Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 11 april 2019

Dhr. C.A.A.M. Verheijen benoemd tot Lid Raad van Toezicht Zeeuws Museum

Met ingang van 1 mei 2019 benoemen Gedeputeerde Staten dhr. C.A.A.M. Verheijen als lid van de Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum voor een periode van vier jaar.

Gemeenschappelijk beleidskader Financieel toezicht

Gedeputeerde Staten zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten. De wijze waarop dit toezicht wordt uitgeoefend hebben GS vastgelegd in een beleidskader: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK). Alle provincies stellen hetzelfde beleidskader vast. Dit beleidskader vervangt het kader uit 2014 en is van toepassing met ingang van het begrotingsjaar 2020. Het Rijk, provincies en gemeenten werken samen aan de verdere modernisering van het toezicht via de agenda ‘Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht’. Dit GTK is een tussenproduct en als het aanpassing behoeft in het kader van toezicht van de toekomst zal het aangepast worden.

Dinsdag 9 april 2019

Campus Zeeland ondersteunt Kennis en Innovatienetwerk eHealth

In 2016 is het kennis- en innovatienetwerk eHealth, gericht op technologische innovatie in de zorg, van start gegaan. Dit Kennis- en Innovatienetwerk is een steeds grotere rol gaan spelen in het bevorderen van samenwerking rond technologie in de zorg. Het is nu een netwerk met een breed draagvlak van organisaties uit de gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, ouderenzorg, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn diverse Zeeuwse gemeenten en onderwijsinstellingen betrokken bij het netwerk. De sector staat nu voor een aantal grote opgaven, zoals de vraag hoe de zorg betaalbaar en bereikbaar blijft voor de inwoners en hoe om te gaan met het grote aantal vacatures. Daarom menen de partners in het netwerk dat het moment is aangebroken om dit netwerk verder te ontwikkelen. Deelnemers aan het netwerk willen een volgende stap zetten naar gezamenlijke agenda-ontwikkeling. Tegelijk spreken zij ook de behoefte uit te willen verbreden. Het gaat dan niet alleen om technologische, maar ook om sociale innovatie. Het netwerk ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken.

Jubileumbijeenkomst Zeeuwse Meesters

Het college van GS heeft besloten een subsidie van € 2.500 te verlenen aan het netwerk ‘Zeeuwse Meesters’ voor de organisatie van een jubileumbijeenkomst op 16 mei 2019. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Oostkerk in Middelburg, en heeft als centraal thema: ‘Goed recht voor (on)gewone mensen. Hoe houden we de rechtsstaat levend?’, en wordt georganiseerd voor juristen en juridisch belangstellenden.

Beslissing op bezwaar schelpdier rapen Veerse Meer

Door bezwaarde is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 10 december 2018 tot afwijzing van het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van tapijtschelpen in het Veerse Meer. Het bezwaarschrift is buiten de daarvoor wettelijk geldende termijn aan Gedeputeerde Staten verzonden. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet- ontvankelijk verklaard dient te worden.

Voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland

Uit de voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland van waterschap Scheldestromen blijkt de planvorming wateropgave (vaststelling peilbesluiten, treffen van maatregelen tegen wateroverlast en ter verbetering van de waterkwaliteit) meer tijd te vragen dan voorzien. GS spreken haar zorg uit over de haalbaarheid van de eindtermijn voor realisatie van de gestelde doelen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 april 2019.

Een greep uit de agenda: 

10 april 2019

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu bezoeken de Wielerwedstrijd Scheldeprijs in Terneuzen.

Ben de Reu bezoekt het Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen in CineCity Terneuzen.

11 april 2019

Jo-Annes de Bat opent het pop-up Watersnoodmuseum bij Pontes Zierikzee.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de presentatie van de vernieuwingsplannen van het MuZEEum in Vlissingen.

13 april 2019

Han Polman neemt in Nieuwdorp het eerste exemplaar van het boek van Carla Rus in ontvangst over het Zeeuwse verzet in WO II.

Ben de Reu bezoekt het symposium ‘Bewaren of Weggooien’ in Nieuwdorp.