Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 9 juli 2020

Zeeland wil grensoverschrijdende samenwerking rondom Noordzee en Kanaalzone behouden

Zeeland roept de nationale overheid en de Europese Commissie op om ook na de Brexit een vervolg te geven aan het Interreg 2-Zeeënprogramma. Het Interreg 2-Zeeënprogramma dreigt tot een einde te komen, doordat een belangrijke partner, het Verenigd Koninkrijk, na de Brexit niet meer zal deelnemen. Zeeland doet de oproep niet alleen, maar doet dit samen met de partners van het Straits Committee: West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, Département du Nord en Départment Pas-de-Calais en Kent County Council.

Negende wijziging begroting Provincie Zeeland

De 9e wijziging van de begroting 2020 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen en een aantal eerder door GS besloten wijzigingen.

Provincie verleent subsidie aan Biobased Innovation Garden Rusthoeve

Proefboerderij De Rusthoeve is van plan de Biobased Innovation Garden verder te ontwikkelen.
Dit is een gewassentuin die bestaat uit ruim zestig proefvelden met gewassen die een rol spelen in de biobased economy. Daarbij gaat het om teelt en verwerking van de gewassen, maar ook om het vinden van kansrijke nieuwe toepassingen. De Provincie Zeeland verleent € 120.000 subsidie hiervoor. Beoogde resultaten zijn onder andere:

  • In stand houden en vernieuwen van proefteelten
  • Organiseren van inspiratiesessies
  • Opleveren van drie businesscases plus realisatie van decentrale bioraffinage
  • Oplevering van een database inhoudsstoffen (gewassenbibliotheek)
  • Genereren van concrete leads die op termijn kunnen leiden tot nieuwe MKB-activiteiten.

GS informeren PS over Tidal Technology Center Grevelingendam

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over het testcentrum voor getijde-energie in de Grevelingendam. De bouw hiervan ligt stil en de vergunning is ingetrokken.

GS informeren PS over aangepaste planning van opgave Slimme Mobiliteit

Met digitale bijeenkomsten wordt de komende periode hard doorgewerkt aan richtinggevende keuzes voor het toekomstige mobiliteitssysteem in Zeeland. Daarnaast wordt via verschillende pilotprojecten invulling gegeven aan het Living Lab Slimme Mobiliteit.

Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid gereed

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 die begin juli is vastgesteld door het Provinciaal Overleg Verkeer & Vervoer. Op basis van deze agenda gaan de partners van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) samen aan de slag om Zeeland nog verkeersveiliger te maken. De uitvoeringsagenda is een Zeeuwse vertaling van de landelijk vastgestelde nieuwe visie op de aanpak van verkeersveiligheid. In Zeeland staan de volgende thema’s centraal: infrastructuur, landbouwverkeer, kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, verkeersovertreders en afleiding. Door eerst de specifiek Zeeuwse risico’s te benoemen, ligt er een stevig fundament om de verkeersveiligheid in onze provincie verder te verbeteren.

Uitstel evaluatie ‘Algemeen belang gebruik ruimten en terreinen Abdijcomplex’

Vorig jaar hebben PS een kader vastgesteld waarin de randvoorwaarden staan waaraan een evenement moet voldoen om op het Abdijcomplex te mogen plaatsvinden. Dat kader zou na een jaar worden geëvalueerd. Vanwege corona hebben er echter geen evenementen plaatsgevonden op het Abdijcomplex. De evaluatie wordt dan ook tot nader order uitgesteld.

Er is € 700.000 beschikbaar voor sloop en nieuwbouw van twintig projecten in Zeeland

De Provincie Zeeland subsidieert voor de negende keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Het gaat om twintig projecten, uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, slopen en nieuwbouwen van particuliere woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal worden 15 incourante particuliere woningen en 68 sociale huurwoningen gesloopt en komen er 13 particuliere woningen en 35 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en vaak levensloopbestendig zijn. Met de € 700.000 subsidie wordt voor bijna € 10,5 miljoen aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Zuiveringsslib bij Beelen Terneuzen BV

Sinds vorig jaar zomer is een partij van 18.000 ton zuiveringsslib afkomstig van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in opslag op het terrein van Beelen Terneuzen BV. GS hebben besloten om Provinciale Staten te informeren over de stappen die door het Waterschap AGV zijn genomen om te komen tot een verantwoorde verwerking van het zuiveringsslib. In de zomerperiode zullen een aantal reguliere vergunningsprocedures worden gestart door de RUD-Zeeland om enerzijds de mogelijkheid te kunnen bieden om de periode van opslag bij Beelen Terneuzen te verlengen en anderzijds een voorschrift in de vergunning van Beelen aan te passen.
Deze procedures hebben tot doel om het Waterschap AGV de mogelijkheid te geven om tot een acceptabele verwerking van het zuiveringsslib te kunnen komen. GS hebben contact met het Waterschap en zetten daarbij maximaal in op een verwerking in Nederland conform het landelijk afvalstoffenplan, hoewel de beperkte verwerkingscapaciteit dit lastig maakt en verwerking in het buitenland conform bestaande wet- en regelgeving ook een optie is.

