Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 10 januari 2019

Subsidie voor prepareren en tentoonstellen potvis ‘Pieter’

Het museum Terra Maris is bezig met het ontwikkelen van een wisselexpositie genaamd ‘Wat spoelt eraan’. Er wordt een belevingswereld gecreëerd voor jong en oud. Tijdens deze expositie wordt op een educatieve wijze inzichtelijk gemaakt wat er in het verleden en heden allemaal is aangespoeld én wat dat aangespoelde voor mens en natuur in Zeeland heeft betekend of kan betekenen. Op 1 december 2017 spoelde op het strand van Domburg de potvis “Pieter” aan. Het tentoonstellen van deze potvis tijdens de expositie, vlakbij de plek waar hij aangespoeld is, is uniek. Om dit te kunnen realiseren stelt de Provincie een subsidie beschikbaar aan het museum Terra Maris. Daarnaast onderschrijft de Provincie Zeeland het belang van dit project omdat het goed aansluit bij de gestelde opgaven: biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuureducatie en -beleving.

Bestuursovereenkomst beperkt getij Grevelingen

Door het beschikbaar stellen van € 75 miljoen door de ministers van IenW en LNV, naast de regionale bijdragen, is gestart met de verkenningsfase voor het project ‘Beperkt getij in de Grevelingen’. Samen met Rijk en regio wordt gewerkt aan een toekomstbestendig ecosysteem in de Grevelingen waar waterveiligheid, water van een goede kwaliteit en hoogwaardige natuur goed samengaan met een krachtige en duurzame economie. Het middel hiertoe is herstel van beperkt getij via een doorlaat in de Brouwersdam. De getijdenbeweging kan ook worden benut voor het opwekken van duurzame energie. In de Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen staan de afspraken over de afronding van de verkenningsfase, de start van de planuitwerkingsfase en het voorbereiden van de realisatie.

Vragen fracties PS over voorstel samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis

Begin december 2018 heeft het Presidium besloten het voorstel aan Provinciale Staten over de samenwerking van de vrijwilligersorganisaties in een Erfgoedhuis niet te behandelen in de vergadering van 7 december 2018. De Statenfracties zijn in de gelegenheid gesteld nadere vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten, waarvan sommigen gebruik hebben gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben de nadere vragen in een brief beantwoord, waarna het statenvoorstel opnieuw in de Statencommissie Economie zal worden behandeld.

Dinsdag 8 januari 2019

Wob-verzoek inzake datalekken bij provincies

Bij de Provincie Zeeland is, evenals bij andere provincies, een Wob-verzoek ingediend over zogenoemde “datalekken” in het kader van de meldplicht aan de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Deze meldplicht geldt sinds 1 januari 2016. GS hebben besloten de gevraagde informatie te verstrekken in een overzicht.

Voornemen last tot sluiting delen van zwembad Scheldorado in Terneuzen

GS hebben aan Scheldorado B.V., exploitant van zwembad Scheldorado in Terneuzen, een voornemen bekend gemaakt om delen van het zwembad te sluiten omdat bezoekers zich in die delen kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels. Scheldorado B.V. is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Zeeland maakt afspraken met rijksoverheid over infrastructuur en slimme mobiliteit

In het jaarlijkse MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) overleg bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn weer de nodige afspraken gemaakt tussen Zeeland en het Rijk. Meest in het oog springend zijn de afspraak om een Living Lab Smart Mobility (slim, vraaggericht vervoer) in Zeeland te starten, samen met minister Ollongren te gaan kijken naar de kwaliteits- en verduurzamingsopgave in de Zeeuwse woningvoorraad en dat het Rijk € 1,857 miljoen reserveert voor een snelfietsroute Zelzate-Terneuzen. Tot slot is met interesse kennisgenomen van de voortgang van de studie naar een nieuwe railverbinding Gent-Terneuzen.

