voor bedrijven. Na zes maanden uitvoering van de deal rapporteren GS aan het Rijk over de uitvoering van de Regio Deal, waarin intensief is samengewerkt met de partners in de regio en met de Economic Board Zeeland om gezamenlijk uitvoering te geven aan het investeringsprogramma. Door deze vernieuwde samenwerkingsvorm wordt intensief uitvoering gegeven aan de agenda van Zeeland op basis van het programma van de commissie Balkenende. In totaal is er, inclusief de provinciale cofinanciering, voor € 27,7 miljoen toegekend aan projecten uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Deze bijdrage bestaat uit € 19,1 miljoen middelen vanuit de regio envelop en € 8,65 miljoen vanuit de provincie. Daarnaast dragen gemeenten € 5,2 miljoen en private partijen € 32,1 miljoen bij aan de uitvoering van deze projecten.

GS stellen beslissing in geschil uittreedsommen Zeeuwse Muziekschool uit

De gemeente Sluis en Vlissingen hebben bij GS beroep ingesteld tegen besluiten van de Zeeuwse Muziekschool over de vaststelling van de uittreedsom. Eind november 2018 hebben GS de Zeeuwse Muziekschool opgedragen binnen een termijn van drie maanden de bestreden besluiten te herroepen en daarbij berekeningen over de uittreedsom op te laten stellen door een externe partij . Omdat het externe adviestraject niet binnen de gestelde termijn kan worden voltooid verlenen GS uitstel van drie maanden voordat ze eventueel zelf een besluit nemen omtrent de hoogte van de uittreedsom.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 februari 2019.

Een greep uit de agenda: 

6 februari 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de ondertekening van het Regioconvenant in Yerseke. ’s Middags is hij aanwezig bij het Bondenberaad Groot Goes om te vertellen wat de taken van de Provincie zijn.

Han Polman neemt deel aan het Montesquieu debat over Provinciale Staten in Den Haag.

7 februari 2019

Jo-Annes de Bat woont de ledenbijeenkomst van VNO-NCW in Goes bij.

Harry van der Maas verzorgt de kick-off bij Masterclass Scalda in het provinciehuis in Middelburg.

8 februari 2019

Ben de Reu reikt het eerste boek ‘De reizende kunstenaar’ uit aan de familie Depré tijdens de heropening van het Polderhuis in Westkapelle.