Dinsdag 7 juli 2020

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda gaat open op 30 oktober 2020 en sluit op 5 februari 2021. Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt door middel van sociale innovatie op een aantal specifieke thema's. De regeling is ontwikkeld in aansluiting op de acties, plannen en ontwikkelingen van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt en ondersteunt zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden.
De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling dat tot stand kwam in samenwerking met en met bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten. Meer informatie op: https://www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling_human_capital_agenda

Zeeland verkleint de kloof tussen boer en burger

Zeeuwse landbouw- en onderwijsinstellingen hebben gezamenlijk een plan opgesteld om de communicatie te verbeteren. Dit is nodig omdat er volgens de initiatiefnemers een onjuist beeld bestaat van de landbouw- en visserijsector.  Daarom willen ze laagdrempelig, te beginnen op de scholen, vertellen hoe de sector samen met de omgeving produceert. Studenten van het Zeeuwse groene onderwijs worden nauw betrokken bij de uitvoering. Campus Zeeland steunt dit plan omdat hierdoor het huidige aanbod van Groen Onderwijs wordt verbreed en versterkt. De Provincie onderkent het belang van dit POP3-Leader-project en heeft daarom besloten een cofinanciering van € 25.400 te verlenen, mits het project wordt goedgekeurd binnen het Leader programma.

Subsidie Project Mosselboulevard Yerseke

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 10.000 te verlenen aan het Nederlands Mosselbureau voor het uitvoeren van het project Mosselboulevard Yerseke. Van 8 juli tot en met 30 september 2020 staat Yerseke in het teken van de mossel. De Mosselboulevard moet een nieuwe toeristische attractie worden voor toeristen uit binnen- en buitenland. De voorgenomen plannen dragen bij aan de ontwikkeling van de schelpdiersector en het toerisme in Zeeland en leiden tot hogere toegevoegde waarde binnen de schelpdiersector, een speerpunt uit de Economische Agenda 2017-2021. Bovendien sluit de subsidie aan bij de doelstelling uit de Visserijagenda 2022 “Verbinden en versterken visserij Zuidwest Nederland” voor de mosselsector: het vernieuwen van de promotie (frisser, imago, andere doelgroep).

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De eerste resultaten van de vierde openstelling van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 13 maart 2020 is het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheids- en demonstratieprojecten in te dienen. Tot nu toe zijn er drie haalbaarheids-onderzoeken ingediend voor een bedrag van € 134.200. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Haalbaarheid Ketensamenwerking Kombucha, aanvrager Bierbrouwerij Vermeersen
  • Haalbaarheidsstudie realisatie waterstoftankstation Zeeuws-Vlaanderen, aanvrager H4A
  • Niet-chemische onkruidbeheersing met een robot, aanvrager Fooddelta Zeeland.

Provincie ondersteunt project circulair ondernemerschap in toerisme en recreatiesector

Vier Nederlandse instellingen en bedrijven participeren in het Europese project FACET. De Provincie Zeeland ondersteunt dit project en wil de rol van observer-partner op zich nemen om de kennisuitwisseling met de regio te versterken.

Netwerkfacilitator grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat Zeeuwen en Vlamingen aan de slag kunnen aan beide kanten van de grens zonder institutionele belemmeringen of door regels die verschillen. Vooral Zeeland kan hiervan profiteren als het gaat om moeilijk te vervullen vacatures, bijvoorbeeld in de zorg of in de horeca. Hiervoor is het nodig dat we in de vorm van een netwerkfacilitator ‘een buitenboordmotor aankoppelen’ die ervoor zorgt dat alle instanties die zich nu inzetten voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt nog beter op elkaar aangesloten worden. Het resultaat na twee jaar is een zo duurzaam en resultaatgericht mogelijke samenwerking binnen de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Euregio Scheldemond.

GS stellen subsidie beschikbaar voor ontwikkeling van nieuwe natuur in 2020

Met de wijziging van het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2020 en de ophoging van de subsidieplafonds bieden GS de mogelijkheid om op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland subsidie aan te vragen. Hiermee wordt beoogd de realisatie van de ontwikkelopgave nieuwe natuur te versnellen. Natuurbeheerders en particuliere grondeigenaren worden hierdoor in de gelegenheid gesteld subsidie aan te vragen om nog in 2020 een aanvang te maken met de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein en de inrichting van deze natuur-terreinen. Verder kan subsidie worden aangevraagd voor een kwaliteitsimpuls in enkele bestaande natuurgebieden.