Agiostorting Westerschelde Ferry BV

Naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten op 7 december 2018 om een eenmalige bijdrage aan de Westerschelde Ferry B.V. (WSF) te verstrekken, gaan Gedeputeerde Staten over tot een agiostorting van € 500.000. Deze agiostorting dient ter versterking van het eigen vermogen.

Subsidie voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Het project ‘Versterking biodiversiteit en landschap in het agrarisch gebied van Zeeland’ van de Stichting Landschap omvat maatregelen die gericht zijn op de versterking van de biodiversiteit van het Zeeuwse agrarisch cultuurlandschap. Het project draagt bij aan het remmen van de neerwaartse trend in de populatieomvang van doelsoorten van het agrarisch cultuurlandschap. De maatregelen dragen ook bij aan een mooi aantrekkelijk landschap voor zowel de bewoners als de bezoekers van Zeeland. Het project past in het beleid van de Provincie Zeeland én het past binnen de doelstellingen van het Europees Plattelandsontwikkelings-programma(POP-3). Daarom is er een subsidie toegekend van in totaal € 581.915 waarvan 50% EU-budget en 50% Provincie-budget.

GS beslissen op bezwaar tegen de ontheffing voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten

GS hebben een beslissing genomen op het door de Stichting Het Zeeuwse Landschap, mede namens Vereniging Natuurmonumenten ingediende bezwaar tegen de aan Stichting Zwerfkatten verleende ontheffing voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten binnen de bebouwde kom of op campings, bungalowparken en vakantie-accommodaties, nadat ze op die plaatsen zijn gevangen en nadat ze zijn gecastreerd. Slechts een klein deel wordt terug uitgezet, voor zover ze niet te socialiseren en herplaatsen zijn. Stichting het Zeeuwse Landschap vreest voor grote ecologische schade en dat katten van buiten de provincie Zeeland uitgezet worden. Op advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten worden aan de ontheffing extra voorschriften verbonden.

Beslissing op bezwaar besluit toekenning subsidies zevende ronde Provinciale Impuls Wonen 2018

Op 3 juli 2018 besloten Gedeputeerde Staten in het kader van de zevende ronde Provinciale Impuls Wonen welke projecten subsidie kregen. Tegen het besluit tot afwijzing van subsidie voor de sloop en nieuwbouw van de woning Axelsestraat 2 in Heikant is bezwaar ingediend. Gedeputeerde Staten volgen het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten en verklaren het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd.

Beslissing op bezwaar besluit toekenning subsidies zevende ronde Provinciale Impuls Wonen 2018

Op 3 juli 2018 besloten Gedeputeerde Staten in het kader van de zevende ronde Provinciale Impuls Wonen welke projecten subsidie kregen. Tegen het besluit tot afwijzing van subsidie voor de sloop en nieuwbouw van het pand gelegen naast de woning aan de Molenweg 26 in Oud-Vossemeer is bezwaar ingediend. Gedeputeerde Staten volgen het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten en verklaren het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd.

GS stellen Natura 2000-beheerplan Yerseke en Kapelse Moer (2018 -2024) definitief vast

Dit beheerplan biedt voor de komende zes jaar richtlijnen en kaders voor natuurbeheer, natuurbescherming en activiteiten in het Natura 2000-gebied. Het plan heeft als doel, de beschermde natuur in dit gebied in stand te houden en te zorgen dat activiteiten en gebruik van het gebied nu en in de toekomst duurzaam worden ingezet.

Ministerie van BZK honoreert voorstel Provincie Zeeland voor aanpak van vakantieparken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel van de Provincie Zeeland, voor de aanpak van vakantieparken, gehonoreerd en € 100.000 toegekend. Provincie Zeeland wil zich met steun van de Rijksoverheid en  partners in de regio inzetten voor kwaliteitsverbetering van recreatieparken, die toekomstgericht, vitaal en in goed evenwicht staan met de omgeving. Tegelijk wil de Provincie ervoor zorgen dat oneigenlijk gebruik van vakantieparken wordt voorkomen en waar aanwezig wordt aangepakt. Parken die kwetsbaar zijn voor criminele ondermijning, moeten worden ondersteund door ze weerbaar te maken en handelingsperspectief te bieden. Goede handhaving van recreatieparken, maar ook jachthavens is daarbij van essentieel belang. De Provincie wil daarvoor samen met haar partners ondermijnende activiteiten op (verouderde) parken voorkomen en de handhaving en de integrale aanpak ervan versterken. In overleg met de Zeeuwse gemeenten wil de Provincie tot nadere afspraken komen.

