Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 9 mei 2019

Geplande strandsuppletie bij Renesse is mogelijk op basis Beheerplan Voordelta

De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland heeft Rijkswaterstaat gevraagd om voor de geplande strandsuppletie bij Renesse een vergunningprocedure Wet Natuurbescherming te volgen. Een afschrift van deze brief is aan het college van Gedeputeerde Staten gestuurd, met het verzoek dit standpunt te ondersteunen. Rijkswaterstaat staat op het standpunt dat deze strandsuppletie onder voorwaarden is toegestaan in het Beheerplan Voordelta. Dat betekent dat er geen vergunningprocedure is vereist. Gedeputeerde Staten van Zeeland delen dit standpunt van Rijkswaterstaat en hebben dit schriftelijk aan de Natuur- en Vogelwacht kenbaar gemaakt.

Dinsdag 7 mei 2019

Toekennen POP3 subsidie lopende kosten en dynamisering LEADER

Voor Zeeland is voor LEADER in totaal € 3,22 miljoen aan EU-middelen beschikbaar. Een deel hiervan kan worden ingezet voor zogenoemde lopende kosten en dynamisering (technische bijstand). Hierbij moet gedacht worden aan de kosten die de Lokale Actiegroep (LAG) maakt en die verband houden met beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en promotie en voorlichting. Het secretariaat van de LAG wordt door functionarissen uitgevoerd die ondergebracht zijn bij de Provincie Zeeland. De Provincie is hiermee namens de LAG ook als penvoerder de aanvrager voor deze openstelling.

POP-3 Openstelling fysieke investeringen water 2019

De openstelling van de maatregel ‘Fysieke investeringen water 2019’ wordt voor de tweede keer opengesteld voor Zeeland. Hiermee willen we Zeeuwse landbouwers stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun landbouwbedrijf en waterbeheer. De regeling is vooral bedoeld voor de aanschaf van modernere installaties en machines, waarmee de Zeeuwse landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Het betreft investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven. Er is hiertoe een categorieënlijst vastgesteld met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers in Zeeland. Op deze categorieënlijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering. Door financieel in te zetten op de uitrol van innovatie wordt een impuls gegeven aan de algehele verduurzaming van de sector en wordt bijgedragen aan de concurrentiepositie van de Zeeuwse landbouwsector.

Openstelling POP-3 fysieke investeringen regulier 2019

De openstelling van de regeling ‘Fysieke investeringen regulier 2019’ wordt voor de tweede keer in Zeeland opengesteld. Hiermee stimuleren we Zeeuwse landbouwers om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld voor de aanschaf van modernere installaties en machines, waarmee de Zeeuwse landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Het betreft investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven. Er is hiertoe een categorieënlijst vastgesteld met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers in Zeeland. In deze categorieënlijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdragen aan de doelen voor innovatie en modernisering. Door financieel in te zetten op de uitrol van innovaties wordt een impuls gegeven aan de algehele verduurzaming van de sector en wordt bijgedragen aan de concurrentiepositie van de Zeeuwse landbouwsector.

Europese Pop-3 subsidie voor het project Oude Haven Campen van het Waterschap Scheldestromen

In dit project wordt door het waterschap Scheldestromen de waterloop naar gemaal Campen gebaggerd en verdiept met circa 1 meter en wordt circa 1 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd om de waterloop te verruimen. Daarmee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de waterkwaliteit in het KRW-lichaam Campen. Met deze verdieping wordt de doorstroming en afvoer van overtollig water verbeterd, waardoor het peilbeheer in het gebied beter geregeld zal zijn, zowel onder normale omstandigheden als bij extreme wateroverlast, hetgeen gunstig is voor de omliggende landbouwgebieden en natuurgebieden. Door de aanleg van een natuurvriendelijke oever en het op diepte brengen van de waterlopen wordt op een effectieve en doelmatige manier het ecologisch functioneren van een gebied en de waterkwaliteit van een waterlichaam verbeterd en geeft voor een groot deel invulling aan de eisen uit de KRW.

Interreg 2 Seas Circular Biobased Construction Industry

Gedeputeerde Staten verlenen mandaat voor de ondertekening van de partnerovereenkomst vor het project ‘Circular Biobased Contruction Industry’.

