Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 9 januari 2020

Ondernemingsplan PZEM NV 2020

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM NV op 20 december 2019 is het ‘Ondernemingsplan PZEM NV 2020’ vastgesteld. In lijn met de provinciale beleidsnota verbonden partijen wordt dit ondernemingsplan ter informatie naar Provinciale Staten gezonden.

Stand van zaken project zwerfkatten

Provinciale Staten worden via een brief geïnformeerd over de voortgang van het project zwerfkatten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van de beleidsregel.

Dinsdag 7 januari 2020

Overstromingskaarten Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s

Volgens het Waterbesluit hebben provincies de taak om overstromingsgevolgen in beeld te brengen. De Provincie Zeeland heeft voor de Europese Richtlijn Overstromings-risico’s (EU-ROR) samen met Rijkswaterstaat Zee & Delta en Waterschap Scheldestromen overstromingsrisico- en gevaarkaarten (ROR-kaarten) voor Zeeland opgesteld. Binnen deze kaarten wordt onderscheid gemaakt naar de kans waarop een overstroming kan optreden, variërend van 1/10 jaar tot kleiner dan 1/10.000 jaar. Deze kaarten zijn op de Zeeuwse Waterochtend van 25 september 2019 besproken en geaccordeerd. De kaarten zijn door GS vrij gegeven in de Stuurgroep Water van 11 december 2019 en zijn door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gepubliceerd op www.risicokaart.nl op 20 december 2019.

Hulp aan zieke vogels en zoogdieren in Zeeland

Het beleid van de Provincie Zeeland is erop gericht dat extra aandacht besteed wordt aan bedreigde dieren. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt gewonde, zieke en verzwakte exemplaren van kwetsbare en bedreigde dieren uit de natuur op. Medewerkers van de Stichting verzorgen de dieren, laten ze revalideren en zetten ze terug uit in de natuur. Hiervoor ontvangt de Stichting in 2020 €10.201 subsidie van de Provincie Zeeland. Naast het verzorgen van opvang geeft de Stichting ook voorlichting over de opvang.

Uitvoeringsprogramma’s Cultuur vastgesteld

In de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 is aangegeven dat in deze periode ieder jaar een Uitvoeringsprogramma cultuur en een evaluatie van het voorafgaande jaar zal worden opgesteld. In het Uitvoeringsprogramma worden de concrete structurele en incidentele culturele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. De evaluatie van het daaraan voorafgaande jaar is hiervoor richtinggevend. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 en Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 zijn op 10 december 2019 door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Bijdrageregeling busvervoer Zeeuwse leerlingen naar musea en andere culturele activiteiten

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de periode 2018-2022 jaarlijks een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen voor busvervoer van leerlingen van het basisonderwijs, de onderbouw voortgezet onderwijs en voorbereidend middelbaar onderwijs (VMBO) naar Zeeuwse musea en andere culturele activiteiten. De bereikbaarheid van deze culturele voorzieningen is al geruime tijd een financiële hobbel voor het onderwijs. Met de provinciale bijdrage kunnen Zeeuwse scholen binnenkort in aansluiting op de lesprogramma’s deze culturele voorzieningen gaan bezoeken. De stichting Cultuurkwadraat zal in afstemming met andere culturele organisaties de scholen verder informeren over deze nieuwe voorziening.

Financiële situatie ZB

Het college informeert Provinciale Staten over de financiële situatie van ZB| Planbureau op basis van de door hen toegestuurde meerjarenbegroting ZB| Planbureau 2020-2024.

Subsidie voor ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de integrale kostensubsidie van € 7.264.301 voor 2020 verleend. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland ondersteunt de Zeeuwse basisbibliotheken, beheert een wetenschappelijke collectie, is actief op het gebied van onderzoek, talentontwikkeling, cultuureducatie en maatschappelijke projecten.

Toekenning POP-3 subsidie project ‘Ondernemen in Transitie’

Binnen de openstelling ‘Trainingen, workshops, Ondernemingscoaching en Demonstraties’ is één subsidieverzoek ingediend voor de begeleiding van ondernemers in de transitie naar toekomstbestendige en duurzame bedrijfsvoering. Het ingediende project is aangevraagd door het ZLTO, Deplhy, Fooddelta Zeeland en Proefboerderij Rusthoeve. Het aangevraagde EU-subsidie bedrag is € 214.987. Dit bedrag wordt verdubbeld door nationale cofinanciering die verstrekt wordt door de Provincie Zeeland.

Financieel toezicht begrotingen 2020

Gedeputeerde Staten zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begroting 2020 van de gemeenten Borsele, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Vlissingen niet structureel sluit en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laat zien, zijn die gemeenten onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit houdt in dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. Voor de overige gemeenten en gemeenschappelijke regeling is in 2020 de reguliere lichte vorm van repressief toezicht van kracht. Zodra het begrotingsevenwicht is hersteld, bijvoorbeeld doordat de gemeente heeft besloten tot een concreet bezuinigingsplan, kan de begroting worden goedgekeurd en kunnen GS beslissen het preventieve toezicht daarna te beëindigen.

Behandeling verzoek tot openbaarmaking van het PvA Thermphos en Fakton-rapport

Door Politiek Onderzoek & Adviesbureau Van Rheenen is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht tot opheffing van de in 2017 door Provinciale Staten opgelegde geheimhouding op het Plan van Aanpak Thermphos en het Fakton-rapport. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit verzoek in behandeling te nemen en zullen, na raadpleging van betrokken belanghebbenden, een voorstel over het wel/niet/partieel opheffen van de geheimhouding voorleggen aan Provinciale Staten.

Planning en Control (P&C) Cyclus 2020

Maatschappelijke vraagstukken beperken zich niet tot de provinciegrenzen of de grenzen van de (wettelijke) beleidsvelden van de Provincie. Daarom werken we in maatschappelijke opgaven, waarbij beleidsdoelen gerealiseerd worden door samen te werken met netwerkpartners. Dit heeft als gevolg dat externe ontwikkelingen een steeds grotere invloed hebben op onze organisatie. Om die ontwikkelingen op een juiste manier in de organisatie onder te brengen, vergt dat keuzes over de inzet van middelen. De P&C cyclus is hét instrument om die keuzes te maken. In 2020 nemen we maatregelen om de planning en control (P&C) cyclus verder te versterken, vanuit het oogpunt dat keuzes en afwegingen integraal en in samenhang genomen worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 januari 2020.

Een greep uit de agenda: 

8 januari 2020

Han Polman gaat naar de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Behoud Hoogaars.

9 januari 2020

Jo-Annes de Bat houdt een nieuwjaarslezing tijdens de bijeenkomst van De Maatschappij in de Kloveniersdoelen in Middelburg.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Kustlab in Breskens.

10 januari 2020

Het college van Gedeputeerde Staten ontvangt genodigden en geïnteresseerden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het provinciebestuur in de Nieuwe Kerk en Kloostergangen in Middelburg.

Jo-Annes de Bat houdt een lezing tijdens de studiedag van de Zeeuwse rundvee stichting in Heinkenszand.

Harry van der Maas gaat op werkbezoek naar het ADRZ in Goes.

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan de Roggenplaat met de werkgroep zandhonger.

Anita Pijpelink en Han Polman gaan naar het Nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest in Vlissingen.

11 januari 2020           

Anita Pijpelink opent de tentoonstelling ‘Zeeuwse lichting’ bij het CBK in Middelburg.

13 januari 2020

Harry van der Maas gaat naar Krimpen aan den IJssel waar de Stationsbrug wordt gerenoveerd.