Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 10 december 2020

Programma Natuur 2021-2030 als onderdeel landelijke aanpak stikstof

Door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies is op 7 december 2020 het Programma Natuur 2021-2030 vastgesteld. Dit als onderdeel van de landelijke structurele aanpak stikstof van het Rijk. Over de uitvoering van het programma maken ministerie en provincies de komende tijd verdere afspraken. Die worden vervolgens concreet gemaakt door specifieke uitkeringen van het ministerie aan die provincies. Het programma natuur komt voort uit de Kamerbrief van 10 juli 2020 over het Programmaplan Natuur op hoofdlijnen zoals dit door het Ministerie van LNV aan de Tweede Kamer is verzonden (Kamerstuk 2020Z13840).

Hulp aan zieke vogels en zoogdieren in Zeeland

Het beleid van de Provincie Zeeland is erop gericht dat extra aandacht besteed wordt aan bedreigde dieren. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt gewonde, zieke en verzwakte exemplaren van kwetsbare en bedreigde dieren uit de natuur op. Medewerkers van de stichting verzorgen de dieren, laten ze revalideren en zetten ze terug in de natuur. Hiervoor ontvangt de stichting in 2021 €10.201 subsidie van de Provincie Zeeland. Naast het verzorgen van opvang geeft de stichting ook voorlichting over de opvang.

Wijziging omgevingsverordening haas

GS hebben besloten tot een wijziging in de Provinciale omgevingsverordening naar aanleiding van de statuswijziging van Haas, Konijn en Bunzing op de Rode Lijst. De Provinciale vrijstelling voor Haas, Konijn en Bunzing zijn hiermee vervallen. Dit betekent dat er gevolgen zijn voor activiteiten die te maken hebben met ruimtelijke inrichting, beheer en onderhoud. De vrijstelling voor Haas, Konijn en Bunzing vervalt op dat punt, zodat voor deze soorten ontheffing nodig is bij dergelijke activiteiten. Omdat het Haas schade veroorzaakt aan gewassen in de hele Provincie, zal weer, net als in het verleden, gewerkt gaan worden met een ontheffing.  Voor Konijn verandert er in de situatie van schadebestrijding weinig, omdat Konijn landelijk is vrijgesteld voor schadebestrijding.

Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 vastgesteld

In de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 is aangegeven dat in deze periode ieder jaar een Uitvoeringsprogramma cultuur, evenals een evaluatie van het voorafgaande jaar zal worden opgesteld. In het Uitvoeringsprogramma worden de concrete, structurele en incidentele culturele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. De evaluatie van het daaraan voorafgaande jaar is hiervoor richtinggevend. Door onder andere de gevolgen van COVID-19 voor cultuur hebben Provinciale Staten op 29 mei 2020 ermee ingestemd de huidige cultuurnotaperiode met één jaar te verlengen.

Rijk stelt middelen beschikbaar voor Zeeuwse infra- en ruimtelijke projecten

Tijdens het bestuurlijke overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO-MIRT) werd bekend gemaakt dat het Rijk middelen beschikbaar stelt voor Zeeuwse infra- en ruimtelijke projecten. Er werden besluiten genomen over onder andere Rail Ghent-Terneuzen, Slimme mobiliteit en de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta. Zo is er voor Rail Ghent-Terneuzen een zogenaamde adaptieve strategie vastgesteld om stappen richting uitvoering te zetten. Er zijn financiële middelen vrijgemaakt voor de financiering van flexpools in 2020 en 2021 om de woningbouwopgave in Zeeland met de inzet van gerichte expertise te versnellen. Ook is de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta vastgesteld, waarin de opgaven in dit gebied zijn benoemd. Het Rijk stelt daarnaast geld beschikbaar voor digitalisering op het gebied van mobiliteit en slimme verkeerslichten. Er komt een investeringsimpuls beschikbaar voor verkeersveiligheid gericht op kwetsbare verkeersdeelnemers en tot slot wordt er gestart met de planuitwerking voor de zandsuppletie Galgeplaat.