Provincie verstrekt subsidie aan waterschap voor verwijderen drugsafval

Het Waterschap Scheldestromen heeft een subsidieaanvraag ingediend op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zeeland voor het verwijderen van drugsafval. De Provincie Zeeland verstrekt hiervoor eenmalig een bijdrage van € 10.222.

Subsidie voor het Bevrijdingsmuseum Zeeland

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft de ambitie om het gedachtengoed van de Vier Vrijheden, zoals deze in 1941 zijn opgetekend door de Amerikaanse president Roosevelt levendig te houden. Zij doen dit door aandacht te besteden aan de historische context van de Vier Vrijheden en hun betekenis voor de inrichting van onze huidige samenleving. Daarnaast vertelt het Bevrijdingsmuseum Zeeland als enig museum in Zuidwest Nederland het strategische belang van de provincie Zeeland en in het bijzonder de betekenis van de Slag om de Schelde voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. Om dit alles een plek te geven is het huidige museum te klein. Daarom is er een uitbreiding gepland met als openingsdatum 25 oktober 2019. Voor het mogelijk maken van de Roosevelt Experience en het optimaal inrichten hiervan, wordt een subsidie beschikbaar gesteld van € 100.000 voor het aantrekken van één of meerdere conservators.

Ontwikkeling Zeeuwse verhaallijnen

De Provincie Zeeland werkt samen met de Zeeuwse landschaps- en cultuurorganisaties en de VVV binnen Zeeuwse Ankers. Via de website www.zeeuwseankers.nl wordt het erfgoed ontsloten door middel van verhalen gekoppeld aan het erfgoed en landschap en routes. Om meer focus en samenhang aan te brengen in het cultureel erfgoed hebben Gedeputeerde Staten € 49.000 beschikbaar gesteld aan de Stichting Cultureel Erfgoed om samen met alle stakeholders Zeeuwse verhaallijnen te definiëren die kenmerkend zijn voor Zeeland. Deze overkoepelende verhaallijnen zullen de ‘haakjes van een kapstok’ gaan vormen waaraan het rijke en veelvormige Zeeuwse erfgoed gehangen kan worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 januari 2019.

Een greep uit de agenda: 

8 januari 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar de nieuwjaarsreceptie van de VNO-NCW in Terneuzen.

9 januari 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij vleeswarenbedrijf Wilthagen in Tholen.

Harry van der Maas ontmoet Friese collega’s in Oud-Vossemeer.

10 januari 2019

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Coroos in Kapelle.

Harry van der Maas en wethouder Chris Simons geven het startsein voor campagne ‘Licht aan, goed bezig!’ in Arnemuiden. 

Ben de Reu is aanwezig tijdens het werkbezoek aan Zeeland van directeur-generaal Ruimte en Water Peter Heij en directeur algemeen Waterbeleid en Veiligheid Titus Livius. Daarna bezoekt hij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Terneuzen.

11 januari 2019

Het college van Gedeputeerde Staten ontvangt genodigden en geïnteresseerden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het provinciebestuur in de Nieuwe Kerk en Kloostergangen in Middelburg.

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Euro-Mit Staal in Ritthem.

Ben de Reu woont hij het Nieuwjaarsconcert bij in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

14 januari 2019

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu reiken cheques uit aan de initiatiefnemers POP-Watermaatregelen in de Admiraliteitszaal in het provinciehuis in Middelburg.