Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 7 januari 2021

Horeca doet noodoproep voor toekomstperspectief 

In een noodoproep aan Rijk, Provincie en gemeenten vraagt de (Zeeuwse) horeca om toekomstperspectief. Alhoewel het Rijk over de maatregelen en financiële steun gaat, zet de Provincie samen met de gemeenten en de Veiligheidsregio zich in om waar mogelijk de horecasector te steunen.

Verlenging Zeeuws Heldenfonds

De Provincie Zeeland verlengt het Zeeuws Heldenfonds door een bedrag van
€ 75.0000 beschikbaar te stellen. Oorspronkelijk zou het fonds eindigen op 31 december 2020. Vanwege het succes ervan is besloten tot en met 31 december 2023 te verlengen. Dit fonds is verbonden aan het Oranje Fonds en geeft Zeeuwse sociale initiatieven een steuntje in de rug. Ook de Zeeuwse gemeenten en het Oranje Fonds leveren een bijdrage.

Dinsdag 5 januari 2021

Invoering nieuwe betaalwijzen openbaar vervoer

Landelijk zijn voorstellen uitgewerkt om de komende jaren nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer te introduceren. Denk daarbij aan betalen met een bankpas of de mobiele telefoon. Deze moeten het reizen vergemakkelijken en gaan op termijn de huidige ov-chipkaart vervangen. Uitgangspunt is dat deze nieuwe betaalwijzen opbrengstneutraal worden ingevoerd. GS stemmen in met voorstellen die het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad daarvoor heeft ontwikkeld.

Beslissing op bezwaar

Tegen een opgelegde dwangsom, in verband met het niet voldoen aan de eisen die het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 stelt aan het veiligheidsrapport, is bezwaar gemaakt door TPT Services B.V. Ook is er bezwaar gemaakt tegen een eerdere invordering van een verbeurde dwangsom. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd de bezwaren ontvankelijk te verklaren, het besluit betreffende de invorderingsbeschikking te herroepen en het besluit inzake het opleggen van een last onder dwangsom in stand te laten. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

Subsidie voor het Nationaal Park Oosterschelde

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 177.318 aan het Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit haar bestedingenplan 2021. Deze activiteiten zijn met name gericht op het bevorderen van natuurgerichte educatie en recreatie in het Oosterscheldegebied en dragen bij aan de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Zeeuwse natuur.

Project Reizen in de Tijd door Zeeland

Gedeputeerde Staten stellen middelen beschikbaar voor het Project Reizen in de tijd. Zeeland kent momenteel een versnipperd aanbod op het gebied van erfgoededucatie voor het primair onderwijs. Bij zowel de basisscholen, musea als andere erfgoedinstellingen, de cultuureducatiebureaus, Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland is er behoefte aan overzicht, inhoudelijke structuur en leerlijnen. Met het Project Reizen in de Tijd wordt op initiatief van Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland meer en beter vorm gegeven aan Erfgoededucatie in Zeeland.

Subsidie voor ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de integrale kostensubsidie van € 7.567.364 voor 2021 verleend. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland ondersteunt de Zeeuwse basisbibliotheken, beheert een wetenschappelijke collectie, is actief op het gebied van onderzoek, talentontwikkeling, cultuureducatie en maatschappelijke projecten.

Intentieverklaring subsidie drie projecten Versterk de Scheldekust

Naast de natuurontwikkeling in de Westerschelde werkt de Provincie Zeeland mee aan de ontwikkeling van een recreatief aantrekkelijke Scheldekust in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit als onderdeel van de ‘Regionale Impuls Hulst’ en de realisatie van Grenspark Groot Saeftinghe. Onder andere vanuit de gebiedsagenda van Grenspark Groot Saeftinghe is het idee ontstaan om van de kustdorpen Ossenisse-Kreverhille, Walsoorden en Emmadorp ‘ankerplaatsen’ te maken. Hier kunnen bezoekers genieten van de specifieke Zeeuwse natuur met schorren, slikken en zandplaten. Daartussen liggen ‘belevingspunten’. Zo wordt de Westerscheldekust een aaneenschakeling van interessante plekken; één geheel, een route die beleefd kan worden. Gedeputeerde Staten zijn bereid om € 530.000 aan subsidie te verstrekken aan de gemeente Hulst in het kader van drie POP3 leader-projecten langs de Scheldekust.

