Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 8 november 2018

Evaluatie Referendumverordening Zeeland

GS hebben de vigerende referendumverordening geëvalueerd en PS geïnformeerd. In de op 14 maart 2014 door PS vastgestelde Referendumverordening voor de provincie Zeeland 2014 is bepaald dat GS vijf jaar na de inwerkingtreding een evaluatierapport aan PS uitbrengen inzake de werking en het effect van deze verordening.

Dinsdag 6 november 2018

Versnelde studiefase Zanddijk

De Provincie Zeeland en gemeente Reimerswaal zijn al geruime tijd bezig met een oplossing voor de verkeersproblemen op de Zanddijk/Molendijk naar Yerseke. Recent heeft de Provincie besloten om het deelplan, dat voor de eerste fase van de oplossing is uitgewerkt, stop te zetten. Eerst zal met de gemeente en belanghebbenden het totale vraagstuk rondom de Zanddijk/Molendijk met de mogelijke oplossingen daarvoor in kaart moeten worden gebracht. Voor deze nadere studie hebben Gedeputeerde Staten nu de concrete opdracht vastgesteld. Resultaten van die studie zullen in februari 2019 beschikbaar komen.

Toekomstig grote wegenprojecten in Zeeland

In het coalitieprogramma Krachten bundelen hebben GS aangegeven een aantal grotere wegenprojecten in onze provincie wel voor te bereiden maar hier nog niet in te investeren. Dit betreft de Zanddijk, de N290 en de Midden-Zeeland route. Inmiddels is de voorbereiding van deze projecten zover gevorderd dat het wenselijk is Provinciale Staten middels een brief te informeren. Daarbij betrekken wij ook de eventuele verdubbeling van de Bernhardweg als potentieel toekomstig project.

Openstellingsbesluit Jongelandbouwersregeling

De Jongelandbouwersregeling stimuleert jonge landbouwers tot en met 40 jaar om fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Daarbij kunnen ze een keuze maken uit 26 verschillende investeringscategorieën. Het zal daarbij voornamelijk gaan om de aanschaf van moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming. Het maximaal beschikbare budget voor aanvragen in deze openstelling bedraagt € 381.600, waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (ELFPO) komt en de andere helft door de Provincie Zeeland wordt bijgedragen.

Europese watersubsidie voor Zeeland

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor het landelijk gebied. De maatregel is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit, grondwaterstand of oppervlaktewaterpeil of projecten die wateroverlast tegengaan. De investeringen moeten altijd te maken hebben met de landbouw. De subsidie 'niet-productieve investeringen water' mag niet gebruikt worden voor investeringen die een aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 3.400.000 aan Europese middelen (ELFPO). Aanvragers moeten daarbij zelf de benodigde publieke cofinanciering regelen.

Zeeland steunt project Fabulous Farmers voor duurzame landbouw

ZLTO heeft samen met Europese partners het projectvoorstel Fabulous Farmers ingediend voor Europese subsidie. In het project staat functionele agrobiodiversiteit centraal, waarbij beoogd wordt een snellere overgang naar een meer duurzaam, circulair landbouwsysteem te stimuleren. Omdat dit project deels in Zeeland wordt uitgevoerd zal de Provincie een financiële bijdrage leveren, mits het project wordt goedgekeurd in Europa.

Subsidie voor gebiedsontwikkelingsproject De Banjaard

Het eerste project wat uitgevoerd wordt met een bijdrage uit de Regio Deal, die op 6 juli 2018 met het Rijk en de regio is afgesproken, is het gebiedsontwikkelingsproject De Banjaard. Binnen het project wordt het gebied beter bereikbaar en aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers. De gemeente Noord-Beveland krijgt een bijdrage van € 486.234 voor de uitvoering van het project. De Banjaard is een van de aandachtsgebieden uit de Kustvisie.

GS stellen ontwerpbesluit Wet natuurbescherming vast voor project in de Westerschelde

GS stemmen in met het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het baggeren van de kanaalhavens in het kanaal Gent-Terneuzen en het verspreiden van de baggerspecie in twee verspreidingsvakken: in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe.

Provinciale reactie op ontwerp wijzigingsplan van de gemeente Sluis

De gemeente Sluis wil het planologisch mogelijk maken om de vorm van een agrarisch bouwblok te veranderen ten behoeve van het oprichten van een mestopslag op het perceel Herenweg Noord 36 in Aardenburg. De Provincie heeft een reactie gegeven, omdat er op een aantal onderdelen geen overeenstemming is met regelgeving, provinciaal beleid en het Convenant Agrarische Adviescommissie Zeeland.

Intentieverklaring Stichting Energiek Zeeland

Afgelopen zomer is de Regio Deal Zeeland ondertekend. Eén van de thema’s hierin is het versterken van de leefbaarheid: het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad en het vergroten van de leefbaarheid van de binnensteden. Daartoe is de Provincie voornemens om een subsidie toe te kennen aan duurzaamheidsplatform Energiek Zeeland. De initiatiefnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Bestuursakkoord klimaatadaptatie

Gedeputeerde Ben de Reu tekent namens de Provincie Zeeland op 20 november 2018 het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. In dit Bestuursakkoord maken het Rijk, alle provincies, waterschappen en gemeenten de afspraak om gezamenlijk maatregelen te treffen voor klimaatadaptatie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 november 2018.

Een greep uit de agenda: 

6 november 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig op de Contacta waar hij om 17.30 uur de lancering van het Web Platform bijwoont, om 19.00 uur bij de uitreiking van de MVO prijs van Zeeuws-Vlaanderen aanwezig is en daarna het Politiek Café met Dionne Stax bijwoont.

Han Polman bezoekt de inspiratiesessie van 17.30 tot 19.00 uur in de Contacta Arena in Goes.

Ben de Reu houdt en speech tijdens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst in Goes.

Carla Schönknecht opent de netwerkborrel ‘Gezond in Zeeland’ tijdens de Contacta in Goes.

7 november 2018

Jo-Annes de Bat is ’s morgens aanwezig bij het Studentencafe Offshore voor HZ en Scalda studenten op de Contacta. ’s Middags is hij aanwezig bij de uitreiking van de Emergo Innovatieprijs. ’s Avonds is hij als gedeputeerde aanwezig bij de Toerisme-avond van CDA Sluis in Nieuwvliet.

Harry van der Maas, Han  Polman en Ben de Reu zijn aanwezig tijdens de Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie in Rotterdam.

Carla Schönknecht brengt bedrijfsbezoeken in het kader van recreatie en toerisme onder andere in Wemeldinge.

8 november 2018

Jo-Annes de Bat opent het Symposium Algenproject NOW REAL in de Filmzaal van het provinciehuis in Middelburg en daarna opent hij de Meester in je Werk week in Heinkenszand.

Harry van der Maas spreekt de leden van het VNO-NCW toe tijdens de Ledenbijeenkomst op de Contacta in Goes. Daarna verzorgt hij het welkomstwoord tijdens de werkconferentie “Kennen wij elkaar?” in Kloetinge. Ook opent hij het symposium “Zeeland dementievriendelijk. Hoezo?” in Middelburg.

Ben de Reu gaat naar de Opening van Zeeland Solar in Nieuwdorp. Ook gaat hij naar de afsluiting van het Symposium Algenbassinproject in de Filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.