1e ronde budgetbewaking 2019

De 4e wijziging van de begroting 2019 betreft, naast de financiële verwerking van al eerder genomen besluiten, de verwerking van de effecten uit de eerste ronde budgetbewaking 2019, die in het kader van de jaarlijkse planning- en control cyclus wordt uitgevoerd.

GS stellen POP3-regeling voor Samenwerking en innovatie open

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de POP3-maatregel voor samenwerking voor innovatie Zeeland vastgesteld. Met deze maatregel kunnen subsidies verleend worden voor samenwerking ten behoeve van het praktijkrijp maken van kennis en bijdragen aan het realiseren van een transitie naar een meer volhoudbare landbouw en/of het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Subsidie voor kortfilmproject Slag om de Schelde van stichting Filmalot

In het project met als werktitel ‘Slag om de Schelde, vijf filmische vertellingen’ worden vijf kortfilms gemaakt door vijf jonge filmmakers. De kortfilms belichten allemaal een specifiek aspect van de Slag om de Schelde. De jonge filmmakers worden gecoacht door ervaren krachten uit de Nederlandse filmindustrie. De vijf kortfilms worden na afloop vertoond in de Zeeuwse filmtheaters en bij Omroep Zeeland en worden vervolgens gekoppeld aan een educatie-programma voor primair en voortgezet onderwijs. De Provincie ondersteunt dit project omdat het past bij doelstellingen die we hebben voor talentontwikkeling en stimuleren van kennis en bewustzijn over de Slag om de Schelde, juist ook onder jongeren. We waarderen ook dat een grote groep culturele organisaties samenwerkt in dit project en ze hopen via dit project tot meer duurzame samenwerking te komen.

Green Deal Aquathermie

Aquathermie, als mogelijke warmtebron voor de gebouwde omgeving Nederland, bereidt zich voor op een aardgasvrije toekomst. Hiervoor zullen alternatieve warmtebronnen nodig zijn. Aquathermie is een verzamelnaam voor thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater en het riool. Met de Green Deal Aquathermie zal worden ingezet op het in kaart brengen van de waarde en toepassing van aquathermie als warmte- en koudebron in de gebouwde omgeving. De Provincie stemt in met ondertekening van de Green Deal Aquathermie via het IPO.

Verrekening neveninkomsten 2018

Over het kalenderjaar 2018 hoeft geen verrekening plaats te vinden wegens neveninkomsten.

Exploitatiebijdrage Connexxion over 2017 vastgesteld

GS hebben de exploitatiebijdrage voor het busvervoer over dienstregelingsjaar 2017 vastgesteld op (afgerond) 14 mln. euro. Dat is bijna 0,5 mln. lager dan vooraf als voorschot is uitbetaald. Verklaring voor het verschil is dat de vastgestelde landelijke bijdrage-indexen over de afgelopen jaren lager zijn geweest ten opzichte van de indexen, waarmee bij de bevoorschotting is gerekend.

Jaarverslag 2018 Rekenkamer Zeeland

Het bestuur van de Rekenkamer Zeeland doet jaarlijks verslag van de Rekenkamer uitgevoerde onderzoeken. In het verslagjaar 2018 zijn vier onderzoeken afgerond. Wat het aantal betreft was 2018 het meest productieve jaar. Afgerond werden de onderzoeken naar: 380KV, Westerscheldeferry, Natuurbeheer en Energietransitie. De resultaten van deze onderzoeken zijn aan PS aangeboden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 mei 2019.

Een greep uit de agenda: 

8 mei 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Brussel met het Bestuurlijk Platform Visserij.

Han Polman is aanwezig bij de presentatie met minister-president Bourgeois en staatssecretaris Knops over de vervolgafspraken uit de Vlaams Nederlandse Top in Gent.

9 mei 2019

Jo-Annes de Bat bezoekt de eindexamenscholieren van CSW Middelburg.

Ben de Reu gaat naar het lijsttrekkersdebat over de Europese verkiezingen in Utrecht.

13 mei 2019

Carla Schönknecht opent het Watersportsymposium in Wemeldinge.