Dinsdag 8 december 2020

GS informeren PS over snijden zeegroenten en rapen schelpdieren

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten (PS) over het inmiddels afgeronde onderzoek naar de effecten van het handmatig snijden van zeegroenten en rapen van schelpdieren in de Zeeuwse Delta. Er is zowel recreatief als beroepsmatig naar gekeken. PS ontvangen ook informatie over het daaropvolgende proces waarin de uitkomsten gedeeld zullen worden met de belanghebbenden en relevante sectoren en hoe het onderzoek wordt vertaald in beleidsregels.

Nadere beleidsuitwerking snijden zeegroenten en rapen schelpdieren in Zeeuwse Delta

Voor de Deltawateren en Voordelta zijn beheerplannen opgesteld, waarin is vastgelegd welke activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit negatieve effecten heeft op de aanwezige natuurwaarden. Voor het handmatig zeegroenten snijden en het handmatig rapen van schelpdieren is dit niet of onvoldoende geregeld. Het is wenselijk dat het voor iedereen duidelijk is waar en hoeveel kan worden gesneden of geraapt en onder welke voorwaarden. De instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden mogen echter niet in gevaar komen. De Provincie Zeeland heeft Bureau Waardenburg opdracht gegeven om de twee activiteiten in de breedst mogelijke zin, zowel recreatief als beroepsmatig, te toetsen. De uitkomsten zijn per gebied en per activiteit verschillend. Voor sommige activiteiten is uitbreiding mogelijk, waar andere activiteiten juist om een beperking vragen. Er ligt een flinke opgave om samen met de belanghebbenden, relevante sectoren en andere overheden tot een betere regulering van deze activiteiten in de Zeeuwse wateren te komen. Gelet op de complexiteit hiervan wordt een externe onafhankelijke partij ingeschakeld die dit traject zal begeleiden.

CBK Zeeland ontvangt subsidie voor project Saeftinghe; de oerplek en het terugvinden van waarden

CBK Zeeland realiseert het project ‘Saeftinghe; de oerplek en het terugvinden van waarden’ met diverse projectpartners. Samen met kunstenaars, streekholders/inwoners en bezoekers gaan zij in een serie van activiteiten het gesprek aan over de betekenis van Saeftinghe. Aan de hand van verhalen, betekenissen en verbeeldingen van de uiteenlopende partners en deelnemers komen maatschappelijke en menselijke waarden bovendrijven. De Provincie waardeert de domeinoverstijgende samenwerking bij het project en verleent € 75.000 subsidie vanuit Natuurbeleving en verwacht dat het project nieuwe perspectieven op natuur- en landschapsbeleving voortbrengt waar we van kunnen leren.

Tweede intrekkingsverzoek Perkpolder Beheer B.V.

Gedeputeerde Staten hebben een tweede verzoek ontvangen van Hörchner advocaten, namens Stichting Schone Polder, tot het intrekken van de aan Perkpolder Beheer B.V. verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder. De stichting is door GS aangemerkt als niet-belanghebbende. Op grond daarvan wordt het verzoek buiten behandeling gesteld.

Samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Delta verlengd

De Vlaams Nederlandse Delta (VND) is geografisch gezien de rivierdelta die gevormd wordt door de samenvloeiing van de Rijn, de Maas en de Schelde. De strategische ligging maakt dat de delta een open poort is vanuit de Noordzee tot een groot achterland dat naast Duitsland en Frankrijk ook heel Centraal-Europa omvat. Met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst willen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland samen met andere overheden, havens, bedrijfsleven en kennisinstellingen de komende jaren verder werken aan de grote uitdagingen in de delta op het terrein van verduurzaming van transport en logistiek, digitalisering, klimaatadaptatie en versterking van de natuur. Tevens willen de provincies met de partijen werken aan de versterking van de internationale economische positionering van de deltaregio. De provincies dragen hiertoe elk € 25.000 per jaar bij gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Vaststellen exploitatiebijdrage Connexxion voor busvervoer 2019

GS hebben de exploitatiebijdrage voor het busvervoer over dienstregeling jaar 2019 vastgesteld op (afgerond) 15 miljoen euro. Dat is € 16.070 hoger dan als voorschot is uitbetaald. Connexxion krijgt dat bedrag nog uitbetaald.

