Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 8 oktober 2020

Voortgangsrapportage Regio Deal Zeeland en Zeeland in Stroomversnelling 2.0

Op 6 juli 2018 hebben Rijk en Provincie de Regio Deal Zeeland afgesloten. Twee jaar na ondertekening zien we dat het programma goed op stoom ligt en er intensief is samengewerkt met de partners in de regio en met de Economic Board Zeeland om gezamenlijk uitvoering te geven aan het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0. Een aantal projecten hebben hinder ondervonden van de COVID-19-maatregelen, maar bij de meeste is voortgang geboekt. Voor zes bedrijventerreinen zijn duurzaamheidsscans van start gegaan en 29 projecten kregen een bijdrage uit de aanjaagmiddelen. De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de regio. Zo is de aanpassing van de toegang tot het Banjaardstrand gerealiseerd en wordt in Terneuzen na gedegen voorbereiding gestaag gebouwd aan de innovatieve PS-recyclingfabriek. We moeten prioriteit blijven geven aan de agenda van ‘Balkenende’ om ook in de tweede helft van de uitvoeringsperiode projecten te realiseren, zodat het volledige bedrag van de Regio Deal ten goede komt aan Zeeland.

Jaarverslag 2019 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland is ingesteld door Provinciale Staten. De Commissie zendt Gedeputeerde Staten (GS) jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag toe. GS hebben besloten om de jaarrekening 2019 goed te keuren en het jaarverslag 2019 ter kennisname aan Provinciale Staten te zenden.

Startbrief werkplan 2021 DCMR

Gedeputeerde Staten geven in een zogenaamde startbrief aan DCMR de financiële en inhoudelijke kaders aan voor het opstellen van het werkplan 2021. DCMR voert de taken uit voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO- en RIE4-bedrijven in Zeeland. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen en RIE4 voor Richtlijn Industriële Emissies. Het gaat in Zeeland om grotere industriële bedrijven zoals Dow, Yara, Zeeland Refinery en bedrijven waar grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of opgeslagen. Aan de hand van de startbrief zal DCMR in het werkplan 2021 uitwerken op welke manier zij uitvoering aan deze taken geeft.

Toekomstverkenning RUD Zeeland

In een GS-informatiesessie op 2 oktober 2020 heeft een eerste gedachtewisseling plaatsgevonden tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Van der Velde over een uit te voeren verkenning naar de toekomst van de RUD Zeeland. Hierbij is onder andere duidelijk geworden welke aspecten PS belangrijk vinden bij de uitvoering van milieutaken en op welke wijze PS betrokken wil zijn bij de verkenning. Verder is gesproken over de formulering van de opdracht voor en de kenmerken van een aan te stellen verkenner. De uitkomsten van de informatiesessie worden gebruikt als input voor de vergadering van de commissie Ruimte op 9 oktober 2020.

GS lichten PS in over Thermisch Gereinigde Grond in Perkpolder

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een brief gestuurd over Thermisch Gereinigde Grond in Perkpolder.

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Het afgelopen jaar hebben overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers nagedacht over de ontwikkelingen die op de Zuidwestelijke Delta afkomen. Dit heeft de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 opgeleverd. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd door Gedeputeerde Staten.

Dinsdag 6 oktober 2020

Zeeland voert eigen Zeeuwse herstelcampagne toerisme uit

De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen voor de toeristische sector in Nederland, ook in Zeeland. Het Rijk en de landelijke toeristische belangenorganisaties hebben daarom eerder de krachten gebundeld en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) gevraagd om een landelijke herstelcampagne te maken. Deze is op 6 juni 2020 gelanceerd. Nu de recreatie in Zeeland gecontroleerd weer open is, is het belangrijk de ‘bestemming Zeeland’ ook voor de komende periode weer goed op de kaart te zetten. Uiteraard houdt de campagne rekening met de nodige veiligheidsaspecten en de noodzaak voor spreiding van onze gasten, zowel in tijd als plaats. De VVV Zeeland haakt nu, met een nadrukkelijk eigen Zeeuwse herstelcampagne en lokale inkleuring, aan op deze landelijke campagne en zet daarmee de bestemming Zeeland wederom prominent voor haar gasten op de kaart: zowel in Zeeland, Nederland, Duitsland als België. De Provincie Zeeland vindt het belangrijk, voor het herstel van de Zeeuwse economie, dat deze extra aanvullende herstelcampagne wordt uitgevoerd en heeft daarom besloten de daarvoor benodigde financiële middelen van € 50.000 beschikbaar te stellen.

Subsidie voor sloop en samenvoeging van woningen

De Provincie Zeeland heeft, onder voorbehoud van vaststelling van de najaarsnota 2020 door Provinciale Staten, besloten € 500.000 beschikbaar te stellen voor projecten waarbij ongewenste particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of (met een minimum van drie) toekomstbestendig worden gemaakt. Subsidie is ook beschikbaar voor verdunning van wijken met sociale huurwoningen of vrije sector huurwoningen. Door de demografische ontwikkelingen zijn investeringen hard nodig de komende jaren om de Zeeuwse woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden van 12 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 met een digitaal aanvraagformulier via www.zeeland.nl/piw.

