Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 8 april 2021

Provincie Zeeland verleent subsidie aan Theaterproductiehuis Zeelandia

Theaterproductiehuis Zeelandia ontvangt vanwege het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2021 bedraagt deze subsidie € 539.112. Het productiehuis realiseert hiervoor minimaal vier theaterproducties. Doorgaans maakt Zeelandia locatieprojecten voor het Zeeland Nazomerfestival en circa twee producties waarmee het in Zeeland en de rest van Nederland langs de theaters tourt. Theaterproductiehuis Zeelandia is aangewezen als een van de organisaties die deel uitmaken van de provinciale culturele basisinfrastructuur.

Evaluatie Economische Agenda en vervolg Economisch Uitvoeringsprogramma

Eind 2020 en begin 2021 is de huidige Economische Agenda 2017-2021 geëvalueerd door onderzoeksbureau Berenschot. Ook wordt er een doorkijk gegeven in het proces en de richting van het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027. Dit proces loopt parallel aan de totstandkoming van de Zeeuwse Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie zal als beleidskader fungeren voor het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027. De evaluatie is ter informatie toegestuurd aan Provinciale Staten.

Dinsdag 6 april 2021

Routebureau Zeeland 2021

Routebureau Zeeland beheert en onderhoud diverse routestructuren in de provincie Zeeland. Voorheen vielen de werkzaamheden van het Routebureau onder de VVV Zeeland. Per 31 december 2020 bestaat VVV Zeeland niet meer. Voor maximaal een jaar zijn verschillende werkzaamheden ondergebracht bij de Provincie Zeeland. Onder meer het beheer en onderhoud van verschillende recreatieve routestructuren als het fietsknooppuntensysteem, het MTB netwerk Zeeuws-Vlaanderen en het Ruiternetwerk Veere. Gemeenten dragen naast de Provincie Zeeland financieel bij in de kosten voor dit beheer en onderhoud. Vrijwilligers ondersteunen bij de uitvoering.

Zeeuwse Woonagenda

De Zeeuwse Woonagenda is een nieuwe manier van samenwerken tussen de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. In de Woonagenda beschrijven Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, vanuit een gedeeld perspectief, de belangrijkste woonopgaven en de wens om samen te werken aan die woonopgaven, opgavegericht en door middel van netwerksturing. Het gedeelde perspectief gaat over het toekomstbestendig maken van de woonvoorraad (levensloopbestendig en klimaatbestendig) en het zorgen voor goede en voldoende geschikte en betaalbare woningen voor de inwoners van Zeeland, nu en in de toekomst. Deze samenwerking richt zich meer dan voorheen op de kwaliteit van de woningvoorraad en het leveren van maatwerk. GS stemmen in met de concept-Zeeuwse Woonagenda en hebben Provinciale Staten uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst over de Zeeuwse Woonagenda.

Provincie dient zienswijze ‘Noordzee - de Wielingen Cadzand-Bad’ in

Op 3 maart 2021 is het ontwerp-bestemmingsplan ‘Noordzee – de Wielingen Cadzand-Bad’ ontvangen van de gemeente Sluis. Het ontwerp lag van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ter inzage. Tot en met die datum werd de gelegenheid geboden een zienswijze hierop uit te brengen. De Provincie Zeeland diende een zienswijze in bij de raad van de gemeente Sluis, omdat het ontwerp-bestemmingsplan niet in overeenstemming is met provinciaal beleid en regelgeving.

Provincie dient zienswijze ‘Domburg-Herontwikkeling Herenstraat’ in

Op 17 februari 2021 is het ontwerp-bestemmingsplan ‘Domburg-Herontwikkeling Herenstraat’ en de ontwerp-omgevingsvergunning ontvangen van de gemeente Veere. Beide ontwerpen lagen van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ter inzage. Tot en met die datum werd de gelegenheid geboden hierop een zienswijze uit te brengen. De Provincie Zeeland diende een zienswijze in bij de raad van de gemeente Veere, omdat het ontwerp-bestemmingsplan niet in overeenstemming is met de provinciale regelgeving. De daarop gebaseerde ontwerp-vergunning strookt daarmee ook niet met de provinciale regelgeving.

Ontvangstbevestiging bezwaar

Gedeputeerde Staten (GS) hebben gereageerd op een ingezonden bericht waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een genomen besluit tijdens de Besluitraad in de gemeente Reimerswaal op dinsdag 23 februari 2021. Het is de verantwoordelijkheid van het betrokken bestuursorgaan om het bericht verder te onderzoeken. GS zien geen noodzaak voor verdere inmenging.

Openstellingsbesluit POP-3 Niet productieve investering Water, internationale doelen

In het Europese Plattelandsontwikkelings-programma 3 Plus (POP-3+) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water, internationale doelen’. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Het gaat om investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben en die altijd een link dienen te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld, bedraagt in totaal € 2.500.000,- aan Europese middelen (ELFPO). Er is voor deze maatregel geen nationale publieke cofinanciering noodzakelijk.

