Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 10 oktober 2019

Subsidie voor kennis- en informatieplatform Energy Port Zeeland

Op dit moment zijn ongeveer driehonderd bedrijven betrokken bij Energy Port Zeeland. Het doel van Energy Port Zeeland is om de regionale economie in de offshore windsector te versterken. Dit doel wordt gerealiseerd met ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en overheden samen te werken op het gebied van business & business development, opleiding & arbeidsmarkt, onderzoek & innovatie en profilering & communicatie. De Provincie Zeeland stelt € 50.000 beschikbaar voor het Kennis- en Innovatienetwerk Energy Port.

De Provincie stelt secretaris beschikbaar voor Economic Board Zeeland

De Economic Board Zeeland is een belangrijke partner van de Provincie Zeeland voor de strategische samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden. De Provincie wil dit ook de komende jaren blijven ondersteunen door middel van het beschikbaar stellen van een secretaris voor de periode 2020 – 2022.

Provincie Zeeland bevestigt voortzetting samenwerking Waterpoort

De Provincie Zeeland ondertekent als één van de partijen de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Hiermee draagt ze bij aan de economische ontwikkeling van het gebied rond het Volkerak-Zoommeer. De ondertekening vindt donderdagmiddag 10 oktober 2019 plaats.

Wob verzoek over integriteitsbeleid en verantwoording daarvan

Het Gezelschap van Gildehuizen heeft alle Provincies een verzoek gedaan om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Provincie Zeeland heeft de gevraagde informatie binnen de gestelde kaders verstrekt en op dat verzoek beslist binnen de gestelde termijn. De beslissingen op Wob verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob verzoeken.

Dinsdag 8 oktober 2019

Vergunningverlening natuurbeschermingswet weer op gang

Met het vaststellen van beleidsregels zetten provincies een volgende stap in het op gang brengen van de vergunningverlening die, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over stikstof, vrijwel stil was komen te liggen. De beleidsregels geven de kaders weer waarbinnen door middel van onder andere salderen weer ruimte ontstaat om vergunningen aan te vragen.

Zeeuwse afvaardiging naar kustregio's Verenigd Koninkrijk voor verkenning samenwerking na eventuele Brexit

Kent, Sussex en Essex County Council nodigen vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland uit voor een werkbezoek. Het doel van het bezoek is verkennen of er mogelijkheden zijn om te blijven samenwerken na een eventuele Brexit. Naast Zeeland zijn ook vertegenwoordigers van de Provincies West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais in Frankrijk uitgenodigd.

Subsidie voor project Fruit met minder water

Provincie Zeeland verleent samen met het Deltafonds een subsidie van € 116.706 aan de Nederlandse Fruittelersorganisatie voor het project ‘Meer fruit met minder water’. In dit project onderzoekt Wageningen Universiteit de mogelijkheden om de zoetwatersituatie in de fruitteelt te verbeteren. Het project ontving eerder al een Europese (POP3) subsidie, maar om het hele onderzoek uit te voeren is extra subsidie nodig. Daarin voorzien de Provincie en het Deltafonds met deze aanvullende subsidie.

Jubileumviering Scheldemondraad 9 oktober 2019

De Euregio Scheldemond bestaat 30 jaar. Samen met de lokale en regionale partnerbesturen vieren we dit op 9 oktober in het provinciehuis te Middelburg. Zo geeft minister van Staat Piet Hein Donner een toelichting op de studie die momenteel wordt opgesteld naar de verschillen in regelgeving die er soms nog zijn aan weerszijden van de Nederlands-Vlaamse grens. Wat valt er te doen aan de botsende wetten en regels om grensoverschrijdende infrastructuur sneller tot stand te brengen? Een bestuurlijke werkgroep is bezig met een inventarisatie van de knelpunten. De eerste resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2020. Vervolgens discussiëren prominenten onder leiding van VRT-journalist Rob Heirbaut over de toekomst van Interreg en de Euregio. Welke kansen liggen er in de grensregio? En welke thema’s zijn belangrijk op lokaal niveau? Euregio Scheldemond werkt aan een inspiratiedocument om de kansen en knelpunten in het grensgebied in beeld te brengen. Hoe gaan we in het grensgebied om met belangrijke opgaven als circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie? En hoe belangrijk is een open grens voor kennis- en onderwijsontwikkelingen en werk. De Scheldemondraad (SR) is een samenwerkingsverband van de provincies Oost- en West- Vlaanderen en Zeeland. Het biedt een bestuurlijk platform voor grensoverschrijdende thema’s. ‘Niet grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens’ is het motto van de werking van de Euregio Scheldemond.

Ontwerp luchthavenregeling Luchthaven Haamstede

Gedeputeerde Staten hebben besloten de ontwerp Luchthavenregeling voor het zweefvliegveld in Burgh-Haamstede vast te stellen en ter inzage te leggen. De ontwerp Luchthavenregeling en de op zaak betrekking hebbende stukken liggen van 9 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 ter inzage. De Vliegclub Haamstede die het zweefvliegveld in Burgh-Haamstede exploiteert beschikt op dit moment nog over een vergunning die gebaseerd is op de Wet luchtvaart die ondertussen gewijzigd is. In de gewijzigde wet is geregeld dat de Provincie de oude vergunning omzet naar een nieuwe vergunning. Deze nieuwe vergunning is de luchthavenregeling Luchthaven Haamstede. Behalve de naam en de opzet van de vergunning verandert er op het zweefvliegveld niets aan activiteiten die de Vliegclub Haamstede al jaren op dit vliegveld doet.

