Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 8 maart 2018

Impuls maakt werk van economische structuurversterking

De Provincie Zeeland ondersteunt de NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in 2018 met een subsidie van ruim € 1.100.000. Impuls is de zogenaamde Zeeuwse regionale ontwikkelingsmaatschappij. Impuls werkt op verschillende manieren aan economische groei en innovatie in Zeeland.
Projectontwikkeling en Business development vindt plaats in de Zeeuwse topsectoren: Circulaire Economie & Energietransitie, Smart Delta Resources, Logistiek & Energie en Vrijetijdseconomie. Het aantrekken van nieuwe ondernemingen naar Zeeland door promotie van de Provincie Zeeland en het helpen van bedrijven bij uitbreidingsinvesteringen vindt plaats onder de vlag van 'Invest in Zeeland'. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid door het begeleiden en (mede)financieren van innovatieve starters en mkb-bedrijven met groeipotentie wordt gefaciliteerd door het cluster Innovatiefinanciering.

Advies over concept omgevingsplan

Gedeputeerde Staten vragen diverse organisaties om hun reactie te geven op een eerste versie van een nieuw omgevingsplan. Met deze inbreng wordt een eindconcept gemaakt dat eind april wordt vastgesteld en ter inzage wordt gelegd. Iedereen heeft dan de mogelijkheid het plan met bijbehorende verordening te lezen en daar op te reageren. Na de zomer zullen Provinciale Staten een besluit nemen.

Dinsdag 6 maart 2018

Subsidie 2018 voor SER Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie aan de SER-Zeeland. De Sociaal Economische Raad Zeeland is een onafhankelijke stichting, waarin de organisaties uit het Zeeuwse bedrijfsleven samenwerken. Zij heeft tot doel om de (provinciale) overheid te adviseren op sociaal-economisch terrein. Zij doet dit onder meer door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de speerpunten van de provinciale Economische Agenda, conferenties te organiseren et cetera. Onderwerpen waarover de SER adviseert zijn bijvoorbeeld Economie, Energie en Klimaat, Omgevingsvisie 2018.

Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor Biodiversiteit, natuur en landschap

Wegens het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap. Het gaat om een budget van € 800.000 geheel afkomstig uit middelen van het ELFPO (Europa). Op grond van deze openstelling kunnen partijen subsidie aanvragen voor onder andere aanleg, herstel en inrichting van natuur en landschap.

Verlenging termijn indiening subsidieverzoeken voor Leader gebied Zeeuws-Vlaanderen

Op dit moment loopt er een openstelling in het Leader gebied Zeeuws-Vlaanderen voor voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen. Deze openstelling duurt nog tot en met 15 maart 2018. Inmiddels blijkt het niet haalbaar te zijn voor potentiële project aanvragers tijdig een subsidieverzoek in te dienen. Mede gelet op de uitputting van het POP-budget wordt de tijd om subsidie aan te vragen voor Samenwerkingsprojecten verlengd tot 1 juli 2018.

Subsidieregeling MIT Zuid

De Provincie Zeeland stemt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincies Noord-Brabant en Limburg in met de gezamenlijke subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland voor een bedrag van € 10.464.000. Ondernemers in Zeeland kunnen door deze regeling een subsidiebijdrage ontvangen voor:

  • haalbaarheidsprojecten in het kader van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten, en processen.
  • samenwerkingsprojecten tussen MKB'ers om gezamenlijke innovatieve producten, diensten en processen te realiseren.

De uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. De front office ligt bij Impuls Zeeland. Zij adviseren en begeleiden MKB'ers bij het opstellen van een businesscase en het schrijven van een subsidieaanvraag. De regeling voor de Haalbaarheidsonderzoeken gaat op 17 april 2018 open volgens het principe van ‘first come, first serve’. De tender voor het instrument Samenwerkingsprojecten gaat open op 2 juli en sluit op 6 september 2018.

Begrotingscirculaire 2019-2022

GS hebben de jaarlijkse begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeert GS de colleges van B&W, met het oog op de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2019-2022 en over een aantal aandachtspunten met betrekking tot het financieel toezicht zoals dat door GS wordt uitgeoefend.

Evaluatie Zeeuwse kustvisie

Op 9 oktober 2017 heeft de Provincie Zeeland samen met de samenwerkende partners het convenant van de Zeeuwse Kustvisie ondertekend. In het convenant is afgesproken het proces van de totstandkoming van de Zeeuwse Kustvisie te evalueren. Deze evaluatie heeft plaats gevonden door een onafhankelijk extern bureau. De Provincie Zeeland wil de conclusies van het rapport gebruiken om samen met de samenwerkende partners van het proces te leren en in de toekomst nog beter samen te werken.

Collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer 2018 vastgesteld

Op 1 januari 2016 is er een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De Provincie verleent hier voortaan subsidie voor aan Poldernatuur Zeeland. Er zijn nog agrarische beheersubsidies die doorlopen onder het oude stelsel en om tot uitbetaling van deze subsidies over te kunnen gaan is er een Collectief beheerplan opgesteld door ZLTO. Dit plan is goedgekeurd door GS. In het plan staat door wie, op welke plaats, voor welke oppervlakte en voor welk beheerpakket er agrarische beheersubsidie verkregen kan worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 maart 2018.

Een greep uit de agenda: 

10 maart 2018

Het GS-college gaat aan de slag op kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg tijdens NL Doet.