Beslissing op bezwaar

Tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning aan Heros Sluiskil B.V. is bezwaar gemaakt. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

Luchthaventerrein Skydance Poortvliet

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van luchtvaart is bezien hoe de ministeriële ontheffing van 2004, die toeziet op het luchthaventerrein van Skydance in Poortvliet, dient te worden omgezet naar huidige wetgevingseisen. Er is geconcludeerd dat de betreffende activiteiten niet in strijd zijn met vigerende regelgeving en beleid en de ontheffing niet hoeft te worden omgezet in een luchthavenbesluit/-regeling.

Cofinanciering voor Zeeuwse verkenning Agroforestry

Zeeland verleent een subsidie van € 91.000 aan het landelijke onderzoeksprogramma Agroforestry. Een team van Wageningen University & Research doet onderzoek naar landbouwsystemen, waarin meerjarige houtige gewassen worden gecombineerd met eenjarige teelten. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met agrarische ondernemers die agroforestry in hun bedrijf toepassen. Er wordt ook gekeken in hoeverre deze vorm van natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan verschillende Zeeuwse opgaven zoals die voor stikstof, biodiversiteit en de bosstrategie.

Nationale Handelmissie Korte Keten en Green Deal Duurzame Catering

Gedeputeerde Staten stemmen in met het voorstel van deelname aan de Nationale Handelsmissie Korte Keten en ondertekening van de Green Deal Duurzame Catering. Het doel van deze handelsmissie is het sluiten van (regionale) deals die de waardering voor regionale streekproducten bevorderen, die helpen de afzetmarkt voor deze producten te vergroten en die slimme samenwerkingen in de korte keten ondersteunen. De landelijke bijeenkomst van de handelsmissie door LNV zou plaatsvinden op 5 oktober 2020 in Rotterdam. Door de landelijke coronamaatregelen is gekozen om dit evenement op 5 oktober digitaal te laten plaatsvinden. Als onderdeel van de Nationale Handelsmissie wordt ook de Green Deal Duurzame Catering ondertekend door alle provincies. In de Green Deal Duurzame Catering spreken de partijen af om het gebruik van voedsel uit de korte keten in het bedrijfsrestaurant te stimuleren door de eigen (regionale) inkoop.

Betere samenwerking in de zorg

Gedeputeerde Staten verlenen het CZW-Bureau een subsidie van in totaal maximaal € 54.661 voor het jaar 2020 om met CZ en andere betrokken partijen projecten op het gebied van samenwerking in de zorg in Zeeland uit te voeren. Het gaat hier om een goede verbinding en afstemming tussen de gemeenten voor onder andere Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning én de zorgverzekeraar (Wlz en Zvw) voor de Zeeuwse inwoner én de leefbaarheid in onze provincie.

Toename verkeersintensiteit Westerscheldetunnelweg

Naar aanleiding van een verzoek van Stichting Dorpsbelangen Hoek hebben GS de RUD-Zeeland gevraagd om een indicatief akoestisch onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de toename van de verkeerintensiteit op de N62. Het gaat daarbij om de Westerscheldetunnelweg en specifiek het traject tussen de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. De verkeersintensiteit was in 2013 nog 16.200 motorvoertuigen per etmaal, terwijl dit in 2019 21.400 motorvoertuigen per etmaal bedroeg. Uit het onderzoek van de RUD blijkt dat deze toename van de verkeersintensiteit een beperkt gevolg heeft voor de geluidsproductie. Er is sprake van 1 decibel toename, waardoor de geluidscontouren van de situatie in 2019 en 2013 nauwelijks van elkaar afwijken. De RUD concludeert dat de invloed van de N62 binnen de wettelijke kaders blijft. Er is vooralsnog geen reden om een (uitgebreid) akoestisch onderzoek uit te voeren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 oktober 2020.

Een greep uit de agenda: 

6 oktober 2020

Dick van der Velde neemt deel aan de thema-overleggen OZO over Wonen en Voorzieningen en Asielopvang in Middelburg.

7 oktober 2020

Jo-Annes de Bat op bezoek bij BAKON food equipment en Zeelandia over samenwerkingsproject Bazz in Goes.

Dick van der Velde is aanwezig bij een bijeenkomst met Zeeuwse strandhouders in Dishoek.

9 oktober 2020

Jo-Annes de Bat overhandigt (digitaal) de prijs aan de eigenaren van het duurzaamste huis.

Harry van der Maas leest voor op basisschool De Aventurijn in het kader van de Dag van de duurzaamheid

10 oktober 2020

Anita Pijpelink neemt deel aan de digitale studiemiddag over landbouw en biodiversiteit in Colijnsplaat.