Gezamenlijke reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau, IJmuiden Ver Alpha

Het ministerie van EZK verzoekt de Provincie, Zeeuwse gemeenten en het waterschap Scheldestromen om een reactie op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, IJmuiden Ver Alpha. In een gezamenlijke reactie die de Provincie namens de betrokken Zeeuwse overheden aan het ministerie stuurt, spreekt men tevredenheid uit over het gevoerde proces en de inhoud van de concept notitie. Deze vormt de onderzoekagenda voor het MER onderzoek.

Provinciale reactie op de concept Nationale Omgevingsvisie

De Provincie Zeeland heeft gereageerd op de concept Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze concept NOVI lag vanaf 22 augustus tot 30 september 2019 ter inzage. Wat betekent dit voor Zeeland? Zijn de Zeeuwse belangen goed vertegenwoordigd en kunnen wij ons als Provincie Zeeland vinden in de Nationale Omgevingsvisie? Die vragen zijn beantwoord in onze zienswijze op de NOVI.

Provinciale cofinanciering voor ontwikkeling praktijkroutes mbo Zeeuws-Vlaanderen

Om het beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen bereikbaar te houden voor jongeren en de aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in deze regio te verbeteren, werkt Scalda aan de ontwikkeling van zogenaamde praktijkroutes. Bij dit onderwijsconcept volg je als mbo-student vrijwel geen onderwijs meer op een centrale locatie van Scalda maar op de werkvloer: je leert in de bedrijven zelf. Voor de ontwikkeling van de praktijkroutes krijgt Scalda naast de bijdrage van de Provincie ook bijdragen van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, het bedrijfsleven en het Regionaal Investeringsfonds mbo. De Provincie wil voorzieningen graag bereikbaar houden voor een voor Zeeland belangrijke doelgroep, de mbo studenten. Door de ontwikkeling van de praktijkroutes te koppelen aan de arbeidsmarkt in Zeeuws-Vlaanderen is dit initiatief een voorbeeld voor andere regio's.

GS verlenen subsidie aan CZW Bureau voor verschillende projecten

Gedeputeerde Staten verlenen het CZW Bureau subsidie van € 53.328 voor de in 2019 uit te voeren projecten. Het gaat om het uitwerken van een gezamenlijke gemeentelijke serviceorganisatie binnen het sociaal domein én het optimaliseren van de provinciale monitorfunctie en data-analyse op het terrein van de leefbaarheid.

Subsidie voor Reizen op Reisproduct

GS geven de Stichting Scholierenvervoer Zeeland € 35.000 subsidie voor het uitvoeren van een pilot Reizen op Reistegoed. Doel van de pilot is om inzicht te krijgen in de motieven van scholieren om al dan niet gebruik te maken van het openbaar busvervoer.

GS wijzen Commissie Toekomstige Zorg Thuiswonende Ouderen op Zeeuwse situatie

Door de minister van VWS is een commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ ingesteld. Deze commissie is gevraagd advies uit te brengen over wat nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Omdat de Provincie Zeeland dunbevolkt is (en daarmee afwijkt van grote provincies) en daarnaast ook een hoog vergrijzingspercentage kent, reageren GS naar deze commissie door deze Zeeuwse specifieke eigenschappen onder de aandacht te brengen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 oktober 2019.

Een greep uit de agenda: 

8 oktober 2019

GS vergaderen in Brussel vanwege de Week van de Regio’s.

Anita Pijpelink opent een bijeenkomst over grensoverschrijdende maritieme samenwerking in Brussel.

9 oktober 2019

Jo-Annes de Bat licht het belang van voldoende zoetwater voor de landbouw en het op te stellen deltaplan zoetwater toe tijdens de bijeenkomst over zoetwaterstrategie voor de landbouw. Ook gaat hij naar de 2e Nationale Toerisme Top in het Topshuis op Neeltje Jans.

Anita Pijpelink opent de bijeenkomst zoetwaterstrategie voor de landbouw in ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. Ook verzorgt zij het slotwoord van de Jubileumbijeenkomst Scheldemondraad in Middelburg.

Han Polman geeft een inleiding bij het symposium ‘Waarom vrijheid niet wachten kon’ in het stadhuis in Middelburg. Ook gaat hij naar de Nationale Toerisme Top  op Neeltje Jans.

Dick van der Velde spreek tijdens de Nationale Toerisme Top.

10 oktober 2019            

Harry van der Maas gaat naar de slotbijeenkomst van het Drie Klauwen knooppunt in Nieuwdorp.

Anita Pijpelink opent het symposium ‘Bijvriendelijk Zeeland’ in Middelburg.

Dick van der Velde gaat naar het 100-jarig bestaan van de PZEM.

11 oktober 2019

Anita Pijpelink neemt het rapport ‘Je eigen grens verleggen’ in ontvangst in Middelburg.

Han Polman reikt de Zeeuwse Parel uit op de Nationale Coming Out Day tijdens een bijeenkomst in Cine City in Vlissingen.

12 oktober 2019

Jo-Annes de Bat huldigt de drie winnaars van de Tacx Pro Classic die start in Middelburgen finisht op de Stormvloedkering.

Han Polman heet de deelnemers aan de Tacx Pro Classic welkom in Middelburg.