Ondertekening Intentieverklaring Rail Ghent-Terneuzen

Het project Rail Ghent-Terneuzen, met als belangrijkste deelproject de aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen Axel en Zelzate, komt in een nieuwe fase terecht. De minister van I&W heeft 15 miljoen euro ter beschikking gesteld, waarvan 2 miljoen euro gebruikt mag worden voor de verdere planuitwerking. Ook aan Belgische zijde worden middelen ter beschikking gesteld. Met alle betrokken partners. waaronder de Belgische federale overheid, wordt nu afgesproken het project in detail verder uit te werken en de toekomstig te maken kosten op 50/50-basis te delen.

Provincie Zeeland draagt bij aan doorontwikkeling Quick Scan Democratie

Democratie in Actie wil, samen met de provincies een Quick Scan Democratie (QSPD) ontwikkelen op basis van de Quick Scan Lokale Democratie die eerder voor gemeenten werd ontworpen. GS stemmen in met de QSPD en stellen hiervoor maximaal € 4.000 beschikbaar en wachten de resultaten van de uit te voeren pilot af.

Autorijschool Dek gaat helpen de verkeersveiligheid te vergroten

Autorijschool Dek gaat helpen om de verkeersveiligheid te vergroten. In het algemeen wordt er gezegd dat een mens pas in de praktijk, na de rijopleiding, leert autorijden. Dit komt omdat lang niet alle situaties en bijbehorend veilig gedrag kunnen worden aangeleerd in de beperkte tijd van een rijopleiding. De praktijk is echter een gevaarlijke leerschool en daarom organiseert ROVZ in samenwerking met ZLM een cursus voor jonge automobilisten: GRIP. Autorijschool Dek heeft subsidie aangevraagd voor een soortgelijke training: Dare2Drive. Deze training is korter en goedkoper dan GRIP. Hierdoor wordt mogelijk een andere doelgroep bereikt. Daarom wordt in het eerste jaar bijgedragen in de kosten van het geven van de training, waardoor de prijs voor de deelnemers in deze pilotfase omlaag gaat. Na afloop van het jaar wordt de training geëvalueerd. De Provincie verleent € 10.000 subsidie voor deze training.

Beslissing op bezwaar

Tegen een opgelegde dwangsom in verband met het plaatsen van borden aan de Polredijk in Veere is bezwaar gemaakt. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk te verklaren, het besluit in stand te laten en het motiveringsgebrek van het betreffende besluit in de beslissing op bezwaar te herstellen. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

Provincie onderschrijft waarde ‘Werkinnovatieprijs De Zuidhoek’

In het traject ‘Werkinnovatieprijs De Zuidhoek’ maakt Schouwen-Duiveland kans op 1 miljoen euro voor mobiliteit, leefbaarheid en werkgelegenheid op het eiland. Vanwege de koppeling met mobiliteitsontwikkelingen vanuit de opgave Slimme Mobiliteit en vanwege het perspectief dat dit mogelijk ook voor heel Zeeland kan gaan bieden, onderschrijft de Provincie dit initiatief door het ondertekenen van een letter of commitment.