Begrotingscirculaire 2022

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft de jaarlijkse begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeren GS de colleges van burgemeester en wethouders over de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2022-2025 en over een aantal aandachtspunten met betrekking tot het financieel toezicht zoals GS dat uitoefenen.

Gedeputeerde Staten in gesprek met Zeeuwse jongeren

Jouw Zeeland, het jongerennetwerk van de Provincie Zeeland, organiseert in 2021 diverse bijeenkomsten waarbij GS in gesprek gaan met Zeeuwse jongeren. Onder andere tijdens de pilot Tweedaags Jongerenparlement. In december 2020 is gestart met de organisatie van deze pilot. Tien jongeren helpen, naast Het Debatbureau, mee bij de organisatie van de tweedaagse die in juni of september 2021 zal plaatsvinden, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Provincie Zeeland presenteert nieuw plan Maatschappelijk verantwoord inkopen

Gedeputeerde Staten stellen een nieuw plan ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen’ vast voor de periode 2021-2024. Dit plan is gebaseerd op de doelen zoals deze zijn geformuleerd in de maatschappelijke opgaven en uitvoeringsprogramma’s van de Provincie Zeeland. Leidraad hiervoor zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit betekent dat bij iedere provinciale inkoop zal worden bekeken of én hoe er kan worden bijgedragen aan deze SDG’s. Er wordt dan ook per inkoop afgewogen welk ambitieniveau wordt nagestreefd. Dit plan is gemaakt in samenwerking met marktpartijen, beleidsmedewerkers en inkopers van de Provincie en Zeeuwse gemeentes.

Kwetsbaarheden informatiesystemen BIJ12 onder controle

Begin 2021 is een aantal ICT-systemen van IPO/BIJ12 tijdelijk ‘offline’ gezet. Deze voorzorgsmaatregel was nodig omdat er kwetsbaarheden waren geconstateerd in de beveiliging van systemen. Bepaalde applicaties zijn tijdelijk van buitenaf onbereikbaar gemaakt. IPO/BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie in opdracht van de twaalf provincies. Een onderdeel van hun taken is dat een aantal gemeenschappelijke applicaties en informatiesystemen bij BIJ12 zijn ondergebracht. Dit betreft onder andere databanken en registers voor natuurbeheer, monitoring, subsidieverlening en schade-uitkeringen. Inmiddels is het grootste deel van de geconstateerde kwetsbaarheden opgelost. De applicaties worden stap voor stap weer opengesteld. Het onderzoek naar mogelijke inbreuk op systemen in het verleden is afgerond: er zijn geen sporen van inbreuk gevonden op de onderzochte systemen. De melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens is daarom ingetrokken. In de komende maanden wordt het repareren van de kwetsbaarheden verder afgerond. Provinciale Staten zijn per brief geïnformeerd over de voortgang.

Subsidie voor nieuw entreepunt Oosterschelde

De gemeente Tholen is samen met Nationaal Park Oosterschelde voornemens een entreepunt rond het thema Verdronken dorpen te realiseren op de Bergse Diepsluis. Dit om het bijzondere cultuurhistorische verhaal en een heel wezenlijk stuk van de Zeeuwse identiteit met circa tweehonderd verdronken dorpen, beter onder de aandacht te brengen van toeristen en recreanten. Vanaf dit entreepunt is het Verdronken Land van Zuid-Beveland, nu onderdeel van de Oosterschelde, goed te overzien. Het college van Gedeputeerde Staten ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 85.000 om zo de realisatie mogelijk te maken.

Film by the Sea ontvangt integrale kostensubsidie 2021

Stichting Film by The Sea ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2021 bedraagt deze subsidie € 128.900. Voor deze subsidie verwacht de Provincie Zeeland dat zij het jaarlijkse filmfestival Film by the Sea realiseren.

Pensioenmandaat

De gezamenlijke Provincies zijn, via het IPO, lid van de Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW). ZPW neemt een gezamenlijk standpunt in over de werkgeversinzet bij pensioenvraagstukken voor de onderhandelingen hierover in de Pensioenkamer. Om slagvaardiger tot een gezamenlijke werkgeversinzet te komen, stemt het college van Gedeputeerde Staten in met een voorstel van het IPO om de Bestuurlijke onderhandelingsdelegatie mandaat te verlenen om namens de provinciale sector al dan niet in te stemmen met de vanuit het ZPW voorgestelde werkgeversinzet voor pensioenvraagstukken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 april 2021.

Een greep uit de agenda: 

7 april 2021

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Luximprint in Wemeldinge met wethouder Siwart Mackintosh.

8 april 2021

Jo-Annes de Bat heeft een online gesprek met ondernemers uit de gemeente Terneuzen en wethouder Jack Begijn. Ook opent hij het moestuinseizoen op de Klimopschool in Dreischor in het kader van Jong Leren Eten.

Harry van der Maas is aanwezig bij een skate-clinic (ROVZ-activiteit) op basisschool de Wegwijzer in Serooskerke.

9 april 2021

Han Polman neemt het eerste exemplaar van het boekje ‘In de voetsporen van de Oranjes – vijf eeuwen vorstelijk bezoek aan Middelburg’ in ontvangst.