Subsidie voor omvorming landbouw naar natuur

GS verlenen in totaal € 373.496 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en twee particuliere natuurbeheerders vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur en voor het treffen van inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren. Het gaat om percelen in de gebieden Van ’t Hoffweg 2020 en Landgoed Molenwijk (beide gemeente Veere) en Groote Dulper (Terneuzen). Hiermee wordt ruim zes hectare nieuw natuurgebied toegevoegd aan het Natuurnetwerk Zeeland en wordt de kwaliteit van ruim zes hectare bestaand natuurgebied vergroot. Voor de vier gebieden Oude Veerseweg fase I en II, Inlaag Hoofdplaat en Groot Eiland (deelgebied Hogeweg), waarvoor al eerder subsidie is verleend, wordt de subsidietermijn verlengd om de werkzaamheden te kunnen afronden.

Beslissing op bezwaar

Tegen een Wob-besluit is bezwaar gemaakt door Hörchner Advocaten dat naar hun mening niet alle stukken die vallen onder het Wob-verzoek zijn gepubliceerd. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk te verklaren, het besluit in stand te laten en het bezwaar ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

GS stemmen in met intrekken vergunningaanvraag Brouwerseiland

GS stemmen in met verzoek tot intrekking aanvraag vergunning Wet natuurbescherming op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming voor de aanleg- en exploitatiefase van het project Brouwerseiland door Brouwerseiland B.V..

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten hebben in een subsidievaststelling het subsidiebedrag lager vastgesteld dan het bedrag dat in de subsidiebeschikking werd genoemd. De subsidieontvanger heeft tegen de lagere vaststelling bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van nader onderzoek naar de door de subsidie-ontvanger aangeleverde gegevens is besloten het bezwaar gegrond te verklaren.

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 30 april 2020 afwijzend beschikt op een subsidieaanvraag die gedaan is onder de openstelling ‘POP-3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water 2019 Provincie Zeeland’. De aanvrager heeft tegen de afwijzing een bezwaarschrift ingediend. De commissie voor bezwaar, beroep en klachten heeft GS geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Het college heeft dat advies opgevolgd en de aanvrager daarover bericht.

Concept Regionale Marketingstrategie Zeeland

Een initiatiefgroep met vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, ondernemers en onderwijs-instellingen hebben een concept-Regionale Marketingstrategie opgesteld, waarin staat hoe zij werk willen maken van een sterk en evenwichtig Zeeuws imago én van een integrale marketingaanpak op het gebied van wonen, werken, studeren, recreëren, investeren en ondernemen. Een Zeeuwse Marketingorganisatie maakt onderdeel uit van die strategie. Op 5 februari 2021 ligt dit document ter besluitvorming voor bij Provinciale Staten (en op diverse andere momenten begin 2021 ook bij andere besturen). De daaropvolgende twee maanden kunnen de Zeeuwse stakeholders hun input leveren op deze aanpak, waarna een definitieve strategie wordt vastgesteld. Bij voldoende draagvlak en commitment kan in de tweede helft van 2021 de Zeeuwse Marketingorganisatie van start.

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten hebben in een subsidievaststelling het subsidiebedrag op nihil vastgesteld. De subsidieontvanger heeft tegen het desbetreffende besluit bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van nader onderzoek is besloten tot heroverweging van de gehele kwestie, hetgeen leidt tot een gegrondverklaring van het bezwaar.

Provinciaal Inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland

De Provincie Zeeland geeft gehoor aan het verzoek van zes gemeenten om een inpassingsplan voor de baanrotatie van vliegveld Midden Zeeland op te stellen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 januari 2021.

Een greep uit de agenda: 

8 januari 2021

Het college reikt digitaal de Zeeuwse Complimenten uit.