Poldernatuur Zeeland ontvangt subsidie voor ontwikkeling beheermonitoring agrarisch natuurbeheer

Het collectief Poldernatuur Zeeland voert het agrarisch natuurbeheer uit in onze provincie. Onderdeel hiervan is zorgen voor beheermonitoring om de effectiviteit van de genomen maatregelen voor de bescherming van boerenlandvogels te kunnen bepalen. Met de resultaten van deze monitoring kan het beheer zo nodig worden aangepast. Voor het verder ontwikkelen van de beheermonitoring ontvangt Poldernatuur Zeeland € 29.400 voor een periode van drie jaar (2020 tot en met 2022).
De subsidie zal worden gebruikt om de kennis bij de deelnemende agrariërs op het gebied van vogelherkenning te vergroten en de analyse van de waarnemingen te verbeteren.

Afhandeling Wob-verzoek

DVAN Advocaten heeft bij brief van 4 juni 2020 namens de vereniging Dutch Dairymen Board en de vereniging Farmers Defence Force een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met daarin diverse vragen en verzoeken met betrekking tot de Provinciale beleidsregels intern en extern salderen. Uit de beantwoording van de vragen zoals door DVAN Advocaten gesteld, blijkt dat er geen oorzaak-gevolgrelatie tussen extern salderen en overschrijding van het NEC-emissieplafond bestaat, evenmin is er concreet onderzoek gedaan naar mogelijke negatieve aspecten van extern salderen omdat extern salderen een wettelijk legitiem instrument is in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarmee is het Wob-verzoek afgehandeld. De beslissingen op Wob verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob verzoeken.

Voornemen om het Faunabeheerplan Damhert gedeeltelijk goed te keuren

GS hebben het voornemen om het Faunabeheerplan Damhert 2020-2025 gedeeltelijk goed te keuren. In dit faunabeheerplan wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan het provinciale natuurbeleid. Met de voorgenomen goedkeuring wordt door GS impliciet besloten ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen voor populatiebeheer op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer en kan uitvoering worden gegeven aan de provinciale vrijstellingen voor beheer van damherten in de Manteling van Walcheren, de Kop van Schouwen en in de gebieden grenzen daaraan (Walcheren, Schouwen en Westelijk-Zuid-Beveland). Tevens wordt ontheffing verleend voor het gebruik van geluiddempers door beheerders in dienst van terreinbeherende organisaties, en ontheffing voor de verruiming van afschottijden in gebieden waar de vrijstelling geldt voor afschot van zwervende damherten (Walcheren, Schouwen en Westelijk Zuid-Beveland). Het deel van het plan dat niet wordt goedgekeurd heeft betrekking op het voornemen om ontheffing te weigeren voor afschot van zwervende damherten in heel de provincie Zeeland in aanvulling op het beheer in de drie leefgebieden en de gebieden daaraan grenzend (Walcheren, Schouwen, Westelijk Zuid-Beveland).

Voornemen verlenen ontheffing gebruik luchtdrukgeweer bij rattenbestrijding

GS hebben het voornemen om op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland om het luchtdrukgeweer te mogen gebruiken bij de bestrijding van bruine en zwarte ratten. Op basis van de voorgenomen ontheffing kan de Faunabeheereenheid anderen machtigen om hier gebruik van te maken. De voorgenomen ontheffing geldt tevens voor het gebruik van nachtzichtapparatuur (zoals verlichting), voor geluiddempers, voor gebruik van het geweer op terreinen die geen jachtveld zijn, en voor gebruik van het geweer van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.

Buurtbus Middelburg

De gemeente Middelburg heeft verzocht om het rijden met een buurtbus door de wijken van de gemeente Middelburg mogelijk te maken. De huidige subsidieregeling staat alleen vervoer tussen kernen toe. GS zullen met het verzoek instemmen indien een buurtbusvereniging daar een formele aanvraag voor indient.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 juli 2020.

Een greep uit de agenda: 

8 juli 2020

Harry van der Maas en Dick van der Velde  gaan op werkbezoek naar Bison in Goes.

Harry van der Maas ondertekent samen met staatssecretaris Van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) de samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur.

Anita Pijpelink gaat in gesprek met minister Schouten en natuurorganisaties.

9 juli 2020

Jo-Annes de Bat opent de mosselboulevard Oesterij in Yerseke.

Harry van der Maas gaat samen met Harold Bergmann, burgemeester van Middelburg en vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, in gesprek met aantal jongeren over de coronamaatregelen, de veiligheid en handhaving.

Anita Pijpelink en Chris Dekker reiken de prijs uit aan de winnaar van de wedstrijd ‘Zeeland verandert mee; jouw tuin ook?'

13 juli 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Poleij Zeegroenten in Kruiningen, World of Oysters, Fish XL en Delta Mossel in Yerseke.

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink gaan ’s middags naar melkveehouder Verbree in Zierikzee en de familie Mesu in Nieuw- en Sint Joosland.

Han Polman neemt deel aan een Belgisch-Nederlandse bijeenkomst over Covid-19 in Baarle-Nassau.