Subsidie oesterpromotie feestdagen

GS verlenen een subsidie van € 6.700 aan de Nederlandse Oestervereniging voor de promotie van oesters tijdens de feestdagen. De feestdagen zijn een belangrijke periode voor de oestersector, omdat tijdens deze periode de grootste hoeveelheid oesters wordt geconsumeerd. Geschat wordt dat 70 tot 80 procent van de oesters normaliter in deze periode de deur uit gaat. Door de huidige coronamaatregelen loopt de afzet aan de horeca echter drastisch terug. Daarom zet de Nederlandse Oestervereniging zich in om de afzet van Zeeuwse oesters te stimuleren via diverse informatieve video’s en een campagne op social media. Zij roept daarin op om ook thuis oesters op het menu te zetten. Tevens wordt benadrukt dat het openen en bereiden van Zeeuwse oesters voor iedereen mogelijk is.

Cofinanciering Leader project ‘Zeeuwse-Vlaamse Friet’

Landbouwbedrijf Steijaert heeft een projectvoorstel ‘Zeeuwse-Vlaamse Friet’ opgesteld en de Provincie Zeeland gevraagd om cofinanciering. Het bedrijf wil met kwaliteitsaardappelen uit de regio een onderscheidend product leveren. Het streekproduct wordt straks geleverd aan de recreatieve en toeristische sector, maar ook aan huis en in de schappen van supermarkten en boerderijwinkels. Het onderscheidend vermogen van dit project zit onder andere in het zelf verwerken van het product, de lokale afzet en de samenwerking die wordt aangegaan met de regio. Lokale kwaliteit en smaakbeleving zorgen voor toegevoegde waarde in de keten waarvan de akkerbouwer, ondernemer en consument profiteert. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de bestaande netwerken zoals Grenspark Groot Saeftinghe, ZLTO en AJK. De Provincie onderkent het belang van dit POP-3 Leader-project en heeft daarom besloten een intentie te verlenen voor cofinanciering van in totaal € 40.000.

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 30 april 2020 afwijzend beschikt op een subsidieaanvraag die gedaan is onder de openstelling ‘POP-3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water 2019 Provincie Zeeland’. De aanvrager heeft tegen de afwijzing een bezwaarschrift ingediend. De commissie voor bezwaar, beroep en klachten heeft GS geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben dat advies opgevolgd en de aanvrager daarover bericht.

Brief verzoek tot herziening fosfaatnormen naar Rijk

De Provincie Zeeland heeft in afstemming met de landbouworganisaties ZAJK, CZAV en ZLTO een brief naar het Rijk gestuurd, waarin wordt gepleit voor een herziening van de voorgenomen klassenindeling van de gecombineerde fosfaatindicator. De nieuwe normen voor de gebruiksruimte van fosfaat gaan vanaf 1 januari 2021 in, maar zorgen er volgens berekeningen van de CZAV voor dat er vanaf volgend jaar 946 ton fosfaat minder mag worden gebruikt. Dit komt bijvoorbeeld neer op een verlies van 270.000 kubieke meter varkensdrijfmest of 500.000 ton compost. Deze forse daling in het gebruik van dierlijke mest en organische stof is een belemmering voor de inzet op volhoudbare landbouw en duurzaam bodembeheer. Als het niet mogelijk is om tijdig met een herziening te komen, wordt er aan het Rijk gevraagd om het beleid uit te stellen, zodat de Zeeuwse sector op individueel bedrijfsniveau een neutrale overgang kan realiseren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 december 2020.

Een greep uit de agenda: 

9 december 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Bouwbedrijf Boogert in Oosterland en Bever Innovations in Zierikzee.

10 december 2020

Han Polman doet digitaal mee aan de jaarlijkse briefschrijfactie ‘Write for Rights’ van Amnesty International.

Harry van der Maas en Dick van der Velde brengen een bezoek aan laadpunten voor elektrische auto’s in Renesse.

13 december 2020      

Anita Pijpelink bezoekt slotconcert Winterfestival “Distant Ligths’ in Middelburg.

14 december 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Fruitteeltbedrijf Martijn Slabbekoorn in Eversdijk. Ook reikt hij het Zeker Zeeuws certificaat uit aan de Ambachterie in Oostburg.

Han Polman is aanwezig bij de première van de film De Slag om de Schelde in Vlissingen.